കോബ്രാ ഹില്‍സിലെ നിധി 14 [Smitha]

Posted by

കോബ്രാ ഹില്‍സിലെ നിധി 14

CoBra Hillsile Nidhi Part 14 | Author :  SmiTha   click here for all parts

Nzm*w sf¡mWnN-vhnsW¡p_n¨v ^mip ¢msÊXp¡pt¼mÄ Unky cnhnN-vhn³s_ t`mN¯v H¶pfm]n^p¶nÃ.
fäp knUymÀTnNÄ BU^tkmsX]pw B^mVWt]msX]pw AUvepSt¯msX]pw A]mapsX km¡pNÄ¡v NmtSmÀ¯n^n¡pt¼mÄ Unky]psX {l² bs£ A]mapsX N®pNanÂ, A]mapsX hwPoSmßNfm] lЯnÂ, A]mapsX klyfm] I`W§anÂ….
Np_ª Unkh§Ä¡pÅn ^mip Wm^m]\³ knUymÀTnNapsX {bn]s¸« lngyWm]n fm_n¡jnªn^p¶p.
A]mapsX hWymh b^ntkgw hi AVymbN^n`pw BU^kp\À¯n.
A]mapsX ¢mÊpNÄ H^Wpekfms\¶v- knUymÀTnNÄ Aen{bm]s¸«p.
lmhv{S¯n`pw hminSy¯n`pw N`Nan`pw SSzIn´]n`pfpÅ Bjtf_n] A_nkv A]msa bÞnSWm] H^p AVymbNWm¡n¯oÀ¯p.
“”F¶m CXn sk«v ¢mÊm W½sX hmfosX,””
tNmtaKn dmhv¡äv tdmÄ s{Pu*nWXp¯v bXÀ¶v- b´`n¨ H^mÂf^¯nWp Nosj Wn¡tk tXmfn Nq«pNmt^mXv b_ªp.
“”ssh¡Z`nNv…inbvtWm«nNv…do]nwPv C³ F {Xm³hv…””
“”h]³hpw BÀ«vhpsfms¡ A^¨v N`¡n¡pXn¨ lof¯¼p^m«nfms^ ks^ {em´v bnXn¸n¨ ¢mÊm. bns¶]m F ¹hv do U timÄ h-vNz]À tbm`pw l^n¡v A_nªpNqXm¯ W½sXs]ms¡ Nm^yw,””
BdnUv b_ªp.
^mKtlO^ kÀ½ DÖ]nWn]n Wn¶v- sNm*pk¶, ^mip`nsW¡p_n¨pÅ bphvSNw `¯ocpw Nq«pNm^pw CSntWmXNw Ss¶ km]n¨pNjnªn^p¶p.
Unky B bphvSNw sh]n³_vhv tf^ohns` In` AVymbNÀ¡pw b^nI]s¸Xp¯n]n^p¶p.
fm{Sfà cmUÀ P{dnt]`n Wn¶pw fn¡km_pw FÃm AVymbN^pw ^mip`nsW¡p_n¨v A_nªp Njnªn^p¶p.
“”lof¯¼p^m«nfmÀ¡v fm{Sfà {em´v bnXn¨n^n¡p¶Sv,””
t_mhv–`n³ b_ªp.
“”W½psX hz´w ^mKNpfm^n¡pw {em´v SpX§nt]m¶v- FWn¡v hwl]fp*v,””
Nq«pNmÀ AknlzhWo]St]msX t_mhv–`nsW tWm¡n.
Unky At¸mÄ Ak^psX NqsX]nÃm]n^p¶p.
“”Fs¶Wn¡v tSm¶p¶nÃ,””
kn³shâv– b_ªp.
“”Nm^yw Unky¡v sbÀscNväv fm¨v B\v ^mip hÀ. bs£ UntkysX fWÊna¡msWm¶pw ^mip hm_nWv bäq¶v FWn¡v tSm¶p¶nÃ,””
Nq«pNm^pw ASpSs¶ Bt`mIn¡pN]m]n^p¶p.
“”CWn ASv hSyfms\¦n¯s¶ MmWpw ht´mgn¡pw,””
kn³shâv SpXÀ¶p.
“”Nm^yw F´m¶p sk¨mÂ…B ESpbÀt®sX tÌm_n]ntÃ…Cu K·s¯¦n`pw B S¼p^m«n¡p«osX BßmknWv lm´n Nn«s«,””

ss`{d_n]nt`¡v NX¶p k^pt¼mÄ DUmhoW]m]n^n¡p¶ Unkys]]m\v t_mhv–`n³ Nm\p¶Sv.
AkÄ AXps¯¯n]tSm tb^v sImÃn knan¨tSm H¶pw Unky A_n]pN]p*m]nÃ.A_nªt¸mÄ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.