സാൾട്ട് ആൻഡ് ചില്ലി 1 [അജ്ഞാതൻ]

Posted by

സാൾട്ട് ആൻഡ് ചില്ലി 1

SALT & CHILLY 1 BY അജ്ഞാതൻ

bpSns]m^p NT FjpSn SpX§pN]m\v. Mm³ NTs]jpSpN]m\v CWn]pw Nps_ bmÀ«pNÄ FjpSm³ D*v ASnWnX]vNv B\v CSv. .

Wn§apsX Aen{bm]w A_ntª CSv SpX^pN]pÅp.. .

hvtWit¯msX AÚmS³ …

D¸pw fpaNns` H^p AkVn ¡m`w …

h¬–tZ B]Sp sNm*p bSns] F\oäm fSns]tÃm Ft¶mÀ¯v Wo`p dm`pknsW]pw sN«nbnXn¨p NnsX¶p.. bntÅÀ bmXk`¯m\v fpXn]³ t{bm{PmfnWv tbm]n Wmas] k^q s`¨p fm{Stf DÅq .

F¶t¯]pw tbms` A`m_w ^mkns` AXn¨p Wmlw Wo`p bn_pbn_p¯p. A`m_w tN«p dm`pkpw F\näp

F´mXo ^mkns` NnsX¶p diaw

H¶pà dm`p A`m_w Hmcv– sI¿m³ f_¶p .

ASv W¶m]n FWn¡p ^mkns` H^p Øm`w ks^ tbmNmWp*v. Wo tbm]n Im] FXpt¯..

Hm Im] NpXn¡ms^m¶pw B]nà f\n At© B]n«pÅp ..

F¶m Np_¨p bm NpXn¡m³ Sm ..

ASv b_ªSv dm`p Wo`pknsâ fp`]n bnXn¨p sM^n¨p

ABiv tkUWn¸n¡tà Mm³ S^mw

bmkmX]pw tXm¸pw B]n^p¶p Wo`psâ tkgw .Wo`p gnÀ«nsâ d«¬ tfs`¶p Du^n

F´nWm dm`p ss`äv C«Sv?

Wns¶ N*p sNm*p bm NpXn¡mWm\v Cãw ..

Hmiviv bntÅÀ Wm`v B]n F¶n«pw Wn§¡v sNmSnfm_nsÃ?

Wo C§sW I^¡m]n Wn¡pt¼mÄ F§sW sNmSnfm_pw..

Wo`p Wm`©v d«¬ Ca¡n dm`p fpOw Wo`psâ {dm]n Wn_ªp Wn¶ fp`Nan bqjv¯n .{dm]psX tfs` NqXn Aks] NXn¨p

ABiviviviv bSns] NXn¡p dm`p.

Wo F´nWm ^m{Sn]n`pw {dm CXps¶

Csà fp` Sq§n] tbms` BNpw

Òv½v½v Biviv dm`p fp` sM«n NXn¨p

dm`p gÀ«v– sfm¯w Du^n fmän skap¯ ln`vb Bw tbms` A^]v¡p tfs` skap¯ {dm fm{Sw

dm`p Wo`pknsâ tfs` ko\p Ip*n D½ k¨p B Ipk¶ Ip*nSapNÄ km]v–¡v–`n`m¡n I¸n .

dm`p kmSn Sp_¶p NnXp¡pN]m\v B sbs¶§mWpw F¶n«mt`m

Hm AkÄ F«mNmsS D\^nÃ.

dm`p H^p fp` {dm]vNv skan]n`m¡n Ipwdn¨p

Òv½vfv Mm³ Ajn¨p S^mw Wo`p {dm Du^n fmän . dm`p B ^*p fp`Nsa fm_nfm_n W¡n sM«v bSns] km]n`m¡n Du¼n

ABiviviviv Wo`p M^§n

hpOfpt*m Zo? ?

CÃm*v bns¶. AkÄ dm`pknsW sN«nbnXn¨p sWän]n D½ k¨p.

dm`p ^*p fp`]pw fm_nfm_n I¸n hpOn¸n¨p

ABiviviviv ½v½v iviivi N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.