മായാനന്ദനം 2 [ne-na]

Posted by

മായാനന്ദനം 2

MAYANANDANAM Part 2 bY Ne-nA [ വർക്കല ]

 

^mkns` D_¡w Fjpt¶ä fm] H^p tNm«pkm C«psNm*v fqXn¸pS¨n^p¶ bpS¸v FXp¯p fmän. F{StW^w D_§n F¶v AkÄ¡p Ss¶ A_n]nÃ. ^*pUnkhs¯ s{X]n³ ]m{S]pw FÃmw sNm*pw Wà £o\fp*m]n^p¶p Wà hpO D_¡fm]n^p¶p.
At¸mjm\v Im]]pfm]n `£vfn _qfnt`¡v NX¶p k¶Sv.
“”””tI¨n Fjpt¶täm…Mm³ Np_¨p fp¼v k¶n^p¶p.. At¸mÄ WÃ D_¡fm]n^p¶p ASpsNm*p bns¶ knan¨nÃ..”
H¶p bp©n^n¨p sNm*v fm] b_ªp.
“”””WÃ hpOw D_¡fm]n^p¶p… hf]sf{S]m]n?”
“”””F«p f\n Njnªp..”
fm] N«n`nÂWn¶v ImXns]jpt¶äp.
“”””At¿m.. hf]f{S]pw Bt]m?.. A½ F´p knIm^n¨p Nm\ptfm Ft´m?”
Im] ¢mhv fm]]psX N¿n sNmXp¯p sNm*v `£vfn b_ªp.
“”””A½ H¶pw knIm^n¡nÃ… A½]m\v b_ªSv Np_¨ptW^wNqXn NnXt¶ms« F¶v.”
fm] Im] NpXn¡p¶SnWnX]n `£vfn In^n¨psNm*v tImUn¨p.
“”””N`ym\w fpX¡mWpÅ Hant¨m«w B]n^p¶tÃ.?”
“”””Hmiv.. Ak³ ASnWnX]n NTs]Ãmw A§v b_ªpktÃ?..”
`¨p In^n¨psNm*p b_ªp.
“”””tI«³ b_ªSÃ Mm³b_]n¨Sm\v.. CWn GsS¦n`pw sb®nsW knan¨n_¡n sNm*p k¶Smt\m F¶v FWn¡v A_n]nÃtÃm.”
“”””Wn³s_ tI«Wv H^p sb®nsW knan¨p sNm*p^mWpÅ ssV^yw Hs¡ Dt*m?”
“”””bn¶nÃmsS.. Pm]{Sn tI¨n]psX N`ym\w D_¸n¨p F¶_nªt¸mÄ tI«³ CknsX Nm\¨pNq«n] diasfms¡ Mm³ N*n«pÅStÃ?.”
fm] NpXn¨p SoÀ¶ Im]¥mhv `¨pkn³s_ N¿n sNmXp¯p sNm*v b_ªp.
“”””AkÄ tS¨n«p tbm]SnWv Ak³ CknsX NnX¶p diaw sk¨n«v FWSm Nm^yw? t{bfn¡pt¼mÄ Fs¶t¸ms` WÃ fWÊpÅ sb¬sNmIp§sa t{bfn¡m³ b_ AktWmXv.”
ASptN«v `¨p In^n¨p.
fm] tImUn¨p.
“”””Ak³Fjpt¶täm?”
“”””tI«³ ^mkns` Ss¶ Fjpt¶äp Nq«pNm^³s_ koXpks^ tbm]n.”
“”””D_¡w Fjpt¶ä DXsW Nq«pNms^ Ns*mÅm³ k¿m¯SnXp¡fmt]m AkWv?”
“”””tI¨n¡v {ZÊv FXp¡m³ tbmNt*.. ASnWm]n Nq«pNm^³s_¶v ssd¡v km§m³ tbm]Sm.”
“”””At¿m.. B Nm^yw A§v f_¶p tbm]n.”
“”””tI¨n tbm]n Npan¨v s_Zn]mkv. At¸mjt¯¡pw tI«³ Cs§¯pw.”
`¨p Im] ¥mhpfm]n AXp¡a]nt`¡v WX¶p.

Wµ³ ssd¡pfm]n k¶t¸mÄ Nm\p¶Sv AXp¡a]n C^p¶v tUml Njn¡p¶ fm]s] B\v.
“”””CkÄ ASnWpÅn AXp¡a]n N]_n C^p¶pÅ Njp¸pw SpX§nt]m?”
Wµ³ tImUn¨Sv tNÄ¡m¯ ^oSn]n fm] Njn¡p¶Sv SpXÀ¶p. CSv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.