പെരുമഴ നൽകിയ മധുചഷകം [ANOOP SS]

Posted by

പെരുമഴ നൽകിയ മധുചഷകം

PeruMazha Nalkiya Madhuchashakam Part 1 bY Anoop SS

 

{bn] hpir¯p¡sa Mm³ AWqbv,Fsâ “”dm`yNm`s¯ HmÀ½NÄ “”Wn§Ä km]n¨n«p*mNpw,ASnsâ AXp¯ emP§Ä CWn]pw k^pkmWp*v.bs£ ASnWnX]n FWn¡v KoknS¯n H^n¡`pw f_¡m³ Njn]m¯ H^p AWpekw Njnª]mjvI D*m]n.ASp F{S]pw tkPw Wn§tamXp b¦pk]v¡m³ Mm³ B{Pin¡p¶p.Mm³ hwek¯nt`¡v k^mw.

Fsâ sI_n]½]psX fNapsX knkmiw Cu fmhw AkhmWw B\v.ASnWm N`ym\¯nWp dÔp¡sa £\n¡pkmWm]n Ak^psX koXpNan tbmNp¶Sv FÃm]nX¯pw bSnkm\tÃm.ko«n Wn¶pw H^pbmXp Uqs^]pÅ dÔp¡sa £\n¡pkm³ tbmNp¶Sv kas^ dp²nfp«pÅ H^p tKm`n Ss¶]m\v.W½psX Wm«n ko«n Wn¶pw B\p§apw sb®p§apw tbm]n b_ªnsæn b_]p¶ ko«ns` FÃmk^pw N`ym\¯nWp k^nÃ.AXp¯ dÔp¡sa AÑWpw A½]pw Ss¶ tbm]n knan¡p¶ H^p Nojzj¡fm\v.ASpsNm*p ANs`]pÅ koXpNan dhn tbm]n knan¡m³ Wn¶m H^pfmhw sNm*pw So^nÃ.ASnWm H^p Nm_pknan¨p FÃm]nX¯pw tbm]nb_]pkm³ So^pfmWn¨p.Fsâ Gäkpw Ca] fmf³ kntUl¯m\v.At±iw sI_n]½s] knan¨p N`ym\H^p¡§Ä B^mªt¸mÄ CSnsW¡p_n¨pw b_ªp.At¸mÄ fmf³ b_ªp k*n Bs^¦n`pw HmXn¡mWps*¦n At±i¯nsâ NmÀ FXp¡m³. At¸mÄ ASymklyw k*nt]mXn¡m³ A_n]mkp¶ Ft¶mXp B k*ns]Xp¯p AkÀs¡m¸w tbmNm³ A½ WnÀdÔn¨p.FWn¡p ASnWp Sos^ Sm`vb^yw Csæn`pw fäp kjnNsam¶pw CÃm¯SnWm Mm³ h½Sn¨p.

fmf³ koXv k¨n^n¡p¶Sv fmfn]psX Ø`¯m\v,fmfn]psX AÑWpw A½]v¡pw AkÀ Hä tfmam\v.ASpsNm*p Ss¶ AknXps¯ koXpw khvSpkNNapw FÃmw Ak^psX tb^n`pfm\v. H^p bj] koXp*m]n«pw PÄcpNm^sâ {bu[n knant¨mSp¶ ^oSn fmf³ ASnWXp¯m]n H^p k`n] ^*pWn` koXpw Ipäpw fSn`psfÃmw b\nSn^p¶p. ASnWp tlgw H^p kmP\À Nm_pw AkÀ km§n,fmfn¡v ASnWp fpt¶ tim* BÎnk Xpko`_pw D*v. Ct¸mÄ AknsX]m\v fmfn]pw f¡apw Ak^psX AÑWpw A½]pw Njn]p¶Sv. f¡Ä Wm`n`pw ^*n`pw bYn¡p¶p. fmfn¡p GNtUlw fp¸¯nWXp¯p {bm]fp*v. Nm\pkm³ Wà AjNpw sFlz^ykpfm\v. FÃmkt^mXpw H^pbmXp hwhm^n¡p¶ lo`fm\v. ASpsNm*p Mm³ CXs¡ms¡ AknsX tbmNm_p*v. fmfn]psX A½]pw Aks^t¸ms` Nm\m³ Wà tI`m\v. A³bSnWXp¸n¨p {bm]fps*¦n`pw N*m Wm`vbSnWp tf b_]nÃ. fmfn]psX AÑWp Wà {bm]fp*v GNtUlw A_pb¯©nWXp¯v k^pw. Ahvf]psX]pw fäpw AhpO§apw D*]mÄ¡v. fmfn]psX Aѳ Wà b\fpÅ NpXpwd¡m^Wm]SpsNm*m\v AhpO¡m^Wms\¦n`pw bmks¸« N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.