ഞാൻ ഡയാന 1 [Feddy Nicholas]

Posted by

ഞാൻ ഡയാന

Njan Diana Part 1 bY Feddy Nicholas

{bn] b¦p s{dm……

Ft¶mXv £fn¡psf¶v FWn¡_n]mw, CSv Sm¦apsX h¦Â¸¯nsWm¯ NT]mt\m F¶v FWn¡pw k`n] D_¸nÃ. hf]¡p_kv Ss¶]m]n^p¶p Gäkpw k`n] QXNw, SXÊkpw.
CSnsâ tb^n Sm¦Ä¡v Ft¶mXv kà Wo^hkpfp*m]n^pt¶m Fs¶Wn¡p Cu]nsX]m]n tSm¶mSnÃmSnÃ……
CSv Fsâ fm{Sw, ]pàn]n Wn^¡p¶Spw, Fsâ In` bqÀÆ Nm` AWpek§an Wn¶pw AXÀ¯ns]Xp¯Spw, dm¡n Fsâ fWÊn D^p¯n^nªp k¶ h¦Â¸§apw fm{Sfm\v, Aks] tNmÀ¯n\¡n sNm¨p k^nNam¡n Mm³ CSv Sm¦Ä¡v hfÀ¸n¡p¶p.

H^p Xo¨À NT tk\sf¶v Fsâ hpir¯v “”b¦man “” Nps_ WmapNÄ¡v fp³bv b_ªn^p¶Sm\v, bs£ In` hmt¦SnN SX椀 Nm^\w FWn¡v ASv FjpSn bqÀ¯n]m¡m³ NjnªnÃ…. ATkm b_ª hf]¯v sNmXp¡m³ hmVn¨nà F¶v b_]p¶Smkpw l^n……

fäv Fjp¯pNmÀ FjpSp¶Sv tbms` A{S¡v Wn`km^¯ns`¯mWpw FWn¡v Njnsª¶p k^nÃ. Nm^\w Mm³ hminSyNm^tWm, ASptbm`pÅ kng]§an _nhÀ¨v WX¯n] Btam AÃ…. Cu sshän H¶v ^*v NTNÄ FjpSn]n«p*v F¶v fm{Sw.
bns¶ Cu NT]ns` NTmbm{S§Ä SnN¨pw hm¦Â¸nNw fm{Sw….

FÃmw km]W¡mÀ¡pw CSv ^hns¨¶p k^nÃ…. sbm_p¡pN…. ss`¡pNÄ S¶nsæn`pw sSänÃ…
Cãs¸«m`pw Cæn`pw, hSyhÔfm]n NfâpNÄ S^m³ fXn¡^pSv…. ASm\v– {cZv–Zn]psX làn.

Nm_nsâ fp³hoän N]_n]n^p¶ Wnfngw AkÄ Ft´m HmÀ¯Sv tbms` ssN kn^ NXn¨p, I½n] In^nt]msX sfsà Ssâ N\ksW CX¦®n«p tWm¡n. bns¶ km sbm¯n In^n¨p….

tlm…. f_¶p…. -!

F´m, WoSp ….? F´v bän….??

H¶pÃ…. -!

F]v…. F´m¶p b_ tfmsa….

H¶pà tI«m…. CWn b_ªn«v Nm^yfnÃ… Jh ASv Mm³ fmtWKv sI]vtSmamw…

Wo F´m¶p k¨m b_ sbs®….

Hm… CWn]n¸w ko*pw `ncvän N]_n cv`män F¯t*…. Cs¸m Ss¶ t`äm]n…. fSn… hm^`y ….

fw¨v…. Wo Nm^yw b_… Wo tbm* Mm³ tbm]n FXpt¯m*v k^mw…. F´m k¨p f_¶Sv..?

AkÄ lÐfnÃmsS sbm«n¨n^n¨p ….
Ft´m¶v…??

b_ªm`tÃ, A_n]s¯mÅq ..?

Fsâ bmâohv…, –

tR… bmâothm…?

Rm… bmâohv, ASv Ss¶….
AsSt´ tfmsa Wo CXm³ f_¶p tbmt]m…? N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *