പോൺ സ്റ്റാർ [Manu]

Posted by

പോൺ സ്റ്റാർ

P0rn Star bY Manu

A]¡m^n Kng tI¨n¡v S¶ ht¸mÀ«nWp Wµn.A]¡m^n Kng tI¨n]psX AXp¯ bmÀ«v {bhn²oN^n¡p¶SnWp fpt¼ H^p NT NqXn AkS^n¸n¡m³ B{Pin¡p¶p .Cu NT SnN¨pw hm¦Â¸nNw fm{Sw. Nm^\w Mm³ F¸tjm D_¡¯n N* H^p hzbvWs¯ F^nkpw bpan]pw tIÀ¯v FjpSp¶p. tbm¬ sshänt`¡v– IpkXpsk¡p¶ bSnsW«p¡m^sâ NT]m\v.NT WX¡p¶Sv NmWZ]n`m\v.bt£ NT]pw hwemg\§apw f`]ma¯n AkS^n¸n¡p¶p.
………………………….
t_mZn`qsX GtSm k`n] kmiWw tbm] lÐw tN«v Mm³ D\À¶p.kmiW§Ä Io_n bm]pN]m\v. t_mZ^nNn NnX¶Sp N*n«m]n^n¡mw Fsâ A^nNn Np_¨p InÃ_]pw fq¶m`p tWm«pNapw D*m]n^p¶p. £o\n¨v NnX¶ FWn¡v B ssbh ASymklyfm]n^p¶p. AsSXp¯v AÂbw No_n] bmânsâ Nol]n`n«p.hq^ysâ AhvSfWw SpX§n]n^p¶p. C^p«nsW CÃmSm¡n sS^pkp kna¡pNÄ {bNmln¨p.FÃm tgm¸pNan`pw BapNapsX k³ Sn^¡m\v. FWn¡p IpäpfpÅ t`mNw KoknSw BtQmgn¡p¶Sv B WP^¯n FWn¡v Nm\mfm]n^p¶p. .Ak^psX fpOs¯ms¡ ASn]m] ht´mgw Nm\m³ Njnªp. Fsâ KoknS¯n ht´mgw F¶ knNm^w AbqÀkfm]n^p¶p. AbqÀkfm]n^p¶nà Sos^ Cà F¶Sm\v hSyw.Njnª Unkhw koXp kn«v C_§n]Sm\v CSpks^ H¶pw Njn¨n«nÃ. knl¸v Fsâ l^o^s¯]pw fWhnsW]pw SaÀ¯n]n^p¶p. F´p sI¿\sf¶_n]nÃ.Sn^n¨v At§m«v Cà F¶p fWhn`p_¸n¨n^p¶p.Nm^\w AsSWn¡v koXm]n^p¶nà f_n¨v H^p K]n`m]n«m\v tSm¶n]Sv.FWn¡v Gjp k]ÊpÅt¸mÄ ZmZn]pw f½n]pw Zntkmjvhm]n.ZmZn¡v fsäm^p hv{So]pfm]pÅ dÔfm\v A¯^sfm^p So^pfmW¯nt`¡v F¯n¨Sv. f½n¡pw fsäm^p bp^pgtWmXv SmÂb^yw D*m]n^p¶p.AkÀ NpXpwd¡ms^ FSnÀ¯p t{bfn¨p knkmiw Njn¨Sm\v ASnWm tImUn¡mWpw b_]mWpw B^pfnÃm]n^p¶p. A©p k]Êp fpS Ak^psX kj¡v tNÄ¡m³ SpX§n]Sm\v. A¶v ASnsWm^p So^pfmWfm]n.Zntkmhv km§n ^*p tb^pw ^*p kjn¡m]n. f½n¡v Fs¶ tks*¶p b_ªSp C¶pw f_¡m³ bäm¯ km¡pNam\v. tNmXSn b_ªSp Fs¶ ZmZn tWm¡mWm\v . f½n SWn¡v CãvXs¸« Bansâ NqsX tbm]n. Asæn`pw AkÀ¡p Mm³ bt* H^p em^fm]n^p¶p. hvtWin¡mWpw `man¡mWpw AkÀ¡p hf]fnÃm]n^p¶p. Fs¶ ko«ns` tKm`n¡m^ns] GÂbn¨v AkÀ tKm`n¡v tbm]n^p¶p.ZmZn¡v Ft¶mXpÅ Cãw sNm*m]n^p¶nà f_n¨v tNmXSn D¯^kn Fs¶ tWm¡m³ WnÀdÔnSWm]n.H^mjv¨ Njn]pt¼mtj¡pw ko«n bpSn] H^p hv{So k¶p. Fsâ ̸v tfmw. Fs¶ tWm¡mWpw hvtWin¡mWpw bpSn] f½n k¶p F¶m\v Mm³ N^pSn]Sv. F¶m FWn¡v sSän. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.