കസിന്‍സ് [Master]

Posted by

കസിന്‍സ്

Cousins bY Master

 

‘tUm go` tI¨n..’

bmXk^¼nsâ WXpkn`qsX, NSn^n«p SpX§n] sWÂs¨XnNapsX S`¸pNÄ ssNNÄ sNm*v kNªp fmän WX¡pt¼mÄ Uqt^¡v kn^ Iq*n AWpK³ tKmKn b_ªp. Mm³ tWm¡n; A§Ns` koXnsâ fp³bn Wn¶psNm*v M§sa tWm¡p¶ go`]psX fmUN ^qbw Fsâ Urãn]n sb«p. Aksa N*]pX³ Ss¶ Fsâ Wn¡_nsâ DÅn sI_n] H^p Ca¡w WX¶Sv MmW_nªp.

“”””tUm gnKp k^p¶p..”

tKmKn Btklt¯msX knan¨p b_]p¶Sv tN«p Mm³ tWm«w fmän. k^¼n`qsX M§apsX tWÀ¡v H^p NmämXn]pw b_¯n Nqkns¡m*v HmXnk^p¶ gnKp; go`]psX AWpK³.

“”””sI¡m sS¶n koj^pSv”

go` Aksâ A´w kn«pÅ Hm«w N*v D_s¡ knan¨p b_ªp. gnKpknsW N*tSmsX tKmKn Fs¶]pw NX¶p fp³tbm«v HmXn. ^*ptb^pw BËmUt¯msX b^hvb^w tWm¡n In^n¨ tlgw H^pfn¨v Sn^nsN ko«nt`¡v k¨pbnXn¡p¶Sv tWm¡ns¡m*v Mm³ WX¶p. go` At¸mjpw Fs¶ tWm¡ns¡m*v AknsX¯s¶ Wn¡pN]m]n^p¶p. H^p NXpw Ipk¸v Wn_¯n`pÅ gÀ«pw b¨ Wn_fpÅ A^¸mkmX]pw V^n¨n^p¶ AkapsX sW©nsâ fpjp¸v Njnª Sk\ N*SntW¡mÄ kas^]VnNw NqXn]n^n¡p¶Sv Uq^¯v Wn¶pSs¶ Mm³ fWhn`m¡n. D_¨, AhmfmWy fpjp¸pÅ fp`NÄ. Fsâ I¦nXn¸v AkapsX UÀlWfm{S]n¯s¶ NqXn¯pX§n]n^p¶p.

“”””bnXo¶m tI¨o sb®nsâ kaÀ¨..^*v fmhw fp³bv km§n¨ t{dhn]À AkÄ¡n¸w CXm³ H¡p¶nÃ..”

^*p fmh§Ä¡v fp³bv ko«n k¶t¸mÄ Npª½ A½t]mXv b_ªSv A¸p_s¯ fp_n]n C^p¶p Mm³ tNÄ¡pN]m]n^p¶p. Mm³ AknsX§pw Csöp N^pSn]m\v ^*ptb^pw NqXn fpSnÀ¶kÀ¡v fm{Sw dmVN§am] In` Nm^y§an fWhv Sp_¶Sv F¶v tSm¶p¶p.

“”””sI` sb¼nÅmÀ¡v sfm` H^pbmXp k`pSmNpw..F¶m`pw AkaptXSv– Np_¨p NqXpS`v S¶m..” A½ b_ªp.

“”””sfm` fm{Sfmt\m tI¨n..Ak¡v FÃmtXmw A§v ImXn sNX¡pkt`ym.. t{dhn]_nsâ NqsX km§n¨ gÍn AkÄsX sSmsX`qsX tN_p¶növ..sSmX fm{Smfmt\m..I´ow A§v ImXn]nt`ym…Aksa B^psXs]¦n`pw NqsX sN«n¨p knXm³ ]msSm^p b^pkkpw Ct¸mÄ CÃSmWpw…”

“”””C¸tj F´nWmXo sN«n¡p¶Sv…Ak¡v ASnWpÅ {bm]w H¶pw B]n«nÃtÃm…Np_¨qsX Njn]s«”

“”””sb®nsâ tUit¯m«p tWm¡n]m fWho So]m..FkntX`pw Aktaw sNm*p ktÃmX¯pw tbm]m B\p§av tWm¡p¶ tWm«w Nm\\w. AkÄXt{Sw sNmjp¸pw shuµt^ymw HÅ sb®nsW N*m tWm¡p¶ks^ Npäw b_]mWpw H¡¯nÃ. bs£ AkÄ¡v ASv Nm\pt¼m N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.