സാൾട്ട് ആൻഡ് ചില്ലി 2 [അജ്ഞാതൻ]

Posted by

സാൾട്ട് ആൻഡ് ചില്ലി 2 

SALT & CHILLY 2 BY അജ്ഞാതൻ

s`¨pknsâ ssN {bt]mP¯n SaÀ¶ Wo`p tW^s¯ cpZv– Njn¨p NnsX¶p .hmUm^\ D¨¡v D_¡w bSnknà C¶v go\w Nm^\w D_§nt¸m]n .`¨pknsâ]pw AkØ f_n¨m]n^p¶nà Nps_ tW^w tcm\n Nan¨ Akapw D_¡¯nt`Nv kjpSn ko\p .

B hf]¯m\v t{bm{Pmw Nym³h B] h¦X¯n fpXn]sâ ^wP{btklw . fp³bn kmSn Sp_¶n«p*v Bs^]pw Nm\mWnà .AN¯p N]_n A½]psX _qw AX¨n«p*v tWs^ `¨pknsâ _qfn sI¶p . tcm\pw fp`]psX fpNan k¨p f`À¶pNnsX¶p_§p¶p .

Wà NmjvI AkapsX lzmh¯nWWph^n¨p fp`]pw ASnWp fpNans` tcm\pw AW§p¶p*v . fpXn]³ tWs^ Aksa H¶v tWm¡n ASymklyw k`n] fp` H^p sI_n] I^¡v Ss¶ GSkWmt\m B emPykm³ Ak³ fWÊn HmÀ¯p . s`¨p D_¡¯n H¶v I^nªp NnsX¶p Nm fpt¶Nv N]än AkapsX bmkmX tft`¡v N]_n SpX]psX Nps_ Ct¸mÄ Nm\mw .fpXn]sâ Np® N¼n]m]n Ak³ s`¨pknsW tWm¡n bmânWp fosS Np® SXkn .

AVnNw AknsX Wn¶nà kmSn Sp_¶p NnXv¡p¶p A½ CknsX D*Nn b\n bmapw .Ak³ _qfnt`¡v– tbm]n Npan¨p {ZÊv– FÃmw fmän k¶p A½s] Nm\p¶nà .A½]psX _qfn tWm¡n kmSn Im^n NnX¡p¶p Ak³ Nps_ tW^w Wo`pknsW Ss¶ tWm¡n Wn¶p .GtSm N¼n bX¯n t^gvf NnX¡pw tbms` I^nªp NnXv¡p¶p Np*n]psX fpjp¸v kyàfm]n Nm\mw .

fpXn]sâ Np® ko*pw N¼n]m]n Ak³ bp_¯n_§n fpWvbns` tZmÀ AX¨v Sn^n¨p k¶p . Wo`p NnXp¡p¶Spw tWm¡n sd^vfpX]vNv fpNan`qsX Np® SXkn .F´m hq¸À Np*n H¶v AXn¡m³ Nn«n]n^pt¶Â Ak³ In´n¨p .

Ak³ bSns] A½]psX AXnsSNv sI¶p bmkmX tft`¡v sS_p¯p N]än hq¸À Nm`pNÄ Wà skap¸v Ak³ bSns] H¶v sSm«p Wà thmcväv– . Ak³ sd^vfpX]n Wn¶pw Np® bSns] bp_s¯Xp¯p Wo`pknsW tWm¡n AXn¨p . B Np*nNant`Nv tWm¡n sNm*p Wà tkP¯n sSm`n¨Xn¨p

ABiviv Wà hpOw fq¯p .N]_n Nan¨mt`m tk* A½s]§mWpw FSnÀ¯m bns¶ I¯m fSn hz]w b_ªp . Ak³ Np® WÃtbms` sSm`n¨Xn¨p .

bp_¯p B^psXt]m tcm¬ AXn¨p fpXn]³ Np® AN¯m¡n sbs«¶v skan]n C_§n .s`¨p Bt^mtXm hwhm^n¡p¶p*v .AkÄ tcm¬ hwhm^n¨p sNm*p bp_t¯¡n_§n tcm¬ N«v– B¡n

Biv tI«³ Ft¸m k¶p

Np_¨m]n CknsX Nų N]_n]m tbm`pw A_n]nÃt`m

D_§nt¸m]n tI«m …fpXn]sâ fpO¯v Wn¶ AÊzcknNS AkÄ¡p fWÊn`m]n . Ft´m H¸n¨n«p*v

Im] CXs« ?

Ct¸mÄ tk*

Aksâ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.