ഒരു കുടുംബ കലഹം 2 [ശ്രീദേവി]

Posted by

ഒരു കുടുംബ കലഹം 2

Oru Kudumba Kalaham 2 bY ശ്രീദേവി | PREVIOUS

Mm³ FjptWäv dmSv–_qfn N]_n . f¤n skÅsfXp¯v bq_ns` WWkv NjpNn Naªp . Sn^n¨p k¶v fpOkpw bq_pw tSmÀ¯n koXnsâ kmSn Sp_¶p . fmVtk«³ koXnWp fp¶n`qsX WX¶p tbmNp¶Sm\v N*Sv . Mm³ H^pWnfngw Wn¶p. W½Ä H^p Nm^yw Bt`mIn¨p SpX§n]m ASntWmXWpdÔn¨pÅ hwek§Ä Asæn BÄ¡ms^ W½Ä Nm\pw , Fs´m^mÝ^yw – Ft¸mjpw Nm\m_pt*m fmVtk«³ tbmNp¶Sv ?- A_n]nà . F¦n`pw C¶v N*p .

F§sW]m\v Nm^yf_n]pN . H^p F¯pw bnXn]pw Cà . F´m]m`pw ^mKns] H¶p knan¨p tWm¡mw . Cà AkÄ tcm¬ FXp¡p¶nà . AkÄ FXp¡m¯sSt´ , ko«n CÃmSn^n¡ptfm AtSm D_¡fm]n^n¡ptfm . Aѳ b_ª Nm^yw F§sW]_n]pw . Bt`mIn¨v S` IqXmNm³ SpX§n]t¸mÄ fpOsfm¶p NjpNn . F´m]m`pw ^mKn]psX koXv ks^ tbmNmw . fmVtk«³ AknsXs]¯n Nm\pw . AktamXv hwhm^n¡pt¼mÄ fWsÊm¶v lm´fmNpw F¶n«v Bt`mIn¡mw . N®mXn]n tWm¡n fpXns]m¶p NqXn sN«ns]mSp¡n sbm«p sSm«p . koXv bq«n Smt¡m sIXn¨«n]n kIv WX¶p . fp_p¡m³ NXkpw NjnMv bmX¯p NqXn WX¶m CXkjn . ASnW¸p_fm\v fmVtk«sâ koXv . k`ns]m^p S_kmXv B\Sv . K·n¯w AN¶n«pw Nm`£]w k¶n«nÃm¯ Wm]À S_kmXv . CXkjn]n Wn¶pw AXp¯p*m]n^p¶ sI_ns]m^p sIXn sbm«n¨v kolns¡m*v bXns¡«pNÄ N]_n . b\n¡m^¯n KmWptk¨n bp_¯v k]vt¡m NqW]v¡Xp¯v Ft´m sI]vSp sNm*v AknsX]p*v . fmVtk«³ bp_¯v Ss¶ C^n¡p¶p*v . fmVtk«³ KmWptk¨ns] tWm¡n]n^n¡pN]mt\m , A_n]nà . Fs¶ N*Spw fmVtk«³ In^n¨p ,

“” F´m tfmsa “”

“”^mKn Ctà fmVtk« , Mm³ tcm¬ knan¨n«v FXp¯tS]nà “”

“”Akapw A½]pw NqXn Xu\nt`¡v tbm]n«m\v DÅSv tfmsa “”

“”Hmiv””

“”Fs´ tfmav k¶Sv “”

“”H¶pfnÃ.. F¶m Mm³ tbm]n«v bns¶ k^mw””

“”k¶]pXsW tbmkpN]mt\m , Mm³ NXn¨p Sn¶pNs]m¶pfnà C§sW tbXnt¨mXmWv “” fmVtk«³ In^n¨p .

B In^n sk_psfm^p In^n]m]n^p¶ptkm .-

“”FWn¡v A§sW tbXns]m¶pfnà , Mm³ F´m kà fm§t]m B¸ntam Bt\m NXn¨p Sn¶m³ “” MmWpw kn«p sNmXp¯nà .

fmVtk«³ In^n¨p . Fs¶ AXnfpXn tWm¡n . “”AsS “” F¶pÅ D¯^fm\v B tWm«sf¶v FWn¡v fWhn`m]n . “”sk]ns`m¶p Sm\n«p tbm] fSn N*ntà kn]À¯n«v “” Fsâ Njp¯pw Njp¯ntWmXv tIÀ¶pÅ Ip^nUmÀ emP¯ns` kn]À¸pw tWm¡n]m\Sv b_ªSv. Mm³ AknsX C^p¶p .

“”{lotUkn N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.