ഗ്രാമകേളി [പഴഞ്ചൻ]

Posted by

ഗ്രാമകേളി

Gramakeli bY പഴഞ്ചൻ | Author Page

D¯À{btUlns`… WP^¯nsâ b^ngvNm^§Ä H¶pw F¯nt¨^m¯… ftWmi^fm] c`eq]nãfm] H^nXw… hÀ¡m^pw tNmXSn]pw ln£]psfÃmw WÂNm³ AVnNm^fpÅ {Pmf¯`k³fm^m e^n¡s¸Xp¶ H^p KWS Kokn¡p¶ {Pmf§Ä…. A§nsW]pÅ H^p sI_n] {Pmffm]n^p¶p lnkv{Pmfw… lnk{Pmf¯nsâ B hm]mÓ¯n {Pmf¯`kWm] Ym¡qÀ i^ntPmknµnsâ fN³ {boSw, Ak^psX Ss¶ KmSn]nÂsb« F¶m H^p bmks¸« NpXpwd¯ns` AwPfm] dnWnS]pfm]pÅ WnÝ]w WX¡pN]m]n^p¶p…
WnÝ]¯nsâ H^p¡§Ä sbs«¶v WnÀ¯nk]v¡s¸«p… sb®nWv bpXk ssNfm_p¶ hf]w N`y\sI¡sâ Aѳ Ym¡qÀ i^ntPmknµv b_ª H^p kmINfm\v ASnWp Nm^\w… H^p {Pmf¯`ksâ AVnNm^ hz^t¯msX A]mÄ DÂtQmgn¨Sv C§nsW]m\v….
“”””Mm³ H^p fp¯ÑWmNm³ sNmSn¡p¶p… N`ym\w Njnªv BUy kÀgw Ss¶ Fsâ fN³ B B{Piw hc`oN^n¨p S^pw….”
VmÀgyt¯msX]pÅ B km¡pNÄ dnWnS]psX ko«pNmÀ¡pw dÔp¡mÀ¡pw CX]n fp_pfp_p¸p*m¡n… B km¡pNan dnWnS]n H^p WXp¡fm\p*m¡n]Sv… H^p Aen{bm]w b_]t\m tk*t]m F¶ hwl]¯n AkÄ Ssâ C^n¸nX¯n Ss¶ In´n¨n^p¶p… bt£ dnWnS]psX bnSmkv tPmbm AkapsX emkfmä§Ä {l²n¡p¶p*m]n^p¶p… S§Ä¡v Nn«n]n^n¡p¶ D¶S dÔw Wãs¸Xp¯pkm³ B{PifnÃmªnt«m… S§ta¡mÄ kas^ D]À¶ {bfm\nfm^psX D¯^kv ln^mhm kin¡p¶k^m]Sp sNmt*m… Aks^ Vn¡^n¡mWpÅ knh½Stfm… F´psNmt*m Akan Wns¶m^p FSn^en{bm]w D*mNm³ A]mÄ B{Pin¨nÃ…
Ak^psX hfqi¯ns` Cu SmjvI]n Wn¶v N^tN_m³ tk*n dnWnSs] A]mÄ WP^¯ns` Fäkpw Wà h-vNqan A]¨m\v bYn¸n¨Sv… bYW¯n {l² Nn«mWm]n h-vNqantWmXp tIÀ¶pÅ timÌ`n Smfhkpw GÀ¸mXm¡ns¡mXp¯p… hfqifVy¯n H^p D]À¶ ØmWw AkapsX Aѳ hzbvWw N*n^p¶p… C^pbSmw k]Ênt`¡v NX¡p¶ B ]pk S^p\of\n]m]n^p¶p At¸mÄ B {Pmf¯n Gäkpw knUymeymhfpÅ sb¬Np«n… AkapsX fpOt¯¡v AknsX SXn¨p NqXn]n^p¶ KWw DäptWm¡n.
i^ntPmknµ³ fp¯ÑWmNmWpÅ Ssâ B{Piw skans¸Xp¯n]SnWp bn¶ms` dnWnS b´`n Wns¶jpt¶äp…. B Wm«ns` Gäkpw AVnNm^fpÅ Ym¡q_nsâ fpOt¯¡v tWm¡n AkÄ D_¨ lÐt¯msX b_ªp…
“””” N`ym\w NjnªpÅ BUys¯ A©p kÀgw A½]mNmWpÅ H^m{Pikpw FWn¡nÃ… MmWpw {boSfpw tKm`n¡p tbmNpw… M§Ä¡v M§aptXSm]n«pÅ H^p AXn¯_ D*m¡\w… ASnWp tlgtf H^p Np«ns]¸än Mm³ In´n¡q…”
ASp b_ªp Njnªt¸mÄ AkapsX N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *