കമ്പിക്കുട്ടൻ ( വാണപ്പാട്ട് )

Posted by

ഓണപ്പാട്ട്  അല്ല വാണപ്പാട്ട്

 

( ഓണപ്പാട്ടിൻ താളം തുള്ളും തുമ്പപ്പൂവേ നിന്നെ തഴുകാനായി കുളിര്കാറ്റിന് കുഞ്ഞികൈകൾ ) ഈ പാട്ട് ഒരു കമ്പിപ്പാട്ട് ആയി പാടുകയാണ് ഇവിടെ…..!!!

( തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെമിക്കുക )

( സമർപ്പണം  ; സാഹിത്യ കുലപതി കോട്ടയത്തിന്റെ തീപ്പൊരി ശ്രീ ; കുട്ടനുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു )

വാണക്കുട്ടൻ

പഞ്ചമി

വാണപ്പാലിൽ ഓളംതല്ലും കമ്പിക്കുട്ടാ ……. നിന്നെ പിടിക്കാനായി കുളിവാണത്തിന് കുഞ്ഞികൈകൾ …………………….

…………………………………………………………!!!!!!!!!

വാണത്തുമ്പിൽ ഉഉഞ്ഞാലാടും വാണചെക്കാ നിന്നെ   തേയ്ക്കാനായി കൊതിയൂറും വാണപ്പാലും………………………………………………………………………………………………….!!!!!!!!!!!

വാണപ്പാലിൽ ഓളംതല്ലും കമ്പിക്കുട്ടാ ……. നിന്നെ പിടിക്കാനായി കുളിവാണത്തിന് കുഞ്ഞികൈകൾ …………………….

…………………………………………………………!!!!!!!!!

വാണത്തുമ്പിൽ ഉഉഞ്ഞാലാടും വാണചെക്കാ നിന്നെ   തേയ്ക്കാനായി കൊതിയൂറും വാണപ്പാലും………………………………………………………………………………………………….!!!!!!!!!!!

പൂർകടിയേ വരവേൽക്കും  യോനീധളംത്തിന് വൃന്ദാവനിയിൽ തിരുവാണമേ …….. വരുകില്ലേ നീ …..??? തിരുവോണപ്പാലുകുടിക്കാൻ നാം എക്കും ” കൊണ്ടവും മിട്ടു ” പൊരില്ലേ നീ വരുകില്ലേ നീ …..????

തിരു പൂവിന് കടിയൊന്നു മാറ്റുകയില്ലേ…….????

നീ എക്കും സുഖമോടെ പൂ കളിയോടെ……….!!!!!!!

വാണപ്പാലിൽ ഓളംതല്ലും കമ്പിക്കുട്ടാ ……. നിന്നെ പിടിക്കാനായി കുളിവാണത്തിന് കുഞ്ഞികൈകൾ …………………….

…………………………………………………………!!!!!!!!!

വാണത്തുമ്പിൽ ഉഉഞ്ഞാലാടും വാണചെക്കാ നിന്നെ   തേയ്ക്കാനായി കൊതിയൂറും വാണപ്പാലും………………………………………………………………………………………………….!!!!!!!!!!!

കളികുട്ടിൽ സുഖം ചേർത്ത് നീ നൽകും അടിയുമേറ്റു പൂർ നുള്ളുവാൻ വരൂ വാണമേ…..!!!!!!!

വാണപ്പാലിൽ ഓളംതല്ലും കമ്പിക്കുട്ടാ ……. നിന്നെ പിടിക്കാനായി കുളിവാണത്തിന് കുഞ്ഞികൈകൾ …………………….

…………………………………………………………!!!!!!!!!

വാണത്തുമ്പിൽ ഉഉഞ്ഞാലാടും വാണചെക്കാ നിന്നെ   തേയ്ക്കാനായി കൊതിയൂറും വാണപ്പാലും………………………………………………………………………………………………….!!!!!!!!!!!

വാണപ്പാലിൽ ഓളംതല്ലും കമ്പിക്കുട്ടാ ……. നിന്നെ പിടിക്കാനായി കുളിവാണത്തിന് കുഞ്ഞികൈകൾ …………………….

…………………………………………………………!!!!!!!!!

വാണത്തുമ്പിൽ ഉഉഞ്ഞാലാടും വാണചെക്കാ നിന്നെ   തേയ്ക്കാനായി കൊതിയൂറും വാണപ്പാലും………………………………………………………………………………………………….!!!!!!!!!!!

അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്

എന്ന്

പഞ്ചമി

Leave a Reply

Your email address will not be published.