ആണൊരുത്തന്‍ [Master]

Posted by

ആണൊരുത്തന്‍

Aanoruthan bY Master

 

(Cu NT kas^ {blhvSfm] fsäm^p {Pq¸n Mm³ FjpSn C«Sm\v. CSv N¼n¡T Asöp fm{SfÃ, `kt`lw shN-vhv CSn`nÃ. ASpsNm*v km]n¡p¶kÀ N¼n¡v tk*n km]n¡mSn^n¡m³ Atb£. A`vbw shân sFäw B\v)

C¶v Fsâ N`ym\fm]n^p¶p. Fsâ N`ym\¯nWv FXp¯p b_t]* In` {btSyNSNÄ D*v. ASv Wn§apfm]n b¦p k]v¡p¶p.

Nps_ WmapNam]n FWn¡v tk*n WX¯n] FÃm Bt`mIWNapw AkhmWw A`hn¸n^n]pN]m]n^p¶p. GSm*v bt¯maw Bt`mIWNÄ A§sW WX¡msS tbm]t¸mÄ AÑWpw A½]pw MmWpw G«Wpw kÃm¯ Bl¦]n B] hf]¯m\v tPmtb«sâ Bt`mIW F¯p¶Sv.

AÑWpw A½]v¡pw FWn¡pw G«Wpw Ht^tbms` tdmVn¨, GSv sb¬Np«n N*m`pw Cãs¸«p tbmNp¶{S hpµ^Wm] tPmtb«Wpfm]n Fsâ knkmiw km¡m D_¸n¨t¸mÄ CsS¦n`pw WX¡t\ ssUktf F¶ {bmÀ°W B]n^p¶p M§Ä Wm`ptbÀ¡pw. tPmtb«sW fm{SfÃ, G«sâ AÑsW]pw A½s]]pw AWpK¯ns]]pw FÃmw M§Ä¡v H^pbmXv Cãs¸«p. Wà BÄ¡mÀ; Wà sb^pfmäkpw NpXpwd finf]pw DÅkÀ. tPmtb«sâ Aѳ dmw¥qÀ tbm`ohn B\v tKm`n sI¿p¶Sv. A½ ko«½]m\v. A½ Fs¶ N*]pX³ Ss¶ tfmsa F¶v hvtWit¯msX knan¨v HmXn A^nNns`¯n]n«v C§sW b_ªp,

“”””CWn Fsâ tfmWv tks_ H^p sb®v Nm\m³ tbmNp¶ {blvWtf CÃ. M§Ä¡v Cu S¦¡pX¯nsW¯s¶ fSn..Asà tI«m..” bns¶ Fs¶ tWm¡n C§sW SpXÀ¶p “”””bs£ tfmÄ¡v Fsâ tfmsW Cãs¸s«¦nÂ..”

B km¡pNÄ F¶n Dakm¡n] ht´mgw F{S k`pSm]n^ps¶t¶m? BUyw N* Wnfngw Ss¶ tPmtb«sW Mm³ fWÊn Fsâ eÀ¯mkm]n hzoN^n¨p Njnªn^p¶p. FWn¡v tPmtb«sW]pw tPmtb«Wv Fs¶]pw Cãfm]n F¶_nªtSmsX IÀ¨NÄ knkmi¯nsâ fäp Nm^y§Ä So^pfmWn¡p¶Snt`¡v Wo§n. AkÀ F´m\v {bSo£n¡p¶Sv F¶v Aѳ tImUn¨t¸mÄ tPmtb«sâ Aѳ b_ªSv M§Ä F´v WÂNpt¶m ASpfSn F¶m]n^p¶p. ASpNqXn tN«tSmsX AÑWpw A½]pw G«Wpw kas^ ht´mgn¨p.
Gäkpw AXp¯ fpiqÀ¯¯n knkmiw WX¯m³ ^*p Nq«^pw So^pfmWfm]n.

tPmtb«³ dmwPaq^n H^p sFXn N¼Wn]n F©nWo]À B]n tKm`n tWm¡pN]m\v. Wm«n AkÀ¡v hz´fm]n koXnÃ; kmXN]v¡v B\v Smfhw. knkmiw Wm«n`pÅ GsS¦n`pw sb¬Np«n]pfm]n fSn F¶v tPmtb«sâ AÑWv WnÀdÔw B]n^p¶p. ASnsâ tb^n`m\v AkÀ Wm«ns`¯n H^p koXv kmXN]v¡v FXp¯v N`ym\mt`mIW WX¯n]Sv. AkÀ kÀg§am]n dmwPaq^n B\v. AkÀs¡Ãmw AknsX hz´fm]n koXpNapw cv`mäpNapw Hs¡]p*v.
NqXpSÂ hpir¯p¡apw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.