എന്റെ കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ 11

Posted by

എന്റെ കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ 11

ENTE KUDUMBA VISHESHANGAL PART 11 BY ANU | PREVIOUS PART

ko«n k¶p Bâns] B¡n Mm³ _qfn tbm]n H¶v {cgv B]n. FÃm skan¨kpw NnX¯n Njnªp Mm³ bSps¡ koXnsâ bp_¯v C_§n. B^pw Nm\msS tWs^ `StI¨n]psX koXv `£yw B¡n WX¶p. `S tI¨n]psX fp_n]n skan¨w D*v. Mm³ KW`n fp«n «v… «v…. tI¨n KW¸man Sp_¶p… AXp¡a kmSn kjn kmXm… Mm³ AXp¡a kmSn Sp_¶p … tI¨n AknsX Fs¶ hzoN^n¡m³ Wn`vNp¶p. N*t¸mÄ Ss¶ Mm³ tI¨ns] sN«nbnXn¨p tI¨n Fs¶]pw.. tI¨n]psX Ip*pNÄ Fsâ tSman`pw Njp¯n`pw D^¨p sNm*v Fs¶ bp\^pN]m\v… Mm³ Sn^n¨pw tI¨n]psX Nknapw Njp¯pw FÃmw D½ sNm*v fqXn…. tI¨n]psX fp`NÄ Fsâ sW©n AfÀ¶n^p¶p fp`¡®pNÄ Fs¶ Np¯n sNm*n^n¡p¶p.. tI¨n {dm C«n«nÃ… Mm³ tI¨n]psX Ip*n Ipwdn¨p bSps¡ WmkpsNm*v tI¨n]psX WmknsW S«n sNm*v tI¨n]psX DfnWoÀ ^hw Mm³ WpN^m³ SpX§n…. tI¨n]psX ssNNÄ Fsâ S`s] St`mXn Fsâ fpXn]n bnXp¯w C«p… ½v½v….. lv…. ½vfv.. ½.. Mm³ sl^n¡pw B Ip*ns` tS³ WpNÀ¶p …. tI¨n Fsâ fpSpNn St`mXn sNm*n^p¶ ssN sNm*v Fs¶ SÃp¶p…. Fsâ fpXn]n bnXn¨p bnt¶m«v k`n¨p sNm*v tI¨n Fsâ Ip*v tI¨n]psX Ip*n Wn¶pw knXo¸n¨p…. Hmiv…. F´mXm CSv FWn¡v lzmhw fp«n tbm]n km fp_n]nt`m«v tbmNmw. At¸mam\v M§Ä AXp¡a]n B]n^p¶p F¶ tdmVw D*m]Sv.. fp_n]n N]_n kmSn Npän]n«p hot_m dÄdv C«n«p*v. Mm³ Sn^nªSpw tI¨n Fs¶ sN«n bnXn¨p Fsâ Ip*n`pw fpO¯pw FÃmw Ipwdn¨p sNm*n^p¶p. tI¨n Fs¶]pw sNm*v N«n`nWXpt¯¡v Wo§n IpwdWw WnÀ¯n] tI¨n Fsâ dWn]³ k`n¨p sbm¡n F¶n«v Du^n F_nªp… F¶n«v Fs¶ SÅn N«n`nt`Nv C«p…. tI¨n tWs^ Fsâ tft`m«v NnX¶p F¶n«v Fsâ Njp¯n`pw sW©n`pw D½ WÂNnsNm*v tWs^ Fsâ fp`¡®n bn¨n FWn¡v tkUW D*mNp¶ tbms` bn¨n bSps¡ sM^n¨p Mm³ A_n]msS Ss¶ Biviviv…. F¶`_nsNm*v tI¨n]psX N¿n bnXn¨p. tkUWnt¨mXm…… tI¨n ssN fmän WmkpsNm*v fp`N®nsW W¡n sNm*n^p¶p… Hiviviviv B hf]w Mm³ GtSm hpO`i^n]n B]n^p¶p… tI¨n bSps¡ Fsâ fp` sM«v NXn¨p k`n¨p kn«p… Fsâ C^p fp`N®pw tI¨n I¸n S¶p.. Mm³ B hpOw BhzUn¨p NnX¶t¸mÄ B\v Fsâ Np«sW bnXn¨fÀ¯p¶Sv Mm³ A_n]p¶Sv…. Fsâ fps*ms¡ tI¨n Du^n]n^p¶p bSps¡ Fsâ Np® sSm`n¨p bnXn¨p ASnsâ A{Pw WmkpsNm*v D^¨p sNm*v `StI¨n Fsâ Np®]n Wn¶pw H`n¨p sNm*n^p¶ tS³ SpÅnNÄ W¡n NpXn¨p. bSns] N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.