കുറ്റബോധം 4 [Ajeesh]

Posted by

കുറ്റബോധം 4

Kuttabodham Part 4 bY Ajeesh | PREVIOUS

 

“”At½ Mm³ tbmkmt«m””……
t^gvf ko«n Wn¶pw C_§n.
hf]w 9f\n Njnªn^n¡p¶p… AkÄ hz]w {bmNns¡m*v dhv–tÌm¸nt`¡v WX¶p…. t^gvf]psX ko«n Wn¶pw H¶^ Nnt`mfoäÀ WX¡\w dhv tÌm¸n F¯m³….. H^p DÄ{Pmf¯n B]SnWm AkapsX k^kpw tbm¡pw FÃmw hf]w k¨v Nm¯n^n¡p¶ H^p sI_n] bqkm` hwQw Ss¶ AknsX D*m]n^p¶p….. Hmt^m fq`]n`pw AkapsX I`W§Ä Cu ftimU^³½m^psX Nymf_m Wn^o£\¯n`m\v…. ASv AkÄ¡v A_n]mkp¶ Nm^ykpfm\v…. b`t¸mjpw AkÄ ASn ht´mgw Ns*¯m_ps*¦n`pw C¶v– ASnWv hmVn¡nà F¶v AkÄ¡v D_¸m]n^p¶p…. tW^w sskNn k^p¶SnWv Io¯ tNÄ¡p¶Sn AkÄ F¶pw fp³b´n]n B]n^p¶p…. C¶pw ASnsâ H^p SpXÀ¨ BkÀ¯n¡m¯n^n¡m³ DÅ {lfw AkapsX WX¯¯n {bSnc`n¨p….
F¶t¯]pw tbms` ANs` Wn¶pw t^gvf WX¶p k^p¶Sv {bSo£n¨psNm*p Im]¡X]n C^n¡pN]m]n^p¶p lnk³…. Np\p§n Np\p§n]pÅ AkapsX k^kv N*Spw H^p sI_p bp©n^nt]msX A]mÄ sSm«Xp¯pÅ sb«n¡X]nt`¡v WX¶p….
“”D®nt]«m…. Np_¨v N¸`*n fn«m]n Ct§m«Xps¯ … ssbh Mm³ S^m«m…….”” A`vbw KmaySt]msX lnk³ b_ªp…..
kmÀ²Ny¯nsâ SaÀ¨]n`pw D\ÀtkmsX A]mÄ N¸`*n fn«m]n sbmSnªp lnkWv sNmXp¯p…
“”t^gvf¡p«n C¶v– sskNosÃm lnkm…… f\n H¼Sv Njnªn^n¡\q….. “”
em^y]psX f^\tlgw BsN SNÀ¶p tbm] lnk³ H¶v D\À¶v In^n¨p N*Sv t^gvf KWn¨SnWv tlgw B\v F¶v D®nt]«Wv W¶m]n A_n]mw, Dä hpir¯nsâ fNÄ fm{Sfm]n^p¶nà t^gvf lnkWv….. H^n¡Â FÃmw AkhmWn¨p F¶v tSm¶n]nX¯v Wn¶v A]mÄ Sn^n¨p k¶Sv AkapsX In^n]pw, NphrSn]pw N*psNm*m\v, Akam]n^p¶p lnksâ t`mNw…. AkÄ¡ptk*n B]n^p¶p lnk³ Kokn¡p¶Sv Ss¶…. CsSÃmw Wm«n ASv W¶m]n A_n]mkp¶ H^mam\v D®nt]«³……
Ssâ fNapsX NphrSn S^§Ä BhzUn¡p¶ H^p AÑsâ emkt¯msX lnk³ b_ªp……
“”fXn¨n]m Akav…..”” W½sam¶pw b_ªm tNÄ¡nÃt¶…. Cs¸m Fs¶ H¶pw sb®nWv H^p kn`]nà D®nt]«m…..””
tfm\ bp_¯pNm«n fWÊp Wn_¡p¶ In^nt]msX D®nt]«³ b_ªp……
“”Hs¡ l^n]mkpw sâ lnk…… “” W½sX Np«n]tà Akav….. Cu Wm«n`v BÀ¡mXm Aksa CãÃs¯…..”” D®nt]«sâ b^mfÀlw lnksâ DÅv Wn_¨p…… Wn_ª hwSrbvSnt]msX A]mÄ b_ªp
“”Mm³ CSp sNmXp¯n«v k^mw D®nt]«m….””
lnk³ sbmSn]pfm]n t^gvf]psX N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.