എന്‍റെ കലാലയത്തിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര 4 [രേഖ]

Posted by

എന്‍റെ കലാലയത്തിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര ( Rekha ) 4

ENTE KALALAYATHILEKKULLA MADAKKA YATHRA PART-4 bY REKHA

കഴിഞ്ഞഭാഗം സപ്പോർട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി …

കഴിഞ്ഞഭാഗം എഴുതിയത് വായിക്കാത്തവര്‍ ഉണ്ടങ്കില്‍ വായിക്കുവാന്‍ ക്ലിക്ക്

N`m`]¯ns` ]m{S¡v Np_¨p Nm`SmfhsfXp¯p F¶pÅSv hSyfm\v , Nm^\§sa]pw SXʧsa]pw Mm³ Wn§apsX fp¼n Wn^¯n]n«p H^p Nm^ykpw Cà .bns¶ ASnWnX]n`pw Mm³ tks_ H^p NT FjpSn CXpN]pw sI]vSp , At¸mÄ Cu Nm`Smfh¯nWp Mm³ F¶ kyàn Ss¶]m\v {bVmW Nm^\w , sI]vSSnWp FÃmkt^mXv thm_n , Cu emPw Wn§Ä¡p Cãs¸Xptfm CÃt]m F¶_n]nà , tfmlfm]n^ps¶¦n Sn^p¯m³ Mm³ dmVyØ]m\v , ko*pw FÃmkt^mXv £ftImUn¡p¶p :
Hm\bSn¸n FjpSm³ B{Pin¨n^p¶p bän]nà ,AXp¯ {bmklysf¦n`pw tWm¡\w
A§nsW FÃmkÀ¡pw hvtWit¯msX ASntW¡mapb^n dipfmWt¯msX
hhvtWiw :þ t^O

^*ptb^pw H¶pw WX¡m¯tbms` k^p¶SpN*t¸mÄ M§Ä¡v In^n]m\v k^p¶Sv

_nimW : F´m]n FÃmw b_ªp l^n]m¡nt]m

ko\ : l^n]m¡n ,

M§tamXv H^p fXn]pwNqXmsS AkÄ NÅw b_ªp ,….

Aksa FÃmwsNm*pw h½Sn¡\w C{Ss¡Ãmw WX¶n«p, H¶pw WX¡m¯tbms`]tà AkÄ CknsX k¶p b_]p¶Sv

Nm^yw hmVyfm]SnWptlgw H^p ht¦mIfnÃmsS M§tamXv ]m{S b_ªp Ak³ tbmNpt¼mÄ….. ^*ptb^pw bYn¨ NÅWpw NÅn]pfm\v F¶v FWn¡v fWÊn tSm¶n

dm¡n]pÅk^psX Nm^yw FWn¡_n]nà , AksW b_ªpknXm³ FWn¡v tSm¶n]nà , AkÄ AWpekn¨sSÃmw FWn¡pwNqXn AWpekn¡\w F¶ In´ Fs¶ fmXnknan¨psNmt*]n^p¶p ,bpSpSm]n A_n]m¯ b`Spw Nm\pt¼mÄ ASntWmXv A_n]msS Ss¶ Cãw tSm¶pftÃm

ko\¡v £o\w Nm^\kpw , FWn¡v ASv N*SnWm`pw C{S]pw tW^w AXn¨psbman¨n^p¶ FWn¡ptbm`pw H^p fqZv tSm¶p¶nà , bns¶]mt\m CsSÃmw Njnªpk^p¶ ko\]psX Nm^yw

AsS AkØ Ss¶ B]n^p¶p fäp ^*ptbÀ¡pw .M§Ä Wm`pw H^pfn¨p NnX¶p ,sI_n] Ft´m ldUwtN«p Mm³ D_¡¯nÂWn¶pw F\o¡p¶Sv. F\oät¸mÄ , _oW Wà D_¡¯n`m\v.

bs£ ko\]pw _nimW]pw AknsX]nà . Mm³ tWm¡pt¼mÄ ^*ptb^pw A¸p_s¯ _qfn`n^p¶v e]¦^ IÀ¨]n`m\v

IÀ¨ F´ms\¶_nªt¸mÄ MmWpw sM«n , Mm³ F´mt\m B{Pin¨Sv ASpSs¶]m\v _nimW]pw B{Pin¡p¶Sv , ASnWptk*n ko\]pw KokWpw S½n WX¶ Nm^y§Ä FÃmw M§Ä Ns*¶p b_ªp.

AksW ko\¡v knt^mVfnsæn AkntX¡p ko*pw knan¨pk^p¯mWpÅ sS¿ms_Xp¸n`m\v _nimW

ASptN«p ko\ b_ª f_pbXn]m\v Fs¶ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.