അമ്മക്കളിത്തോഴി [തുടക്കം] smitha

Posted by

അമ്മക്കളിത്തോഴി [തുടക്കം]

AMMAKKALITHOZHI [THUDAKKAM] BY SMITHA

VCu NT fp¼v tks_m^p sshän k¶n«p*v. k`n] fmä§Ä k^p¯n N¼n¡p«Wn bpW{bhn²oN^n¡pN]m\v. C³shÌv hvtfmNnwPv scängv F¶knemP¯nÂs¸Xp¶ NT]m]SnWm Vm^maw Io¯ tNÄ¡pkm³ hmVyS]pÅ H^p b^o£\fm\v.b

tW^w skap¯pNjnªt¸mÄ B\v Sm³ F{S k`n] H^p Np^p¡n`m\v sb«n^n¡p¶Sv F¶v hqh³ fWÊn`m¡p¶Sv. Sm³ KoksW¡mtas_ hvtWin¡p¶ S³s_ fN³ tZknhv Ss¶ ^m{Sn]n bqÀ®WPvW]m]n H^p bp^pgtWmsXm¸w ss`wPnN tkjv¨WX¯p¶Sv N*n^n¡p¶p. Ss¶¡p_n¨pÅ B ^ihyw S³s_ fN³ Fs¶¦n`pw H^n¡Â fWÊn`m¡pw F¶v A_nªn^ps¶¦n`pw CSptbms` H^p hnäptkg³ D*mNpsf¶v H^n¡`pw N^pSn]nÃ.
AkÄ tZknhn³s_ fp_n]nt`¡v tbm]n. Ak³s_]Xp¯n^p¶p Ak³ D_§p¶Sv– kmÕ`yt¯msX tWm¡n]n^p¶p. Ak³ D\^p¶ Wnfngs¯ AkÄ l^n¡v e]s¸«p. Cutlmt], tfm³s_ {bSnN^\sf´m]n]n^n¡pw? tUgys¸Xpw? A`_pw? C_§nt¸mNm³ b_]pw? tksly F¶v knan¡pw? Cutlmt] H^p bnXn]pw Nn«p¶nÃ. Wo Ss¶ Nmt¯mas\…
A¸w Njnªv AkapsX fp¼n tZknhv N®pNÄ Sp_¶p.
“”Hm, f½nt]m? F´m f½n?””
Ak³ D_¡¨XtkmsX tImUn¨p.
“”H¶pfnà tfmtW, f½n sk_psS k¶Sm. tfm³ D_§nt¡m, f½n tbmNpkm.””
“”CÃ f½n, Ct¸mÄ hf]w B_^]m]ntÃ? CWn D_§p¶nÃ.””
AkÄ H¶pw b_]msS AksW tWm¡n.
“”f½n]v¡v F´v bän?””
N®pNÄ Sn^p½ns¡m*v tNm«pkm]n«psNm*v tZknhv tImUn¨p.
“”tfmtW, ASv…””
hqhWv F§sW b_]\sf¶v A_n]nÃm]n^p¶p.
“”F´m f½n CSv? f½n]v¡v Ft¶mXv F´v Nm^ykpw b_]¯ntÃ? F´nWm b_]m³ H^p kngfw?””
“”tfmtW ASv Wo C¶s` ^m{Sn Fs¶, ^mtKgn³s_ NqsX…””
tZknhv bp©n^nt]msX hqhsW tWm¡n. Ak³s_ fWÊns`´ms\¶v hqhWv kntkIn¡m³ bän]nÃ.
“”tfmWv Ft¶mXv tUgyfp*v Fs¶Wn¡_n]mw. Mm³…””
Ak³ A¸hf]w NqXn sfuWw SpXÀ¶p.
“”f½n,””
Ak³ knan¨p,
“”Mm³ Ct¸mÄ H^p F©nWo]_nwPv ÌpsZ³äv B\v. FWn¡v f½n S¶Sv Gäkpw Wà knUymeymhfm\v. Gäkpw Wà e£\kpw khv{S§apfm\v. Cu shuN^y§sams¡ FWn¡v Nn«m³ Nm^\w f½n]p*m¡n] b\fm\v. KoknS¯ns` Gäkpw WÃsSms¡ FWn¡v Nn«m³ Nm^\fm] f½n]psX sSmjn`nsW Mm³ SÅn¸_]pw F¶v f½n¡v tSm¶p¶pt*m?””
hqh³ knhvf]t¯msX fNsW tWm¡n.
“”N®p fnjn¡pNs]m¶pw tk*,””
Ak³ AkapsX tSman bnXn¨p,
“”f½n FWn¡v F¶pw dipfmWy]m]n^n¡pw. f½n sI¿p¶Sv fsäÃm N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.