വാരിക്കുഴിയിലെ കൊലപാതകം [Mango]

Posted by

വാരിക്കുഴിയിലെ കൊലപാതകം

Vaarikkuzhiyile Kolapathakam bY Mango

hnWnfNan N*n«ntÃ? FknsX F¦n`pw H^p sNm`bmSNw WX¡p¶p. Wm]NWm] tbm`ohv HmcohÀ ASv AtWzgn¡p¶p… NvssafmN-vhn H^p XzntÌmXp NqXn ASn knUàfm]n dp²nb^fm]n {bSns] Ns*¯p¶p. M§Ä tbm`ohpNmÀ¡v CSp Nm\pt¼mÄ sl^n¡pw In^n]m\v k^m_v. Nm^\w, tN^am tbm`ohnsâ H^p shä¸v sk¨v, Ø`w Fhv sF B\v hmVm^\ ss{NfpNan C³skÌntPänwPv HmcohÀ. Np_¨p {bfmUfm] tNhv Bs\¦n hn sF t]m, Zn ssk Fhv bn t]m AtWzgn¡pw. k`n] knkmUw DÅ tNhv Bs\¦n fm{Stf H^p hv–sbgy Xow D*m¡n AtWzgn¡pN]pÅq.

CSnsâ {blvWw F´ms\¶v sk¨mÂ, H^p k`n] IÀ¨ H¶pw Bkm¯ H^p ss{Nw H^p Fhv sF AtWzgn¡pt¼mÄ, A]mÄ¡v , fpNan b_ª hnWnf]ns` Wm]NsW tbms` Cu tNhnsâ bn¶ms` f\w bnXn¨p WX¡m³ Njn]nà Ft¸mjpw. hf^w SX]m³ tbm\w, ASnÀ¯n SÀ¡w SoÀ¡\w, NmfpNtWmsXm¸w Hant¨mXn tbm] N`ym\ sb®nsW N*p bnXn¡\w, t_mZn Sn^¡v NqXn]m {XmcnNv knXm³ tbm\w, siÂfäv bnXn¡\w, f{´n B kjn F§mWpw tbm]mt`m b^nbmXn¡v k¶mt`m Fhv–tNmÀXv sNmXp¡\w, fm` sbm«nt¨mXp¶ksâ bp_sN HmX\w, sb®p§sa ^m{Sn tcm¬ sI¿p¶ksW N*p bnXn¨p knan¨p k^p¯n kn^«\w, AXnbnXn H¯p SoÀ¸m¡\w, DÕk¯nWpw sb^p¶manWpw AknsX tbm]n sManªp Wn¡\w, BW CXªm skXn¡m^sW knan¡\w…. CsSÃmw Njnªp Nn«p¶ hf]¯p tk\w hnWnf]ns` Wm]NsW tbms` sNm`t¡hv AtWzgn¨p {bSns] bnXn¡m³. thSp^mf¿À tbm]n«v H^p hn sF Zn fqh tbm`pw Bkm³ B bmkw Fhv sF ¡v Njn]m_nÃ. B{Piw CÃmªn«Ã. hf]fnÃ. ASpsNm*p Ss¶ M§Ä , hwekw WX¶v, F{S]pw sbs«¶v tNhnWp Sp¼p*m¡m³ {lfn¡m_p*v. bns¶t¯¡p fmän sk¨m In`t¸mÄ WX¶nà F¶p k^pw.

Mm³ Fhv sF Wkmhv Ai½Uv. Ct¸m CknsX “”sF^mkS¡pjn’ tÌgWn Fhv sF. Ct§m«p k¶n«v 6 fmhw B]ns« DÅp. AknkminS³. Sm^StfyW ss{Nw t_äv Np_ª H^p tbm`ohv tÌg³ B\v CSv. InÃ_ AXnbnXn, skÅfXn¨p bm¼m]k·m^psX tgm, InÃ_ tfmg\w, Np_¨p NÅkmäv … CsSms¡t] DÅp Cu Hm\w tN_m fq`]n Fs´¦n`pw ss{Nw B]n«v. ASp tbm`pw eq^nemPkpw kà b©m]¯p sf¼À fm^pw k¶v H¯p SoÀ¸m¡m_m\v bSnkv. H^p Fhv sF s] hwdÔn¨nXt¯maw hzØfm]n tKm`n sI]vSp l¼aw km§m³ bän] H^nXw. tdm_Xn¨p SpX§n. H^p `m¯n ImÀKnWp tbm`pw kNp¸nà CknsX.
A§sW]n^ns¡ H^p Unkhw tW^w b^b^m skap¯t¸mÄ ASp hwekn¨p….

ss{Nw W¼À : 317/2hn/8/6/2018

^m{Sn N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.