ഏദൻ തോട്ടത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ 2 [സഞ്ജു സേന]

Posted by

ഏദൻ തോട്ടത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ 2

Eden Thottathinte Kavalkkaran Part 2 bY സഞ്ജു സേന

Click here to read Previous parts of this story

”WnW¡nt¸mÄ tSm¶p¶p*mNpw ,Wnsâ tI¨ns]m^p S_]m\tÃm F¶v Asà ?”

F³s_ DÅns` tImUyw A_nsª¶ k®w AkÄ tImUn¨p..

”shN-vhn Nm^y¯n FWn¡v FtâSm] cmâhnNap*v ..BUym]ns«m^p cmâhn _n]m`nän B]Sp Ct¸mjm\v F¶v fm{Sw.WnW¡_n]t\m FWnt¡äkpw CãvXs¸« cmâhn s] Np_n¨v ,……………..”

….Mm³ Aksa tWm¡n.

;”;Cs¸m tk* bns¶ b_]mw ,Wo tWs^ tWm¡n k*nt]mXn¡v.b_ªm Mm³ ko*pw fqZmNpw ,bns¶ In`t¸mÄ WnW¡p Fs¶]pw Nq«n WmXv kntX*n k^pw….”

Mm³ NmÀ Ikn«n WnÀ¯n..

”Fs´Xm ,.”

”tI¨n MmsWm^p Nm^yw tImUn¡s« ,Cu N`ym\w tk* ,Wfp¡v Ft§ms«¦n`pw tbm]mt`m ? Mm³ sbm¶p tbms` tWm¡mw….”

”tbmXm H^p Nnjp¡v k¨v S^pw..Wo k*ns]Xp CWn]pw sskNn]m Aѳ W½sa ^*nsW]pw sNmÃpw..”

MmWSp sk_psS b_ªSm]n^p¶nà F³s_ tI¨n sb®ntWmXv {b\]w tSm¶n SpX§n]n^n¡p¶p.Fsâ sb®m]n Aksasâ fWÊn Wn_ªp Wn¡pN]m\v ,B PÔw ,B hmfobyw FÃmw Fs¶]nt¸mÄ {em´v bnXn¸n¡p¶p …Mm³ Aksa H¶v NqXn tWm¡n tlgw ,Pn]À fmän .

”Wnsâ fWsÊWn¡_n]mw ,sN«ntbm]m`pw Mm³ Wnsâ sb®v Ss¶]tà sbm«m .”

Aksasâ S`]n Nnjp¡n

…………………………………………………………………………………

ko«ns`¯pt¼mÄ FÃmk^pw M§sa Nm¯p Wn¡p¶p*m]n^p¶p.Aѳ km¨nt`¡v tWm¡p¶Sv N*t¸mÄ Io¯ tNÄ¡m³ s_Zn B]m\v tZmÀ Sp_¶n_§n]Sv.bs£ lm´fm]n tWm¡n bpÅn dWVp¡Ä¡nX]nt`¡p WX¶p tbm]n .

” H¶v tkPw km sNms¨ ” k`y½ ^mkns` fpS bm^]m\tÃm F¶v In´n¨p Wn¡pt¼mÄ Fs¶ fp«n]p^p½n sNmSn¸n¨p tI¨ns¸®v ANt¯¡v WX¶p …shäphm^n¡pÅn WnSwdw SpÅn¯pap¼p¶p ,Fs¶ Nm\n¡m³ AkÄ Bkly¯n`VnNw Np`p¡p¶p*v F¶v tSm¶n ,sÌbv tN_n Aksas¶ tWm¡n N®n_p¡n]tSmsX B tSm¶Â l^n Ss¶ F¶p_¸m]n .

”AÀKp³ ,,,” sbs«¶v sM«nt¸m]n Aѳ AXpt¯¡p k^p¶p , tWm«w bn³k`n¨p Mm³ AÑWXpt¯¡p tkPw sI¶p .

”Wo tkPw s_Zn B]n BZntäm_n]¯nt`¡p sbm]vt¡m ,C¶m CSv N¿n`v kt¨m,Nq«pNms^ms¡ k^p¶Ssà …”

knlzhn¡m³ tSm¶n]nà AÑWnSp F´v bän N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.