എന്റെ കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ 3 [Anu]

Posted by

എന്റെ കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ 3

ENTE KUDUMBA VISHESHANGAL 3 BY ANU | PREVIOUS PART

fnWntI¨n]pfm]n Np_¨p WmÄ Nan WX¶nà Nm^\w Fsâ shfÌÀ FN-vhmw B]n^p¶p. A§sW Unkh§Ä Wo§n FN-vhmw Njnªp Mm³ {co B]n. H^p lWn]mjvI Mm³ hSotg«sâ ko«n sI¶p. At¸mÄ B\v bpÅn `okv Njnªp tKm`n¡p tbm]Sv A_nªSv .Hä¡v B]tÃm F¶v kngf¯n ko«n k¶p. FÃm^pw D¨f]¡w Bs\¶v tSmWp¶p .AW¡w H¶pfnà Mm³ AXp¡a]n Hs¡ tWm¡n bp_¯v C_§n. At¸mam\v sWsÃms¡ sk¡p¶ fp_n]n skan¨w N*Sv. Mm³ At§m«v– sI¶p KW`n`qsX tWm¡pt¼mÄ A¦napw A½]pw sWsÃms¡ Im¡n Wn_¨p sk¡pN B]n^p¶p. Mm³ sIÃpt¼mÄ AkhmWs¯ Im¡p sk¨v Njnªp .A½ hm^n Sps¼XpSv fpOw SpX¡p¶p A½]psX k]_pw k`n] sbm¡napw A¦nansâ N×p¶n AWmkrSfm]n. A¦nÄ ASmhzUn¡p¶Sm]n FWn¡v tSm¶n. A½ SpX¨p Njnªt¸mÄ A¦nÄ A½]psX hm^n Sp¼v km§n A¦nansâ fpOw SpX¨p. sbs«¶v DÅ A¦nansâ {bkÀ¯n A½s] sM«n¨p Fs¶Wn¡v fWhn`m]n. hm^n A½]psX fm_n Wn¶pw DuÀ¶p fm_n]SnWm »uhn Sn§n koÀ¸pfp«p¶ fp`NÄ Fsâ]pw A¦nansâ]pw N®nWp NpanÀNmjvI]m]n .fpOw SpX¨pNjnªp A¦nÄ hm^n sNm*p A½]psX Njp¯n`pw SpX¨p ,sl^n¡pw SpX¨ntà tI¨n F¶pw b_ªp. DXsW A½ A¦nansâ ssN S«nfmänsNm*v , Mm³ SpXt¨mamw F¶pw b_ªv sI_pIn^nt]msX fp_n¡p bp_t¯m«p tbm]n . A¦nÄ A½s] tWm¡n A§sW Wn¶p .

AknsX N* NmjvINÄ Fsâ fWÊn b` In´NÄ D*m¡n. Mm³ _qfnt`m«ptbm]n {cgv B]n Xokn Nm\pN B]n^p¶p. At¸mÄ Aѳ k¶p b_ªp Wmsa N`ym\¯nWv tbmNm³ ^mkns` s_Zn BN\w F¶v. FÃm^pw tbmN\w Ko¸v k^pw F¶pw b_ªp.

^mkns` M§Ä FÃmk^pw N`ym\w WX¡p¶ Ø`s¯¯n. AknsX k¶ sb\vbntÅs^]pw Bânfms^]psfms¡ km]ntWm¡n WX¶p Mm³ hf]w Naªp .Sn^nsN tbm^m³ Mm³ Ko¸n N]_n C^p¶p .dm¡n sshZv hoän B]n^p¶p Mm³. Fsâ FSnÀklSv A½. A¦nÄ NÅpNpXn¨n«p k¶SnWm Bân A¦nansW NqsX C^p¯nà F¶v b_ªp .DXsW A¦nÄ k¶p A½]psX AXp¯n^p¶p .Wo F´nWmXm NpXn¨Sv F¶pw fäpw tImUn¨p sNm*p A½ A¦nantWmXv tUgyw Nm\n¨p. Ko¸v bp_s¸«p FÃm^pw D_¡w B]n SpX§n. A¦nÄ D_§n SpX§n A½]pw f]¡w MmWpw ss{Zk_pw AÑWpw D_§n]nà . Aѳ ss{Ztkmt^mXv hwhm^n¨p C^p¶p .A¦nansâ S` A½]psX tSman sk¨v A¦nÄ A½]psX tUis¯m«p Imªp NnX¶p .A½ bSns] N®v Sp_¶p A¦nansâ S` fmäm³ tWm¡n F¦n`pw bän]nà .A½ bns¶]pw D_§n Np_¨v Uq^w Njnªt¸mÄ A¦nÄ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.