കൂട്ടുകാരന്‍റെ ഭാര്യ 5 [ബാംഗ്ലൂർമല്ലു]

Posted by

കൂട്ടുകാരന്‍റെ ഭാര്യ 5

Koottukarante Bharya Part 5 Author :  ബാംഗ്ലൂർമല്ലു | Previous Part

 

Mm³ NnX¡]n Ss¶ NnX¶p. bns¶]pw NmanRv sd AXnt¨m*n^p¶p. “” Wmlw. “” Mm³ bSns] Fjpt¶äp. tdmN-vh_nsâ fpNan H^p `p¦n]pw km^nIpän kmSn`nsâ s`Wvhn`qsX tWm¡n. bp_¯p Wn¡p¶ Aens] Mm³ N*p.. ko*pw NmanRv sd lÐn¨p.

MmWmsN A¼^¶p tbm]n. Aen BUyfm]n«m\v Fsâ ko«nt`¡v k^p¶Sv. hmVm^\ VWogv fm{Stf k^m_pÅq.

FWn¡v H^p NphrSn tSm¶n. Mm³ `p¦n Ajn¨p AXp¯pÅ thmc]n C«p. Fsâ Np«³ tdmN-vh_nWpÅn fpjp¯p Wn¶n^p¶p. Mm³ bSns] kmSn Sp_¶p. Aen]psX N®pNan BsN tUgyw. bs£ B N®pNÄ Fsâ tdmN-vh_n Wn_ªp Wn¶n^p¶ Np«sW N*t¸m Ss¶ ASn`pÅ emkw fm_n. AkapsX N®pNÄ AkWn Ss¶ S_¨p..

“” Aen Np«o… Fsâ fpOw CknsX]m “” Mm³ H^p bp©n^nt]msX b_ªp.

AkapsX fpOw Wm\w sNm*v bq¯p`ªp. “” ipw tWm¡m³ bän] H^p fpOw. “” AkÄ AkapsX I½Â f_¡m³ tk*n b_ªp.

“” F´m Fsâ fpO¯nsWm^p Npj¸w. Aà Wos]´nWm Cs¸m Ct§m«v kt¶.. ^mkns` Ss¶ Fs¶ Nan]m¡mWmt\m. “” D_¡¨Xkn`m]n^p¶ Mm³ A`vbw tUgyt¯msX tImUn¨p.

AkapsX fpOw BsN fm_n. ASn h¦Xw Wn_ªp. “” ^mkns`t]m.. Cs¸m b¯p f\n]mkm_m]n. VWnt]«³ D¨]v¡v tk*n fosWms¡ km§m³ tbm]n^n¡pkm. Ft¶mXv AKptk«sW knan¨p\À¯m³ b_ªp. Mm³ knIm^n¨p Fs¶ Nm\p¶Sv AKptk«Wv Cãfms\¶v. thm_n.. tbm]n D_§nt¡m.. Mm³ tbmt]¡mw. “”

AkÄ tbmkmWm]n Sn^nªp WX¶p. MmWmsN kÃmSm]n. Fsâ km¡pNÄ Aksa h¦Xs¸Xp¯psf¶v FWn¡v A_n]nÃm]n^p¶p.

“” Aeo “” Mm³ knan¨p.

AkÄ H¶pw fn*msS bp_t¯¡v WX¶p sNm*n^p¶p.

“” Aeo AknsX Wn¡mWm b_ªSv. “” Mm³ Fsâ lÐfp]À¯n b_ªp. kmSn¡s`¯n] AkÄ AknsX Wn¶p. bs£ Sn^nªp tWm¡n]nÃ.

Mm³ bSns] AkapsX AXp¯p tbm]n Aksa bp_Nn Wn¶pw sN«n bnXn¨p. Fsâ Np«³ AkapsX fpjp¯ I´n]n AfÀ¶p. Fsâ ssNNÄ AkapsX k]_nsâ fpNan sN«pbn\ªp. Mm³ AkapsX tSman Fsâ SmXn k¨p. Fsâ Np«³ AkapsX bp_Nn kaÀ¶p sNm*n^p¶p. Akan Wn¶pw H^p Np_pN D]À¶p.

“” thm_n tfmsa. “” Mm³ AkapsX sIkn]n f{´n¨p.

“”Dw. “” AkÄ bSns] fqan.

Fsâ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.