കോട്ടയം കൊല്ലം പാസഞ്ചർ ഭാഗം 4

Posted by

കോട്ടയം കൊല്ലം പാസഞ്ചർ 4

Kottayam Kollam Passenger Part 4 bY മനോജ് ഉർവശി

Click here to read previous Parts

 

 

sI_n]WmXv … ^mkns`]pw sskNn«pw bmh©À s{X]nWpNÄ fm{Sw WnÀ¯p¶ H^p sI_n] tÌg³. G_n tbm]m H^p fp¸Sv sh¡âv

fm{Sw B]n^n¡pw CknsX tÌm¸v.

fpNan N]_n DÅ C^p¸v SpX§n]n«v tW^w Np_¨v B]n. CSn WnX]n b` Nm\m NmjvINÄ N*p , AWpekn¨p.
ssch`pw em^y ]pw fmtk`n¡^ C_§pkm³ DÅ S¿ms_Xp¸n B\v. H¶v Smtj¡v C_§pkm³ Mm³ So^pfmWn¨p. ssch C_§p¶Sv NqXn B^y tUkn s] FWn¡v hz´fm¡\w , Aks^ hfobn¡pkm³ CWn sskN^pSv. Nps_ AVnN hf]w B]n«v Nm`pNÄ fX¡n sk¨Sv sNm*v Wà tkUW ]pw D*v. Nm`pNÄ bSps¡ WnkÀ¯n kl§an NqXn DÅ N¼n ]n`v bnXn¨p sNm*v Smtj¡v C_§n. Nm`pNÄ Wn`¯v Np¯n , BUyw Mm³ tWm¡n]Sv B^y tUkn s] B]n^p¶p. ssch`pw em^y]pw C_§pkm³ DÅ S¿ms_Xp¸v SpX§n]n^p¶p. B^ymtUkn CX¦®n«v CX]v¡v ssch`nsW tWm¡p¶Sv Nm\mw. AXp¯n^n¡p¶ em^y Nm\msS ssch`nsâ N®pNapw CX]v¡nX]v¡v B^y tUkns] b^Sp¶p. ssch em^y]pw NqXn AknsX Wn¶pw C_§n tbm]SnWp tlgtf Fs´¦n`pw bpt^mPSn Fsâ Nm^y¯n D*mkpN]pÅq F¶v FWn¡v fWÊn`m]n. Ak³ AknsX DÅXt¯maw Nm`w FWn¡t§m«v N]_n fp«p¶SnWv– hmVn¡pN]nÃ. s{X]nWnsâ tkPS Np_ªp k^p¶p , sI_n]WmXv tÌgWnt`¡v k*n F¯pN]m\v F¶v FWn¡v fWÊn`m]n . CknsXWn¶pw CWn fmtk`n¡^]v¡v
sk_pw b¯v fnWnäv ]m{S fm{Sw. Mm³ km¨nt`¡v tWm¡n hf]w 7.50 BNp¶p. F«p f\n¡v fmtk`n¡^ F¯n]m 8.15 BNpt¼mtj¡pw Nm]wNpaw F¯pw.. Ip½msS tbmNp¶ kjnNÄ Hs¡ fWÊn H¶p N*p tWm¡n. sI_n]WmXv tÌgWns` ¹mäv tcmfnt`¡v k*n WnÀ¯n. H^p ¹mävtcmw fm{SfpÅ B sI_n] tÌgWnt`¡v Øn^w ]m{S¡m^m] Ht¶m ^t*m tbÀ C_§n , AknsXWn¶pw B^pw N]_pkm³ D*m]n^p¶nÃ. NrSyw 30 sh¡³Zv SnN]pt¼mÄ Wo«n]pÅ tim¬ fpj¡ns¡m*v bmh©À sI_n]WmXv tÌgWn Wn¶pw Wo§n SpX§n. s{X]nWns` kmSn`n Im^nWn¶psNm*v bp_w NmjvINÄ tWm¡n sNm*v Mm³ Wn¶p.

CtShf]w Nm]wNpaw Xu\n –

“”Cu bm«n³s_ lÐsfm¶p Np_¨p sk¨v Wo Bt«m tkPsfm¶v knXm³ tWm¡v sK]nwth… “”

£f]psX sWÃn¸`N]n`v
Wn¶psNm*m\v hpVmN^³ bnÅ hwhm^n¨Sv.

A½m]n]¸³ sbs«¶v lÐfp]À¯n hwhm^n¨Sv tN«p sNm*v AXp¯n^p¶ f^pfNÄ sKÊn H¶v sM«n. At±is¯ Npäw b_]m³ hmVn¡pN]nà C¯^sfm^p hµÀe¯n B^m]m`pw sbm«ns¯_n¨p tbmNpw.

hpVmN^³ bnÅ]psX lNm^w K]nwhv tN«Sm]n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.