വാസുകി 1 [ശ്യാം ഗോപാൽ]

Posted by

വാസുകി 1

Vasuki Part 1 bY Shyam Gopal | www.Muthuchippi.net

 

CSp Fsâ ^*mfs¯ NT]m\v , Fsâ NanNÄ F¶ NT¡v WÂNp¶ AtS t{bmÕmiWkpw ht¸m^v«pw CSnWpw WÂN\w F¶p Atb£n¡p¶p .. CSn {b\]w D*v ky^mPyw D*v A¸w f{´nNkpw D*v ..

lymw tPmbm …

Cu NT WX¡p¶Sv tN^a¯nsâ kXt¡ Aä¯pÅ H^p Np{Pmf¯n`m\v , tN^a¯nsâ FÃm {Pmf ewPn]pw Bkmin¨p sNm*pÅ H^p sNm¨p {Pmfw AW´ bp^n .

NnanNapsX Na Na^m^kpw {bNrSn ^f\o]fm] A^pkn]pw WngvNa¦^m] Wm«pNm^pw Hs¡]m]n H^p b¨]m] SWn Wm«n³bp_w , NqXpS`pw ssiµk knlzmhnNÄ B]SnWm A¼`§apw hÀ¸ NmkpNapw B]n^p¶p NqXpS`pw D*m]n^p¶Sv
W½psX NT WX¡p¶Sv FjpbSpNan B\v ..
CWn NT]nt`¡v k^mw …

tlym .. tW^w C^p«n]tÃm Cu Np«n CSnknsX tbm]n NnX¡p¶p sâ Nrgv\m … tUkNn bn_p bn_p¯p sNm*n^p¶p .. tfmsW hpNp , Wo tI¨ns] H¶p tWm¡n]n«v kmXm .. Nmkn kna¡v sNmap¯m³ tbm]Sm AkÄ CSp ks^ B]n«pw Nm\p¶nà , sâ tfm³ H¶p tWm¡n]n«v kmXm ..

Cu tI¨n]psX H^p Nm^yw .. sâ At½ tI¨n]psX hzemkw A_n]p¶Stà , B bpj¡^]n km]pw sbman¨p tWm¡n Wn¡p¶p*mNpw .. ¶m`pw Mm³ tbm]n tWm¡n]n«v k^mw ..

tfmsW Cu Iq«p sNm*p sbm]vt¡m .. kjn]n Cj K´p¡Ä Nm\pw .. hq£n¡\w t«m ..

Biv l^n At½ .. Mm³ tWm¡n]n«v k^mw

hpNp Iq«pfm]n tbmNp¶Sv tWm¡n tUkNn fNsa Np_n¨p HmÀ¯p

N`ym\w Njnªp kÀgw A©p Njnªn«pw bp{S t]mPw BkmsS kngfn¨n^n¡pt¼mÄ B\v bpj¡^]n DÅ Nmkn H^p hWymhn k¶ knk^w ^mtf«³ A_n]p¶Sv .. Ss¶]pw Nq«n A¶v B h¶ymhn s] Nm\pt¼mÄ DÅn k`n] {bSo£ H¶pw D*m]n^p¶nà .. F¶m AÛpSw F¶p b_]s« M§Ä H¶pw b_]msS Ss¶ h¶ymhn M§tamXv b_ªp Cu ehvfw bm`n tIÀ¯p PriWmT³ Njn¨p sNmÅq , Wn§Ä¡p DX³ Ss¶ H^p bp{Sn KWn¡pw B]nÃyw W£{S¯n KWn¡p¶ AkÄ¡p Cu Nmkn k¨p Ss¶ WmftV]w sI¿\w kmhpNn F¶p , WmP ssUk§Ä Wn§tamXp NqsX Ss¶ D*mkpw F¶p ..

A¶v M§apsX ht´mg¯nWp ASn^nÃm]n^p¶p , A¶v ^m{Sn Npan Njnªp ^mtf«³ k¶t¸mÄ bm`n B ehvfw N`¡n sNmXp¯p , bn¶oXv ^mtf«³ Bav Ss¶ fm_n tbm] tbms` B]n^p¶p .. B N®pNan H^p Sna¡w k¶ tbms` , N`ym\w Njnªp A©p kÀgw B]n«pw ^mtf«³ Fs¶ C§sWt¶m¡n]n^p¶nà ,

Fs¶ sbm¡ns]Xp¯p bm]]n NnX¯n Fsâ tW^ySpw Km¡äpw k`n¨p No_n AÀV WPv–W]m]n NnX¶ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.