എൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മ 4

Posted by

എൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മ 4

ENTE KUNJAMMA PART 4 BY MANOJPrevious Parts

M§Ä hqt^ymU]w HsN N*v k¶p…FÃm^pw tkPw s_Zn]m]n Smtj¡p C_§n.. Nm^\w kntkNmWµ bm_ HsN tbm]n«v kt^*Sv B\v..

Npª½ C¶v Wà tg¸v DÅ H^p Hm_©v NaÀ Ip^nUmÀ B\v C«n^n¡p¶Sv.. gmÄ C«n«v CÃ.. fp`t]ms¡ bp_t¯¡p SÅn NqÀ¯p Wn`vNp¶p.. B^pN*m`pw H¶v tWm¡pw ASv D_¸v..

M§Ä Smsj {Pu*v cvtam_nt`¡p sI¶p.. Smtjm«p tbmNp¶kjn Mm³ Npª½t]mXp b_ªp…sNmÅmt`m…. Wà ^hw D*v Nm\m³… Npª½ In^n¨n«v Sm¦yq…b_ªp…

M§Ä Smsjs]¯n.. FÃm^pw F¯n]n«vD*v..M§Ä FÃm^pw H^pfn¨p WX¡m³ SpX§n..

WÃIqXpÅsNm*p FÃm^pw S`]pw fpOkpw Hs¡ Sp\nsNm*p fqXn WX¡p¶p..

A½p½ hm^n]psX AäwsNm*p S`fpXn…Npª½ Aiv bj] Xk sNm*pw…Mm³ fm{Sw sk]n`vsNm*p WX¶p.. Npª½ ASpN*n«p FWn¡v Xk Wo«n¯¶p.. Nn«n] Akh^¯n Mm³ Npª½]psX AXpt¯Nv Wo§n.. tfmsa Npª½ FXp¯n^n¶p..Mm³ Npª½]psX fp`]n`pw Np*n]n`pw HsN S«n Smsj tdm«v DÅ emP¯p F¯n..

3 tdm«n`m]n FÃm^pw N]_n..Npª½t]mXp H«n¯s¶ Mm³ C^p¶p..Nm^\w C¶psX]o b^nbmXn WX¡q.. Wmsa ^mkns` M§Ä ko«n F¯pw.. BsN tlmNw B^n¡pw bns¶.. F´m]m`pw fmN-vhnfw C¶v b^nbmXn WX¯\w… Fsâ NmftUkm Nmt¯mat\ … Fs¶ms¡ fWÊn knIm^n¨p C^p¶p..

Nn«n] Akh^w Hs¡ Mm³ Npª½]psX fp`]n sSm«p Wà ssX_v B]n C^n¡p¶p ssNsNm*n«p Sn^n¨p k^p¶tbms`.. Wà ssX_v Bs\tÃm Npª½… Mm³ Npª½t]mXp b_ªp… Aiv i F´m…

Aà Wà ssX_v..fp_pNn sbm«ntbm]mt`m… Npª½ In^n¨p.. Cu sI_p¡³… CSm WÃSp ASmkpt¼mÄ sM¡n]m`pw sbm«nÃtÃm…

At¿m…At¸m C¶v F´v sI¿pw…tlmNw Bt\m…??

AtS tfmsW C¶v tlmNw..F¶n«v In^n¨p…

Aiv i C¶psXt] FÃmw WX¡q tNt«m….

CÃ..tN«nà Ft´…??

M§Ä H^ptbms` In^n¨p..hwhm^w Hs¡ Njnªp M§Ä kntkNmWµ b_ F¯n.. AknsXs]ms¡ N_§n FÃmw N*p.. Sn^n¨p k¶t¸mÄ A½p½ Fsâ AXp¯v C^p¶p.. ASpsNm*p Nm^yfm]n H¶pw WX¶nÃ..

A§sW BXn]p`ªp Sn^nsN F¯n AXp¯pÅ NXNan Hs¡ N]_n sI_n] bÀ¨hv HsN WX¯n.. t{dNv–cmhv_v HsN Njn¨p Sn^nsN _qfnt`¡v WX¶p.. Fsâ fWÊn fpjpk³ Nan¡p¶SnsW bän B]n^p¶p.. _qfn M§Ä Smfhn]msS F¯n..sk]n`vsNm*p k¶SpsNm*v FÃm^pw £o\n¨p.. AÂbtW^w NnX¶t¸mÄ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.