ചെന്നൈയിൽ ഒരു മഴക്കാലം

Posted by

ചെന്നൈയിൽ ഒരു മഴക്കാലം

CHENNAIYIL ORU MAZHAKKALAM BY DEVIDETTAN

bYn¯w Njnªv GtSm emPy¯nWv sIss¶ WP^¯n H^p kntUl N¼Wn]n tKm`n Nn«n]Sm\v. NqsX bYn¨ 3 hpir¯p¡Ä¡pw NqXn AtS]nX¯v tKm`n Nn«n]SnWm HmcohnWp AXp¯pSs¶ H^p koXv S^s¸Xp¯n M§saÃmk^pw Smfhw SpX§n. fmhmfmhw Nn«p¶ Gjm]n^w ^qb]nÂ, kmXN]pw e£\kpw NqXn Njnªm bns¶ AVnNw H¶pw dm¡n D*m]n^p¶nÃ. BUy B_pfmhw Njnªm l¼akÀVW D*mkpw F¶ {bSo£]n FÃmk^pw Btklt¯msX b\ns]Xp¯p.

tKm`n tN^a¯nWv bp_¯v B]SnWm ASymklyw Cw¥ogv hwhm^n¡m³ bYn¡mw F¶ H^p Blzmhw D*m]n^p¶p, BUy Unkhw Ss¶ ASv tbm]n¡n«n. Cw¥ogv bphvSN§Ä km]n¡mWpw timankpZv hnWnfNÄ Nm\mWpw Wà Sm`vb^yw D*m]n^p¶ FWn¡v, Wà Hjpt¡msX Cw¥ogv hwhm^n¡m³ A{S klw Cà F¶Sv k`ns]m^p tbm^m]vf B]n hz]w N^pSn]n^p¶p. tWm¡n]t¸m Hmcohv sfm¯w Sfnj^m\v. Sfnjv AÃmsS tks_m^p emg]n H^p km¡ptbm`pw hwhm^n¡nÃ. (fq¶p fmh¯nWpÅn Mm³ Wà b¨skÅw tbms` Sfnjv hwhm^n¡mWpw, F´nWv, km]n¡mWpw FjpSmWpw ks^ bYn¨p!)

BUy Unkhw k`n] tKm`n H¶pw D*m]n^p¶nÃ. H^p sZhv–Npw N¼yq«_pw siZvshäpw FWn¡v AWpkUn¨p Nn«n. t{bmKNväv fmtWKÀ AXp¯ Unkhw fm{Stf k^q, ASpks^ FÃmt^w b^nI]s¸«v Ipän N_§n Nm\m³ Hmcohv AZvfn³ WnÀtUln¨p. fmtWKÀ k¶p Njnªm bns¶ Wn¶p Sn^n]m³ hf]w Nn«nÃ, Bav e]¦^ hv{XnNväv B\v F¶pw bpÅn tbXn¸n¨p.

^*p Wn`Nan`m]n A_pbtSmaw tbÀ tKm`n sI¿p¶ H^p Atf^n¡³ N¼Wn B\v. FÃmk^pw H^p C^pb¯©vþfp¸Sv k]hv {bm]w DÅkÀ. bs¯m³bSv k]hpÅ Mm³ B\v Gäkpw {bm]w Np_ª Fwt¹m]o F¶v fWÊn`m]n. Hmcohn sb®p§apsX F®w kas^ Np_km]n^p¶p. F®ns¸_p¡n]m H³bSpþb¯ptbÀ Nm\pw. ASn Nm\m³ sNmÅmkp¶ fqs¶®¯nsâ tb^v Mm³ fWhn HmÀ¯psk¨p.

NWn. H^p C^pb¯m_p k]hp Nm\pw. WÃ N_p¯ Wn_w. ewPn]pÅ fpOw. In^n]pw sNmÅmw. sf`nª, HSp§n] l^o^w.

{bn]. C^pb¯ns]«v. C^pWn_w. kXnskm¯ l^o^w. BUyw Ss¶ Fsâ N®pNÄ DX¡n]Sv AkapsX sW©n`m\v. D^p* hz]¼³ hvSW§Ä. bp_t¯¡v SÅn Wn¡p¶ bn³klw, B^p N*m`pw ssN sk¨p tbmkpw.

lpe`£vfn. ASymklyw skap¯ H^p b«^p Np«n. hpµ^n]m\v. C^pb¯nWm`p k]hv. b^nI]s¸Xm³ sI¶t¸mÄ Gäkpw {c*v–`n B]n CXbjNn]Sv Ckam\v. D]^w Np_km\v, t`lw SXn]pw D*v. k`n] fp`Napw bn³klkpw. tg¡vim³Zv sNmXp¯t¸mÄ Np_¨VnNw tW^w AkÄ ssN bnXn¨p Wn¶Sn FWns¡t´m N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.