മാമൻ

Posted by

മാമൻ

Maman bY ആതിര

 

im]v– Mm³ BSn^ 18 k]hv. Zn{Pn¡v bYn¡p¶p.Mm³ +2Wv bYn¡pt¼mÄ B\v BUyfm]v shN-vhv sI¿p¶Sv. Fsâ ffWpfm]n«p B]n^p¶p ASv. ASv G§sW F¶v–b_]mw fmfWv 28 k]hv B\v {bm]w. fmfWv CXs¡ms¡ Fsâ ko«n k^m_p*m]n^p¶p. At¸msams¡ Mm³ fmfsâ fXn]n C^n¡p¶Spw NnX¡p¶Spw Hs¡ bSnkm]n^p¶p.H^p Unkhw fmfWv k¶t¸mÄ Mm³ bSnkv tbms` Mm³ fXn]n N]_n C^p¶p.At¸mÄ Fsâ I´n]n Ft´m Np¯n .Mm³ ImXn Fjpt¶äp. Mm³ tWm¡pt¼mÄ fmfsâ fp*nsâ fp³emPw sbm§n Wn¡pkm]n^p¶p. Mm³ tbXnIv ANt¯¡v N]_nt¸m]n. AsSÃmw Njnªv Fsâ FN-vhmw NjnªpÅ AkVn¡v Mm³ fmfsâ ko«n Wn¡m³ tbm]n.AknsX A½½]pw fmfWpw fm{Sfm]n^p¶p D*m]n^p¶Sv. fmfsâ Aѳ kntUl¯m]n^p¶p. Mm³ A½½]psX fp_n]n B]n^p¶p NnX¶n^p¶Sv. H^p Unkhw ^m{Sn]n D_§pt¼mÄ F³s_ tUi¯p Fs´m Cuj]p¶Sv tbms` tSm¶n B\v Mm³ D\^p¶Sv. Mm³ tWm¡pt¼mÄ fmf³ Fsâ fp`]n bnXn¨ sM¡pkm]n^p¶p.Mm³ fmfsâ ssN S«nfmän. At¸mÄ Ss¶ fmf³ fp_n]n Wn¶pw C_§n tbm]n. FWn¡v hpPns¨¦n`pw A½½ Nm\ptfm F¶ tbXn sNm*m]n^p¶p Mm³ fmfsW S«n fmän]Sv.A¶v bns¶ fmfWv k¶nÃ. bntäUnkhw A½½¡v FknsXt]m tbmNmWp*m]n^p¶p. ^mkns` Ss¶ A½½ tbm]n.Mm³ tKm`n FÃmw Njnªv ffWpfm]n hwhm^n¨n^n¡pkm]n^p¶p. CSnWnX]n Mm³ fmfsâ fp*nsâ fp³ emPt¯¡v–tWm¡n. AknXw koÀ¯p Wn¡pkm]n^p¶p.Mm³ bSns] fmfsâ fXn]n NnX¶p. At¸mam\v Mm³ {l±n¨Sv fmfWv gZn C«nÃm]n^p¶p. fmfsâ sbm§n Wn¡p¶ Np® fp*nsâ sshZn NqXn Nm\m³ bäpfm]n^p¶p. ASv Fsâ fpO¯v S«p¶p*m]n^p¶p. FWn¡v Fsâ Nm`nWv CX]n Fs´m S^n¸v tbms` tSm¶n. Fsâ gZn WW]p¶Sv Mm³ A_nªp. At¸mÄ fmf³ Np® FXp¯p bp_¯n«p. At¸mÄ ASv Fsâ Ip*n S«n Wn¶p. Mm³ F´v sI¿\w F¶_n]msS A§sW Ss¶ NnX¶p. At¸mÄ fmfWv Np® bnXn¨p Fsâ Ip*n C«vD_¨p .Fsâ Smsj skÅw k^kv NqXn. At¸mÄ fmf³ Ft¶mXv– kmSp_¡m³ b_ªp. Mm³ kmSp_¶p. At¸mÄ fmfWv Np® km]n SÅn¡]än. F¶n«v ASv I¸pk³ b_ªp. Mm³ BUyw A_s¨¦n`pw bns¶ I¸m³ SpX§n. At¸mÄ fmfWv Fsâ »uhnsâ ip¡v Ajn¨p.F¶n«v {dm¡v bp_¯p NqXn fp` sM¡m³ SpX§n. Mm³ hzÀP¯n F¯n]Sv tbms` tSm¶n. Mm³ fmfWv W¶m]n I¸n sNmXp¯p. At¸mÄ fmfWv {dm]pw Du^nfmän. F¶nXv fp` km]n`m¡n I¸m³ SpX§n. ASnWnX¡v fmfsâ Np® ]n Wn¶pw sNmjp¸pÅ Ft´m N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.