അൻപതിന്റെ നിറവിൽ 2

Posted by

അൻപതിന്റെ നിറവിൽ 2

Anpathinte Niravil Part 2 bY Ajith | Previous Part

FWn¡v S`N_§p¶Sptbms` tSm¶n. Vm^maw tbm¬ koZnt]mNÄ N*n«ps*¦n`pw BUyfm]n«m\v H^p hv{Sos] bqÀ\WPvWfm]n fp¶n Nm\p¶Sv. Fsâ sSm*s]ms¡ kän k^*p. CkÀs¡§sW CSnWpÅ ssV^yw k¶p… ASpw H^p Wm\kpfnÃmsS. Ck^mNpw Cu cv–amänsâ Hm\À F¶p MmWp_¸n¨p. Asæn Ct{Sw Hm¸¬ B]n«kÀ sb^pfm_pN]nÃ.

^mKnt¨¨ns]t¸ms` Ss¶ Wà sbm¡kpw k®kpfpÅ H^p A`h fUm`h. A¶½ tI¨nt]¡mÄ Np_¨qsX N_p¸p*v. fäp ^*p tI¨nfmt^¡mÄ Np_¨qsX {bm]kpw tSm¶n¡p¶p*v. F´m]m`pw A³b¯n]©n Smsj]m\v {bm]w. S`]ns`m^p XÀ¡n Xuk sN«nsk¨n«p*v. AsSmjn¨m l^o^w bqÀ\WPvWw. Be^\fm]n«v H^p hzÀ® A^ªm\w fm{Sw.. ASnÂWns¶m^p t`m¡äv tbms`m^p hmVWw Smtj]v¡v Mm¶pNnX¡p¶p*v. H^p fq¡p¯n NqsX]p*m]n^ps¶¦n sbmant¨sW Fs¶Wn¡p tSm¶n. B`n` k]À Fs¶m¶pw b_]m³ bänà sI_pSm]n«v Sq§n]n«p*v. ^*nt©maw kymhfpÅ sbm¡nÄ. N¿ns`mSp§m¯ AhmVy ^*p tPma§Ä sW©¯v, ASnWpw sI_ns]m^p CXnskms¡ hwekn¨n«p*v F¶m`pw fp`¡®pNÄ Fs¶¯s¶ tWm¡p¶Sm]n«ms\Wn¡v tSm¶n]Sv. SpX]nXp¡ns` t^mf§Ä {Xnw sI]vSp ewPn]m¡n]n^n¡p¶p. Fsâ gZv[n¡pÅn AW¡w sk¨p SpX§n]Sv MmW_nªp. H^p sX`n¸Sns]t¶m\w Kn³hns]sâ Nm`nsâ]nX]nt`]v¡v tWm¡n. Mm³ AksatWm¡n sk_psS In^n¨p.

ˇ

Mm³ ko*pw fmt]¨ns] tWm¡n. Ak^psX N¿n Wà ewPn]pÅ {NnÌss`hv–Zv– ¥mÊnWpÅn GtSm fUyw. At©m Bt_m sh¡ânWpÅn C{S]psfms¡ {l²n¡mtW FWn¡v hmVn¨pÅq. PvamÊnÂWn¶pw H^p hns¸Xp¯psNm*v Hmt¸mhnäv C«n^n¡p¶ thmc]n Nm`nt·Â Nm N]än sk¨n^p¶v Aks^s¶s]m¶p hhq£vfw tWm¡n. Ak^psX N®pw Fsâ N®pw DX¡n]t¸mÄ MmsWsâ tWm«w Kn³hn]nt`]v¡v fmän. Kn³hn Cu NmjvIs]ms¡ N*n«v N®pwSÅn]n^p¸m\v.

thm¸nsâ]pw gm¼qknsâ]pw f\w AknXfmsN Wn_ªp Wn¶p. thm¸nsâ f\¯n Wn¶v ASv I{µnN thm¸mt\m Fs¶Wn¡p tSm¶mSn^p¶nÃ. AWym] Nj¸pÅ Bânfm^v IµnNt] ]qhv sI¿pÅpsk¶p bs*m^n¡Â {c*v knf b_ªSv HmÀ½k¶p. ‘I{µnN]psX f\fXn¨m sbm§m¯ GSp Np®]pw sbm§pft{S’ A¶k³ b_ª Z]t`mPv hSyfms\¶v Cs¸m fWÊn`m]n. hns¸Xp¯t¸mÄ MmWk^psX k`SpN£w {l²n¨n^p¶p, AknsX]pw Npänt^mf§Ä. Mm³ AÛpSt¯msX knIm^n¨p CknsX Wm`v tb^n^n¡pt¼mjpw CkÀs¡§sW Sp\n]pw tNm\mWpfnÃmsS M§apsX fp¶nt`]v¡v k^m³ hmVn¨p F¶v. {btSyNn¨v H^p b^nI]kpfnÃm¯ H^p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.