പ്രളയകാലം 3

Posted by

പ്രളയകാലം പാർട്ട്  3
ഭാര്യയുമൊത്തുള്ള ജീവിതം മാറുന്നു

Pralayakalam Part 3 bY  Raj | Previous parts

 

 

k]`³hpw scän gpw FÃmw Cu AVym]t¯msX So^pw CWn k^mWn^n¡p¶Sv ^mip`nsâ]pw AWn`nsâ]pw ss`wPnN BtQmg§apsX NT]m]n^n¡pw Cu A²ym]w bj]Snsâ SpXÀ¨ Wãs¸XmSn^n¡m³ fm{Sw…..

AWnS dm¯v _qfn N]_n] bn¶ms` MmWpw ANt¯¡v NX¶p Fsâ bn¶ms` ‘AWn`pw tImUyemk¯n AWn`nsW tWm¡n] Ft¶mXv Wn`¯v NnX¡m³ BÚmbn¨p. f`À¶p NnX¶ Fsâ km] emPt¯¡v em^ys] Ak³ bnXn¨n^p¯n CSapNÄ Ip*n fp«n Wn¶p. AWnS]psX t]mWo SXkpw k]_pw tI^p¶ emPw Fsâ N®pNÄ¡v tWt^ Wn¶p. Ip*pNan fp«n Wn¡p¶ t]mWn C^n¡p¶ sbmhngWn knXÀ¶SpsNm*v tW^t¯ WX¶ Nan]n Wnt£bn¨ lp¢¯nsâ dm¡n]pw t]mWo {lk¯nsâ Aklnãkpw tIÀ¶pv Fsâ km]n bSn¨p JÀ±n¡m³ ks¶¦n`pw AWn`nsW tbXn¨v kng fn¨n_¡n. Np_¨v tW^w Njnªn«pw Ip*pfp«n]n^n¡p¶SnWm fq{Sw k¶nà AWn fp¶n k¶v Fsâ em^y]psX ssNNan bnXn¨v Np_¨v sbm§m³ him]n¨p.At¸mÄ IqXp fq{Sw Vm^]m]n Fsâ km]nt`¡v HjpNn km] Sp_¶p bnXn¨p Ss¶ . 90 lSfmWkpw NpXn¨n_¡n dm¡n fpO¯pw fq¡n`pw sIkn]n`pfm]n. ASn`nsâ ssN bnXn¨v Fjpt¶ä AkapsX bq_v si¯v tcmhän NjpNn _qfnt`¡v kn«p.AWn`pw NjpNn]n«pv bp_¯n_§n.dm¯v _qfn Hä]v¡m]t¸mÄ WX¶hwek§Ä H^p hnWnf]ns` tbms` fp¶n`qsX NX¶p tbm]n. hz´w Np® Wà N¼n]m]n Bt^mtXm DÅ kmln tbms` Np®]n BªXn¨v Wnfng§Ä¡Nw bm Ioän. At¸mÄ fWÊnWpw l^o^¯nWpwH^p hpOw FWn¡v Nn«n.
dm¯v _qfn Wn¶v H¶p Npan¨v k¶t¸mÄ WPvW^m]n sN«n¸nXn¨p NnX¡p¶p AkÀ ^*mapw Fsâ em^y]v¡v Gäkpw CãfpÅ Nm^yfm]n^p¶p CSp tbms` Nan Njnªv sN«n¸nXn¨pÅ D_¡w. FWn¡v IqsXXp¡p¶ sNm*v CãfÃm¯ Nm^yfm]n^p¶p ASv. AkÄ Ft¸mjpw ASnWv b^mSn b_]pfm]n^p¶p. Ct¸mÄ AkÄ Fsâ N¬fp¶n fsäm^p bp^pgsW sN«nbnXn¨p _ §p¶p.Mm³ sk_pw S_]n en¯n]n Im^n C^p¶p. B C^p¸n D_§nt¸m]n.
Gs´ms¡t]m M^¡kpw fqa`pw tN«v D\À¶p tWm¡pt¼mÄ ASn`nsâ sNmXnf^¯n C^p¶v D_ªp SpÅp¶ AWnSs] B\v N*Sv. Fs¶s]m¶v sbmSn¡m³ b_ªm sS¶nt¸mNpw A_n]nà Fs¶ms¡ b_]p¶ AkÄ H^p AWybp^pgsW sbmSn¨p SNÀ¡p¶p. kas^ HSp§n] {bNrS¡m^n]m] AkapsX fmäw Fs¶ ASnl]n¸n¨p. Mm³ D\À¶p Njnªv H^p bSnW©v fnWnt«maw D_ªp SpÅn] AkÄ hpO¯nsâ bm^fy¯n H^p A`À¨t]msX AWn`nsâ sW©nt`¡v ko\p.sbs«¶v Ss¶ H^p f`¡w f_n¨n`n AkÄ AXn ]n `m ]n bns¶ AWn`nsâ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.