ഞാനും പ്രീതിയും 2 [Sreeraj]

Posted by

ഞാനും പ്രീതിയും 2 [Sreeraj]

NJANUM PREETHIYUM 2 BY SREERAJ | PREVIOUS

 

MmWpw {boSn]pw sM«n S^n¨p. NnX¡]n Wn¶pw ImXn Fjpt¶äp, {boSn]pw ImXn NnX¡]n Wn¶pw. bmâpw gZn]pw H¶n¨p k`n¨p N]än. gZv[n l^n¡p sbmhng³ B]nà F¶p_¸v. dWn]³ C«t¸mÄ BUyw S` Sn^nªp. ko*pw Du^n Sn^n¨pCXpt¼mÄ ^*mfSpw NmanRv sd AXnªp…
Mm³ AX¡n bnXn¨p tUgy¯n tImUn¨p : Wo]tà b_ªSv At½w AÑWpw k^m³ sskNpt¶^w Bkpw F¶p..
{boSn]po AX¡n bnXn¨p sNm*v tbXn¨ hz^¯n b_ªp : AsS,, A§nsW]m b_ªSv,, Mm³ tWm¡s«.. tXm]v–s`än tbm]n Han¡p.. Mm³ tWm¡s«..
{boSn Fs¶ SÅn AämIvZv tXm]v–s`änWpÅn N]än, b_ªp : Mm³ b_]p¶ ks^ bp_¯p C_§n tbmN^pSv, AÑWpw A½]pw Bkm³ kjn CÃ,,
Mm³ H¶pw fn*n]nÃ,, {boSn H^p dp¡v– N¿n FXp¯p, At¸mta¡pw NmanRv sd fq¶mfs¯ Sk\]pw AXn¨p. tXm]v`äv tZmÀ bp_¯p Wn¶pw Npän C«p..
Mm³ lzmhw AX¡n bnXn¨p sIkn NqÀ¸n¨p C^n¶p, FWn¡v Fsâ Ss¶ irU] fnZn¸v tNÄ¡p¶p*m]n^p¶p. F{S hf]w tbm]n F¶_n]nÃ, tXm]v`äv tZmÀ Sp_¡p¶Sp N*p Mm³ tbXn¨p S^n¨p Wn¶p.
“”iq””.. {boSn B]n^p¶p. Mm³ bSnª hz^¯n tImUn¨p : B^m…. A½]pw AÑWpw?..
{boSn]psX fpO¯p sX³g³ W¶m]n A_n]mfm]n^p¶p,, {boSn b_ªp : AÃ,, gmWp B\v…
Mm³ tUgy¯n tImUn¨p : AksW´m, Cs¸m CknsX?..
{boSn lÐw Np_¡m³ BPyw Nm\n¨p, F¶n«v b_ªp : Mm³ C¶s` A_n]msS b_ªp tbm]n, AÑWpw At½w tbm\Sv. Mm³ Hä]v¡v B]Sp sNm*v N¼Wn S^m³ k¶Sm\v F¶m\v b_ªSv..
Mm³ : Aksâ tNm¸v,, F¶n«v FksX?..
{boSn : iman C^n¸p*v….
Mm³ : C^p¯sS tbm]n b_ªp knXm³ tWm¡v… tNm¸v…
{boSn : ½vfv,, IqXmktÃ,, Np_¨p hf]w Sm..
Mm³ : tkPw tbm]n km…..
{boSn Sn^n¨p WX¶p imant`¡v, C¯k\ tXm]v`äv tZmÀ t`m¡v sI]vSnÃ..
Mm³ bSps¡ bp_¯v C_§n,, bSps¡ tZm_nWXptS¡v WX¶p. kmSn Im^n]ns« DÅq.. Mm³ kmSn`nWp AXp¯p Wn¶v sIkn HmÀ¯v Wn¶p..
gmWp : F¶n«v kà sZu«pw Mm³ ¢n]À sI]vSp St^*Spt*m?.
{boSn : F]v CÃ…. sZu«v H¶pw CÃ..
gmWp : hSyw b_, D_§pN B]n^p¶p AsÃ?..
{boSn : AsS´m?..
gmWp : fpO¯p A_n]m³ D*v…
{boSn : im, sI_pSm]n H¶v f]§n CX¡v….
Np_¨p tW^¯nWp bns¶ H¶pw tN«nÃ..
bns¶ gmWp b_ªp : C¶`s¯SnWp thm_n… FWn¡v Ft´m sbs«¶v A§nsW tSm¶n tbm]n..
{boSn N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.