ഒഴിവുദിനം

Posted by

ഒഴിവുദിനം

OZHIVUDINAM MALAYALAM KAMBI KATHAKAL BY പോൾ 

Np_¨p Wmam]n DÅn sNm*v WX¶ H^p B{Pifm]n^p¶p ASv. H^p bnlNv sb®nsW Asæn SÅs] b\n]\w. Ft´m H^p B{Piw. bs£ WsÃm^p Akh^w Ft¸mÄ Nn«mWm\v. A§sW B sNmSn fWÊn Npjn¨n«p Mm³ WX¶p. tKm`n]psX Sn^¡n`pw KoknS {bm^mϧan`pw B tfmiw sbmXnbnXn¨p fmªp NnX¶p. HXpkn Fsâ GtSm Wà hf]¯nWv H^p Akh^w H¯p Nn«n. em^yko«n H^p N`ym\w, ASpw AkapsX Inä¸sâ fNapsX. dÔw NqXpw tSm_pw tW^s¯ tbm]n imK^mtN* Unkh§apw NqXpw. ASm\v Wm«ns` H^p sk]vbv. fq¶p Unkhw fp³tb FÃm^pw NqXn At§mt«¡v sk¨v kn«p. tKm`n Sn^¡n³s_ tb^pw b_ªp Mm³ sfsà S`]q^n.

A§sW D¨t]msX Mm³ ko«n Sn^n¨p F¯n, N`ym\¯nWv kt¶mamw F¶v b_ªn«m\v k¶Sv. ^*p Unkhw hzØw hfmVmWw. ko«n tN_n tWs^ dmSv–_qfn tbm]n H¶v Npan¨p..im..Fs´m^p hpOw, S\p¯ skůns` Npan.. Npan]pw Njnªp A]]n NnX¶ `p¦n FXp¯p DXp¯p, gZv[n H¶pw CXm³ fnWs¡«nÃ.ko«n B^pfnÃtÃm, cpÄ {coZw. `p¦n DXp¯Spw Np® tN_n N¼n AXn¨p. sfsà `p¦n¡pÅn NqXn AksW H¶v bnXn¨p Djnªp. H¶v hzØfm]n km\w AXn¨ Nm`w f_¶p.bs£ Ct¸mÄ Ft´m km\w AXn¡m³ tSm¶p¶nÃ..Fsâ fWhv tks_ In´Nan kymbm^n¨p sNm*n^p¶p..k`y kymN^\sfm¶pw kna¼m³ Dt±ln¨Ã..In´ fm_nt¸m]n..hwekw bj]Sp Ss¶. NÅ skXn tfmiw. bs£ F§sW H¸n¡pw H¶nsW. Ct¸mÄ Bs\¦n Wà hf]w B\v. BsN DÅ Np_¨p Nq«pNm^n tNmjn B]n«pÅSv hpNp B\v,AksW knan¨m In`t¸mÄ GSnsWs]¦n`pw H¸n¨p S^pfm]n^n¡pw. ^*pw N`vbn¨p hpNpknsW knan¨p, H^p W¼À Ak³ S¶p. Mm³ ASnt`¡p knan¨p. A¸p_¯p A`vbw fpän] hv{So lÐw. “”it`m, hpNp b_ªn«m knan¡p¶Sv, dnµp tI¨n]tà ?”” “”FknXm Ø`w”” F¶v f_p tImUyw..Mm³ bn¡v sI]vtSmamw F¶v b_ªp Ø`w M§Ä D_¸n¨p. AVnNw Uq^w H¶pfnÃm^p¶p..H^p Wm`v Nnt`mfoäÀ. Mm³ hf]w NaªnÃ, NmÀ FXp¯p sk¨v kn«p. bs£ b_ª Ø`¯p Bsa N*nÃ..Mm³ £ft]msX Nm¯n^p¶p. Bkly¡m^Wv HuInSyw CÃtÃm.

Mm³ Nm_nsâ _n]À kyq fn__n NqXn tWm¡n C^p¶p..hm^n]pw »uhpw sI_n] H^p im³Zv dmPpw Sq¡n {bu[]m] H^p hv{So WX¶p k^p¶p*v, H^p WmÂbSp A¼Sp {bm]w Nm\pw. Ck^m]n^n¡ptfm? Mm³ hq£n¨p tWm¡n, AkÀ Nm_nsâ bp_Nn k¶p Wn¶v sNm*v sfmssd dmPn Wn¶pw FXp¯p Bs^t]m knan¡pkmWv..Fs¶ Ss¶..tcm¬ AXn¨p. Mm³ NmÄ N«v sI]vSp NmÀ _ntkjv–hv B¡n. AkÀ tkPw Nm_nsâ bn¶n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.