സംവിധാന സഹായി 3 [ഉർവശി മനോജ്]

Posted by

സംവിധാന സഹായി 3

Samvidhana Sahayi Part 3 bY  ഉർവശി മനോജ് 

Previous Parts


എന്താണ് കാണിക്കുന്നതെന്നോ

FknsX]m\v Nm\n¡p¶sSt¶m WnW¡v kà tdmVkpw Dt*m .. ? “”

{dm k`n¨p sbm«n¨p fp`Nsa bp_t¯¡v FXp¡pkm³ {lfn¨ Fs¶ SXªp sNm*v sNm¨½n\n tI¨n tImUn¨p.

“”Wà tdmVyfp*v … ¹ohv Fs¶ SX]^pSv bnXn¨p WnÀ¯m³ CWn FWn¡v Njn]nÃ… “”

Atb£]psX hz^¯n Mm³ b_ªp.

fVyk]h-vN]m] H^p hv{Sos]]m\v ]pkmkm] Mm³ Nojvs¸Xp¯m³ tbmNp¶sS¶pw H¶v Wo«n knan¨m tNÄ¡¯¡ Uq^¯n Ak^psX {bm] bqÀ¯n]m] fNÄ Ds*¶pw In´n¡pkmWpÅ tlgn B Wnfngw FWn¡v D*m]n^p¶nÃ.

“”S¡m`w Wo Ct¸mÄ tbmNq .. CWns]m^n¡Â BNs« FÃmw “”

tI¨n Fs¶ AWpW]n¸n¡m³ {lfn¨p sNm*v b_ªp.

“”CWns]m^n¡`pw BNmw bt£ F¶v N^pSn C¶v B]n¡qXm
F¶v CÃtÃm … “”

CSpw b_ªp Mm³ tI¨ns] Fsâ l^o^¯nt`¡v ko*pw k`n¨p AXp¸n¨p. AWph^\]pÅ H^n\s]t¸ms` Fsâ l^o^t¯mXv tIÀ¶v AkÀ Wn¶p.

bSns] tI¨n]psX fÀ±ktf_n] I´n ¸manNan ssWän¡v fpNan NqXn Mm³ AfÀ¯n. NXn¨p k`n¨q¼n kn« B Ip*pNÄ ko*pw Mm³ bmWw sI]vSp . km]n Wn¶pw Du_n k^p¶ Ak^psX Sp¸`nWp tbm`pw hzmUp kÀ±n¡p¶Sm]n FWn¡v tSm¶n. Ip*pNÄ S½n tIÀ¯v WnÀ¯ns¡m*v bSns] Mm³ tI¨ns] I´n]n bnXn¨v A¸w fpNant`¡v D]À¯n.

N_p¯ {dm]psX f_kv bän NnX¶n^p¶ fp`Nsa F{S]pw tkPw hz´fm¡pkm³ FWn¡v SnXp¡w kÀVn¨p.

ssWän ]psX Aäw k`Sp Nm`n sNm^p¯v sNm*v bSps¡ Mm³ fpNant`¡p]À¯n , k`Sv Nm`n Wn¶pw k`Sv N¿nt`¡v ssWän]psX Aäw bnXn¸n¨p sNm*v MmWSv fpNant`¡v D]À¯n. AXn¸mkmX A`vbw C_¡n sN«n]n^p¶SnWm sbm¡nÄ Ipjn AWmkrSfm¡n sNm*m\v ssWän fpNant`¡v D]À¶Sv. fVp^ 18 Nm^n fNsa {bhkn¨t¸mÄ B k]_nWv Nn«n] h½mWw , hvs{X¨v fmÀN-vhv A½m]n sSanªv Nm\mfm]n^p¶p sbm¡nÄ Ipjn¡v Ipän`pw. ssNNÄ fpNant`¡v D]À¯n sNm¨½n\n tI¨n hiN^n¨vt¸mÄ kas^ tkP¯n FWn¡v ssWän Du^ns]Xp¡m³ hmVn¨p. ssNNÄ fpNant`¡v D]À¯n Wn¶t¸mjm\v fNsa tbms` Ss¶ A½]pw N£¯n H^p NmXpw sNm*m\v WX¡p¶sS¶ hSyw Mm³ fWÊn`m¡n]Sv.

“”kÃt¸mjpw Cu NmXv Hs¡ H¶p sk«n skXp¸v– B¡\w tNt«m… “”

Sfml]n`qsX MmWSv b_ªt¸mÄ bp_Nn`qsX Fs¶ k^nªp fp_p¡n sNm*n^p¶ ssNNÄ sNm*p I´n]n H^p sI_n] WpÅv
sk¨p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *