ജോലിക്കുവേണ്ടി ഭാഗം 12

Posted by

ജോലിക്കുവേണ്ടി ഭാഗം 12

Jolikuvendi Part 12

bY:sunitha | Previous part

ko«n F¯n A½ AXp¡a]n B]n^p¶p. A½ tImUn¨p F´pbän Zyq«n NqXpS C«sS¶p Mm³ b_ªp H^p Ìmcv– `okv B\v ASpsNm*v FÃmtb^pw fm_nfm_n CWn Wnt¡*nk^psf¶p. A½ Nm¸n S¶p ASv Wn¶psNm*pSs¶ Njn¨p tfm³ D_¡fm\v F¶v A½b_ªp. A½t]mXv Wà S`tkUW Npans¨m¶p D_§\sf¶p b_ªp _qfn N]_n]Spw hÀ knan¨p. F¯nt]m F¶ptImUn¨p bns¶ A]mÄ¡p Ft¸mjpw knlzhn¡m³ bäp¶nà Fs¶ms¡ b_ªp bns¶ Mm³ ^*p Unkhw `okv b_ªp BUyw h½Sn¨nà bns¶ Hs¡ b_ªp Wmsa dm¦nÂtbm]n t`m¬ sfm¯w F{S]ps*¶v AtWzgn¨p knan¨pb_]\w F¶v b_ªp Mm³ Ip½m b_ªp hÀ AsSm¶pw tks*s¶ms¡. At¸mÄ tUgy¯n b_]p¶Sv tN«m fSn F¶v b_ªp. H^p D½ tImUn¨p Mm³ sNmXp¯p tcm¬ N«v– sI]v-Sp.
tfm³ WÃD_¡fm\v lnnu Ak³ FâXp¯p Wn¡s« C¶v F¶v N^pSn. Mm³ fm_mWpÅ fmN-vhn]pw tSmÀ¯pw FXp¯p {ZÊv– A]n¨p fmN-vhn FXp¯n«p NnX¶p Hmt^m¶p Bt`mIn¨p. tfm³ D\À¶p knan¨t¸mjm\v Mm³ D\À¶Sv AksW sN«nbnXn¨p D½ sNmXp¯p FjptWäp tbm]n Im]NpXn¡p A½]v¡p k¿ Np_¨p NnXt¶ms« F¶pb_ªp. Mm³ ko*pw NnX¶p Np_¨pNjnªt¸mÄ A½ k¶p knan¨p\À¯n bns¶ AXp¡a]n Np_s¨ms¡ him]n¨p Wn¶pw. A§sW A¶s¯ Unkhw SoÀ¶p ssWäv– hÀ knan¨p koZnt]m tNman k^m³ b_ªp Mm³ dmSv–_qfn N]_n NmÄ sI]vSp Np_¨p tW^w Ip½m hwhm^n¨p At¸mÄ fp` Nm\n¡m³ b_ªp Mm³ sWän Nm\n¡nà tbXn]ms\¶v b_ªp bns¶ Wn^vdÔn¨nà ko«ns`]pwtfmsâ]psfms¡ Nm^y§Ä tImUn¨p bns¶ Wmsa dm¦n tbmNp¶Nm^yw HmÀfn¸n¨p tcm¬ N«v– sI]vSp. C_§p¶SnWp fp³bv Mm³ fmN-vhn Du^n tchv Nm\n¡msS H^p shÂcn FXp¯p A]¨p sNmXp¯p.. b¯pfnWnäm]t¸mÄ NmÄ k¶p Sm¦vhv b_ªp k-¨p.
^mkns` FjptWäp Npan¨p AksW]pw ¢mhn sNm*m¡n Mm³ tWs^ dm¦n tbm]n fmtWK_nsW N*p t`m¬ sfm¯w CWn 274000 ]pw ^*pfmhs¯ AXkv fpX¡kpw b`nl]pw D*v sfm¯w 3AXp¸n¨p BNpw. dm¦nWv skan]n F¯n]Spw hm_nsâ NmÄ k¶p Mm³ Nm^yw b_ªp hÀ timhvbnä`nt`¡v sIÃm³ b_ªp ASnWnX]n F´m {ZÊv– F´v NaÀ {dm bmân Fs¶ms¡ tImUn¨p. Mm³ tWs^ AknsXt¸m]n Smsj F¯n]Spw NmÄ sI]vSp Ft¶mXv _qfnt`¡v– sIÃm³ b_ªp Mm³ AN¯p N]_n AknsX A¸p_s¯ _qfnt`¡v– hÀ WX¶p MmWpw bn_sNtbm]n AknsX F¯n]Spw Fs¶ sIknt^mXv tIÀ¯v WnÀ¯n Ip*n D½k¨p NXn¨p b_ns¨Xp¯p Fsâ ssN sbm¡n kn]À¯ N£w f\¯p »uhn NqsX AknXw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.