ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 6 [Skippo]

Posted by

ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 6

Bbaryayil Thudakkam Part 6 bY Skippo | Previous Part

{bn] hpir¯p¡sa bns¶ Zn]À AZvfn³ Dw A_]m³….bmÀXv B_v FjpSm³ ssXw FXpS¯¯n`v £f sImSn¡p¶q…FjpSm³ bän] hmiI^yw AÃm]n^p¶p. W½psX tN^a¯ns` fimUp^´¯n Fsâ NpXpwdkpw tkUWNÄ AWpekn¨n^p¶p. Fsâ koXv bNpSnt]maw skůn B]n^p¶p. ASn`pw k`pSv Aks^ knan¨m Nn«m¯ Np_¨v Wln¨ HmÀ¡m³ tSm¶m¯ hf]w NqXn D*m]n^p¶p. MmWpw NqXn Wm«n CÃm¯ AkØ]m\v. Fsâ fm{Sw Aà ,kntUl¯paa H^pbmXv tb^v CtS tkSW AWpekn¨n^p¶p…..koXnWpw b^nh^§Ä¡v sI_n]tSmSn Wmlw hweknIvSv AÃmsS tks_ Npj¸§sam¶pw CÃ. Ct¸mÄ FÃmw bqÀÆØnSn]nt`¡v k¶p..CknsX Wn¶v ssbh A]¡m³ fp³NqÀ l¼aw tbm`pw CktXsS sIä f{hn S¶nÃ. bt£ W½psX Wm«ns` WÃk^m] BapNÄ FÃm him]§apw sI]vSpS¶p. Wm«n H^pbmXv Wã§Ä D*m]n«ps*¶v A_]mw… W½psX tN^aw bqÀÆØnSn]nt`¡v k^\sf¶v Wfp¡v {bmÀ°n¡mw….

Fsâ fWhn D*m]n^p¶p ,C¶v F´¦n`pw WX¡pw F¶v. KnKns] W¶m]n NXn Ca¡n sNmXp¡\w. t^O hiN^n¡pw F¶v FWn¡v Wà tdmVyw D*v.

Mm³ t^O]psX bq_nWv fpNan N¿v k¨v fn³ÊfpÅ ssWän¡v fpNan W¶m]n Np¯n]pw H^Ipw sNmXp¯p.KnKn At¸m AkÄsX N¿v bq_nWv fpNan k¨n^p¶p. Np_¨v Njnªv Akav N¿v H^¡m³ SpX§n…Mm³ sI^nªv NnX¶v t^O]psX H^p fp`]n Fsâ N¿v kIq. N¿v fpjpkWm]pw fp`]n sNm*p.F¶n«v Mm³ H^p D½ sNmXp¯p NknanÂ. t^O bns¶ S` Sn^n¨v Fsâ km]]n AkapsX Wmkn«p,Mm³ Wmkv Du¼n k`n¨p. bns¶ Akav ko*pw sfmssd`n tWm¡n hnWnf N*p. Mm³ bns¶]pw AkapsX bq_n ssN k¨v H^m¡m³ SpX§n.t^O sK«n CXm¯Sv sNm*v bq_n Fsâ kn^ l^n¡pw A_]p¶p*m^p¶v.t^O¡v hpOw NqXnSpX§n Mm³ WnÀTm*v sI]vSp sNmXp¯p. KnKn sb«¶v Nm`p ^*pw sbm¡n sdZn fX¡n k¨p,At¸m AkapsX bmkmX fpjpk³ B]pw AkapsX A^¡p fpNan k¶v NnX¶p.Cs¸mÄ FWn¡v AkNpsX SXn¨ SpX FWn¡v W¶m]n Nm\w.FWn¡v ASv N*v Fsâ Np® SpXn¡m³ SpX§n.Mm³ Np®]n bnXn¨p H¶v AfÀ¯n..

t^O b_ªp CWn hnWnf bns¶ Nm\mw F¶v..F¶n«v Ft¶mXv F\oäv tbm]n ss`äv Hmcv sI]vSv tks_ H^p sI_n] skan¨fpÅ ss`äv CXm³ b_ªp. Mm³ ASptbms` sI]vSp tWs^ tbm]n ko*pw N«n`n NnX¶p….At¸m B^pw Ft¶mXv Smtj NnX¡m³ b_ªnÃm. Mm³ NnX¶t¸mÄ t^O F³s_ tWs^ Sn^nªv NnX¶p.F¶n«v sN«n bnXn¨p, sI_n] skan¨w BWNn`pw AksX fpjpk³ W¶m]n Nm\mw. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.