മനുവിന്റെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ 

Posted by

മനുവിന്റെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ

Manuvnite Happy Birthday രചന : മനു

ഇൻസെക്ട് ആണ് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ ഒഴിവാക്കുക.

fn{lknkminS^m] fmSmbnSm¡apsX GN fNWm\v Mm³. tb^p fWp.-. b¸ sK]nwhv S^N³ A½ {boSmtftWm³. M§aptX NpXp¼w H^p C³hvÎv cmfn`n]pw NqsX]m\v. b¸]pw f½]pw tN^a¯nWp skan]n s{bmcg\ tNmtaKn bYn¡p¶ hf]¯v knkminS^m]Sm\v. Wt¶ sI_p¸¯n Ss¶ Mm³ KWn¨p. C^pk^pw BUy Nm`¯v H^pbmXv Nãs¸s«¦n`pw bn¶oXv hz´w dnhnWsÊms¡ SpX§n k³ knK]fm]n.
A½s] N*m WXn kWnSs] tbms` C^n¡pw. Wà D^p*p sNmjp¯ WmX³ A½m]n `p¡v. b¸ Wà tdmZn]m\v, sb^pfmä¯n`pw hvfmÀ«v B\v.

ko«n A½]pw b¸]pw sbm^nª s_mfmân¡m\v.
Mm³ b¯n bYn¡pt¼mam¬ BUyfm]n C^pk^pw C\tI^p¶Sv tW^n«p Nm\p¶Sv. {bm]w Wm`vbSpNan F¯ns]¦n`pw Ct¸mjpw sNufm^¡ms^ tbms` C^pk^pw S½n Wà shN-vhm\v. bpSn] ssl`nNÄ b^o£n¨pw kySyØfm] khv{S§Ä A\nªpw sS_nb_ªpw AkÀ S§apsX shN-vhv ss`cv F¶pw hKofm]n Ss¶ Wn`WnÀ¯m_p*v.
Fsâ hm¶n²yw H¶pw Ak^psX NmftNanNÄ¡v H^p SXÊtf B]n^p¶nÃ. b`k«w Mm³ Ak^psX shN-vhv tW^n N*n«p*v. Ak^pw ASv BhzUn¡p¶Sm]n FWn¡v b`t¸mjpw tSm¶n]nXväp*v. sskNpt¶^w Xn.knNm\pt¼mÄ CX¡v
A½]psX DXp¸nWpÅn ssN¿n«v sNmjp¯p^p* fp`Nsa b¸ Nl¡m_p*v. f½n ASv BhzUn¨p C^p¶p sNmXp¡pw. CX¡v ^mSn{Sn]n dm¡\n]n H^pfn¨n^n¡pt¼mÄ b¸]psX {SotcmÀ¯nWnX]n N¿n«psNm*v A½ B Np® Djn]p¶Spw Mm³ N*n«p*v.

ˇ

AsSms¡ H^p Nmgz hwdkfm]n M§apsX KoknS¯nÂ. CX¡v {dm]nXmsS ssWhv fmN-vhn fm{Sw C«v Hs¡ ko«n WX¡m_pÅ A½ Fs¶ sN«n¸nXn¡pt¼mÄ fp`sM«pNÄ Fsâ l^o^¯n Af^pw. bYWw Njnªv Nym¼hv CâÀkyq kjn FWn¡v H^p tKm`n `en¨p. s{X]nWnwPv bn^nZn ko«n Wn¶pw fm_n Wn¶t¸mÄ FWn¡msN tdm_Xn¨p. {bVmW Nm^\w b¸t]]pw A½t]]pw fnÊv B]Sp Ss¶ B]n^p¶p.

Cu hwekw WX¡p¶Sv H^p kÀgw fp¼v B\v. H^p bmÀ«n¡v tbm]n fX§nk^pt¼mÄ B]n^p¶p B IÀ¨ WX¶Sv. A½]pw b¸]pw ASymklyw Wà cnäm]n^p¶p. Nm_n bn¶n`m\v C^pk^pw C^p¶n^p¶Sv. MmWm]n^p¶p k*n HmXn¨n^p¶Sv. A½]psX fp` bp_s¯Xp¯v b¸ I¸pkm³ SpX§n. CX¡v A½ b¸]psX Np® N¿ns`Xp¯v Np`p¡m³ SpX§n. Np® sbm§n]tSmsX A½ b¸]psX Np®s] km]ns`Xp¯v Du¼m³ SpX§n. dmw¥q^v WP^¯nsâ Sn^¡n`qsX {l²mbqÀÆw kmiWw HmXn¡p¶SnWnX]n`pw Mm³ Ak^psX N`mb^nbmXn Han¡®n«v tWm¡ns¡m*n^p¶p. CSv b¸ {l²n¨p.

FXo N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.