രമേശന്റെ അദിഥികൾ കഥ 1

Posted by

രമേശന്റെ അദിഥികൾ കഥ 1

Rameshinte Adhithikal kadha 1 bY ലിൻസി xxx

Mm³ `n³hn xxx bpj¡^, Fsâ BUys¯ NT]m\nSv. Mm³ sNm¨n]ns` In`s^ tbms` H^p sI_n] Hm¬ss`³ tNmÄ tPÄ B\v. Fsâ InÃ_ In`kpNÄ¡m]n Mm³ B tKm`n sI¿p¶p. Cu NT]n tNmÂtPÄ F¶ Wn`]n KoknS¯n b^nI]s¸« ^hvW]psX]pw KnWn]ptX]pw AWpek§Ä D*v. Wfp¡nX]n Vm^maw Ns¡mÄZpNÄ D*v. b` hvSoNÄ¡pfm{Pmiw D*v hz´w eÀ¯mknsâ hm¶nVy¯n bän]m A]msa ipfn`nt]äv sI]vSpsNm*v fsäm^p bp^pgWpfm]n shN-vhv sI¿pN F¶Sv. bs£ b`À¡pw ASv b_]mtWm ASnsâ H^p hpOw A_n]mtWm bäp¶nÃ. fmäw k^pw {Xm³hvsKâpNsa tbms` Nt¡mZpNapw hfqi¯n hz]w {bOymbn¨v fpt¶m«v k^pw. A_n]ms`m NT ssX¸v sI]vSp*m¡mWpÅ km]n¨v Aen{bm]w A_n]n¡pN.

Bßmkpw,fµ³ ^mK]pw, `qhnc_pw, ZmÀ¡v t`mZpw, fXn]Wm] SWnWmXWpw, sd©fn³ t{dm]pw, fmwtPm]p, F.sN.FIpw, hMvKpthW]psfms¡ hq¸À NTNsajpSn SNÀ¡p¶. dn³hns], Ahp^sW tbms` In`À NfsâjpSn t{bmÕmin¸n¡p¶ Cu sshän NT FjpSp¶SnWp ht´mgw. ssNknXsÃ. tbm^m]vfNÄ D*mNpw bs£ Wn^mls¸Xp¯^pSv.

NT Wm]N³ ^tfl³ b_]p¶ ^oSn]n`m\v FjpSp¶Sv.

Mm³ ^tfl³. f`t]m^¯v H^p cmw iuhp*v NqXmsS AXp¯pÅ H^p sI_pb«\¯n hz´fm]n H^p `mdv WX¯p¶p. A¨Wpw A½]pw Cà H^p hsimU^n]m\v b_]mkp¶ dÔw. Mm³ H^p knkmiw Njns¨¦n`pw H^p kÀgw BNpt¼mtj¡pw AkÄ fsäm^p¯sâ H¸w Hant¨mXn. ^hvW ASm]n^p¶p AkapsX tb^v. AkÄ¡v tNmtaKn bYn¡p¶ Nm`t¯ In` ss`WpNÄ Hs¡ D*m]n^p¶p. AkapsX KqWn]À B]n^p¶ H^p b¿Wpfm]n lm^o^nN dÔkpw D*m]n^p¶p. ASp Njnªm\v Fs¶ sN«n]Sv. bns¶ Um C¸w AKp F¶ H^p t{chvdp¡v {c*pfm]n AXp¯p. hwPSn AkÀ Hant¨mXn tbm]n Wm`©p Unkhw Njnªt¸mÄ Fsâ H^p Xow Aks^ sNm¨n]n Wn¶pw sbm¡n.

Mm³ AknsX¡v sI¶p. C^pk^pw BsN tbXn¨m]n^p¶p C^p¶Sv. Mm³ bs£ Akt^mXv Gäkpw fmWyfm]n Ss¶ sb^pfm_n. Nm^y§Ä tW^s¯S¶v Ft¶mXv Sp_¶p b_]mfm]n^p¶p F¶v b_ªp. hwhm^n¨t¸mÄ fWÊn`m]n Ak³ Bsam^p Wà b¿Wm\v Fsâ em^y]psX Nj¸m\v AksW CSnWp t{b^n¸n¨sS¶v. Aksâ]pw AkaptX]pw ko«pNms^ knan¨p knk^w b_ªp. C^p Nq«^pw Hjnkm¡ns]¶v N*t¸mÄ Mm³ Ss¶ fp¶n«v Wn¶v Ak^psX knkmiw WX¯ns¡mXp¯p. AkapsX hzÀ®kpw fäpw AkÄ¡v Ss¶ Sn^n¨p WÂNn. AkWp S^t¡XnÃm¯ H^p tKm`n]p*v sNm¨n]nÂ. CX¡v Mm³ AksW knan¡m_p*v. Csæn Ak³ Fs¶ knan¡pw. kntlg§Ä b¦psk¡pw. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.