നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ്സ്

Posted by

നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ്സ്

NETHRAVATHY EXPRESS bY Kiran

 

Fsâ tbÀ AWogv FWn¡v 19 k]hm]n Fsâ ko«n A¨³ hpVmN^³ 49 k]hv, A½ AWpbf 41 fm{Stf DÅq. A½ H^p ssihv–NqÄ Xo¨_m\p hq¸À hpµ^n Wà sg]v¸v DÅ l^o^w Wo*v NW¯ fpXn]jNv. b`t¸mapw A½ »uhpw AXn¸mkmX]pw fm{Sw A\nªv Fsâ _qfn k^m_p*v. A_n]msS Ss¶ Mm³ A½s] Nmfn¨v SpX§n]n^p¶p. Fsâ A¨sâ tI«³ (kÃy¨³ ) NpXpwdkpw tdmsd]n`m\p Smfhn¡p¶Sv. skt¡g³ Nm`¯v AkÀ ko«n k^m_p*v. k^pt¼mÄ M§apsX ko«n`]n^n¡pw Smfhn¡pN H^p skt¡g³ Nm`¯v k`y¨Wpw kÃy½]pw f¡apw ko«nt`¡v k¶p AkÀ CknsX skt¡g³ Njnªv Sn^n¨p tbmNm³ hf]¯v M§sa]pw tdmd]nt`¡v £\n¨p BUysfm¶v fXns¨¦n`pw M§Ä £\w hzoN^n¨p tdmd]nt`¡v tbmNm³ So^pfmWn¨p. kÃy¨Wpw cmfn`n¡pw tW{SmkSn FNv–hv{bÊn`m\p _nt«¬ Xn¡äv ASpsNm*v M§apw B {X]nWpSs¶ Xn¡änWp {lfn¨p. F¶m M§Ä¡v 2 Xn¡tä Nn«n]pÅq H¶v sk]nän§v `nÌn`m]n^p¶p. kè³ b_ªp hm^fnà F´m]m`pw Wfp¡v tbmNmw dm¡n änänB_nWp ssbhsNmXp¯v l^n]m¡mw. A§nsW H^p Mm]_mjvI sskNo«v 4.30 Wp SylqÀ _]n tkhv–tägWn Wn¶v M§Ä ]m{S Sn^n¨p. AÂbhf]w Njnªt¸mÄ Ss¶ änänBÀ k¶p. bt£ knIm^n¨ tbms` Nm^y§Ä WX¶nÃ. dÀs¯m¶pw Nm`n]m]n Nn«n]nÃ. AkhmWw A]mÄ H^p Nm^yw h½Sn¨p Wn§Ä dÀ¯v AZvKÌv sI]vSv ]m{SSpXÀt¶maq.

kÀ¯fmWw b_ªn^p¶v hf]sfÃmw sb«¶v tbm]n ^m{Sn]m]n FÃmk^pw e£\w Njn¡mWm^wen¨p M§apw e£\w S¿m_m¡n sNm*pk¶n^p¶Sv Njn¨p. bns¶ NnX¶p_§mWpÅ bp_¸mXm]n AWogpw AWpbf]pw fpNan`s¯ dÀ¯n NnXt¶map sb«¶pÅ kÃy¨sâ HmÀZÀ tN«v Mm³ sM«nt¸m]n. MmWpw A½]pw H^pfn¨v H^p dÀ¯n NnX¡mtWm MmWSv Sos^ {bSo£n¨n^p¶nÃ, bt£ AWph^n¡mSn^n¡m³ WnkÀ¯n]nà Mm³ k`nªv fpNan`s¯ dÀ¯nt`¡v N]_n. Mm³ A½s] tWm¡n A½ H^p Wo` gntcm¬ hm^n]m\pXp¯n^p¶Sv ASn A½ ASokhpµ^n]m]n^p¶p Wà BNm^kXnkpÅ H^p fUm`h]m\½ Fs¶Wn¡v tSm¶n.

Mm³ A½]psX ssNbnXn¨v fpNant`¡v N]_m³ him]n¨p. H^mÄ¡p tbm`pw l^n¡v NnX¡m³ kngffpÅ B dÀ¯n MmWpw A½]pw fpOt¯mXp fpOw tWm¡n NnX¶p. A½]psX l^o^¯n fp«mSn^n¡³ Mm³ d`w bnXn¨m\pNnX¡p¶Sv F¶n«pw A½]psX Wn_ª fm_nXw {X]nWnsâ I`W¯nWWph^n¨v Fsâ sW©n k¶nXn¨p sNm*n^p¶p. Mm³ lzmhw bnXn¨v NnX¡pN]ms\¶p fWhn`m¡n] A½ H^p dZvgosäXp¯v M§apsX fpNan`qsX bpS¨p AtSmsX Mm³Â¸w {co]m]n. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.