മെമ്മറി കാർഡ് എന്റെ മന്ത്രിക വടി

Posted by

മെമ്മറി കാർഡ് എന്റെ മന്ത്രിക വടി

MEMMORY CARD ENTE MANTHRIKA VADI BY ACHUSS

Fsâ tb^v fWp koXv sNmïv– Ct¸mÄ ¹hvXp Wv bYn¡p¶p Ct¸mÄ.. H^p fmtWKvsfâv h-vNqan B\v Mm³ bYn¡p¶Sv AknsX H^pbmXv Nmlv Nm^psX bntÅÀ bYn¡p¶v D*v h-vNqÄ sfmssd tcm¬ In` bntÅÀ sNm*v k^pw Nw¹]nâv sI]vSm Dw {bn³hn¸Â H¶pw b_]m_nà tcm¬ km§nk¨n«v Sn^n¨p sNmXp¡pw B^p¶p… A§sW h-vNqÄ KoknSw AkhmWn¡m³ CWn A©p fmhw NqsX DÅp {NnhvfÊv BtQmgw kas^ knbp`fm]n WX¯m³. So^pfmWn¨p ..FÃmw ¢mÊv– Nm^psX]pw b^nbmXn D*m]n^p¶p… FÃmk^pw h-vNqÄ BZntäm_n]¯n B]n^p¶p Mm³ tN¡v tdmN-vhv– FXp¡m³ bntÅ^psX NqsX tbm]n 10 B ]n B]n^p¶p FÃmw k¨n^n¡p¶Sv H^p tdmN-vhv–  25bnhv tN¡v D*m]n^p¶p tdmN-vhv– FXp¯p Sn^n¨p WX¡p¶ kjn]n H^p sf½_n NmÀZv S_]n NnX¡p¶Sv Mm³ N*p Mm³ NmÀZv NpWnªp FXp¯p B^pw N*nà Mm³ BZntäm_n]¯nt`¡v WX¶p Np_¨p tN¡v tdmN-vhv– sNms* k¨n«v Mm³ tXm]v`äv G¡v tbm]n AN¯p N]_n Fsâ 3000 ^qb kn` DÅ ssft{Nmmfxsâ tcm¬ FXp¯p Nn«n] sf½_n NmÀZv C«p tWm¡n tcm¬ Hm¬ B¡n BUn]w Pm`_n Hm¸¬ B¡n 10 F]n bYn¡p¶ Nps_ bntÅ^psX tcmt«mhv N*p bns¶ tWm¡n At¸mÄ AkÀ Njnª fmhw ASm]Sv WkwdÀ  XqÀ tbm]t¸mÄ FXp¯ Np_¨v tcmt«mhv Nm\p¶p FÃmw Wà ssbh Xow B\v l^o^w Hs¡ B^pw sNmSn¡po {Pq¸v– tcmt«mhv tbms` H¶n¨v Np_¨v D*v Mm³ NmÀZv Du^n fpjpk³ tcmt«mhv Nm\m³ Wn¶m B^m`pw k^pw N*m hwl]w BNpw Mm³ tXm]v`äv  Wn¶v C_§n fu_ltorlum  G¡v WX¶p tbmNp¶ kjn 10 B\v  G¡v tWm¡n Wm`v A©p sb¬bntÅÀ FknsX S_]n Dw H^mÄ dmPv  Dw tWm¡p¶p FWn¡v Nm^yw fWÊn B]n NmÀZv tWm¡pkm F¶v dmPv tWm¡p¶Sv h-vNqan Aäw I^¡v B\v. .. H^mÄ N^]p¶Sv N*p Ft´m {blvWw D*v At¸mÄ B NmÀZv  N^¨n N*n«v Mm³ Ak^psX ¢mÊn N]_n F´m B Np«n N^]p¶Sv F¶v tImUn¨p Mm³ hoWn]À B]Sp sNm*v Ak^psX ¢mÊn N]_n]m Npj¸w CÃm^p¶p ssbh Nm\m³ Cà F¶v H^mÄ b_ªp Mm³ b_ªp tbm]n {bn³hn HmXp b_ F¶v AkÀ ASv CWn Nn«nÃm^n¡pw F¶v b_ªp h-vNqÄ sd AXn¨p BtQmg§Ä FÃmw Njnªp F¶v ssf¡v  NpXn knan¨p b_ªp H^p hÀ Mm³ Fsâ dmPv FXp¡m³ ¢mÊn ¡v WX¶p tbmNp¶ kjn Sn^nªp tWm¡n bnt¶w H^p hwl]w Mm³ sI¶t¸mÄ S¸nt¡m*v C^p¶ dmPv AknsX N^ªp.sNm*v C^p¶ sNm¨v Aà FXp¡p¶Sv dmPv FknsX S¸n] AkÄ Ss¶ sNm*v tbmNp¶p Mm³ tkPw tbm]n dmPv FXp¯p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.