വേർപാട് 3 [ സാത്താൻ ]

Posted by

വേർപാട് 3 

VERPAAD PART 3  BY SATHAAN |  PREVIOUS

“”Aens] .. Aen ..”” A½]psX knan tN«psNm*m\v AkÀ ^*pw Fjpt¶äSv

“”At¿m A½”” Aen sbs«¶v Ssâ bp_¯p NnX¡p¶ tUknNs] tWm¡n

ˇ

tUknN sbs«s¶jpt¶äp AkÀ ^*pw bqÀ\ WPvW^m]n^p¶p. tUknN]psX fpOw Wm\w sNm*v Ipk¶p C¶s` ^m{Sn Fs´ms¡s]]m N«n Nq«n]Sv AktamÀ¯p, AknsX NnX¶ bpS¸v ssN Wo«n FXp¯p sNm*v AkÄ sbs«¶v l^o^w f_¨p

“”Aen Cu sI¡sWs´m^p_¡fm.. tfmtW”” Aen]psX A½ ko*pw kmSn`n S«n

“”CWns]´v sI¿pw”” tUknN AktWmXp tImUn¨p , AkÄ sI_pSm]n tbXn¨n^p¶p

“”tbXn¡* A½ AN¯p k^msS Mm³ tWm¡mw .. S`v¡m`w SmsWm¶pfm_n Wn¡v”” Aen ASpw b_ªp Aksa hfmVmWn¸n¨p

“”Biv MmsWjptWäp C¸ k^mw..”” ASpw D_s¡ b_ªp sNm*v Aen N«n`n Wn¶pw FjptWäp, SmWpw bn_¶ bXn]n`ms\¶v– A_nkv AkWpw sI_pSm]n«v Wm\w tSm¶n¨p, Aen sbs«¶v gÀXvhv k`n¨p N]än C«n«v tUknNs] NSNnsâ sshZn f_¨p WnÀ¯n kmSn Sp_¶p

“”F{S tW^m]n Npt«y .. Mm³ knan¡v\p”” Aen]psX ‘A½ b^nekw b_ªp

“”AsS As½ .. ASv C¶s`s] M§sX {Pp¸nsâ kN Np_¨p b\n]p*m]n^p¶p WÃ £o\w”” Aen sbs«s¶m^p NÅw b_sªm¸n¨p

F¶n«v G_p N®n«v tUknNs] tWm¡n, tUknN f_ªp Wn¶v AksW tWm¡n In^n¨p

“”B ASv tbms« Nm¸n]p*mNo«p*v Wo]m Np«ns] sI¶v knan¡.. ASnsW ko«n s¡m*m¡t*””

“”Biv Mm³ b_tªmamw “” Aen S`sIm_nªp sNm*v b_ªp

“”Rvim sbs«¶v sIÃv”” ASpw b_ªp A½ Sn^nªp WX¶p

Ak³ NSNp Im^n AkapsX fp¶n k¶p Wn¶p, AkapsX fpO¯v h¦Xw D*m]n^p¶p. AksW N* In^ns¨¶p k^p¯n

“”fpOw kÃSn^n¡p¶p*tÃm”” Ak³ Ipf^ntWmXv tIÀ¶p Wn¶v ssN AkapsX C^pkl¯pfm]n sk¨n«v b_ªp.

“”H¶pfnÃm..tbm\¶v HmÀ¯t¸m”” AkÄ D¯^w b_]msS AksW tWm¡n

“”AÑtWw At½tWw HmÀf kt¶m”” Ak³ ssN AkapsX S`fpXn]n`qsX HmXn¨p sNm*v Nknansâ Smsj ks^ sNm*v k¶p

“”§pw .. bns¶ Wnt¶w”” AkÄ fpOw AkWp tWs^ Wo«n

Aen H¶pw b_ªnà .. AkWpw ASm]n^p¶p kngfw

“”ASv tbms« Wfp¡v FÃmw sl^n]m¡mw .. AsS A½ Ss¶ knan¡m³ b_ªm]n^p¶v … H^©pfnWn«p*v”” Ak³ ssN sfsà Smjv¯n AkapsX Njp¯nt`¡v sNm*v k¶p

Nãn¨v fp`]pw SpX]pw f_]p¶ tkg¯n`m]n^p¶p AkÄ tbXn sNm*v AsSm¶pw {l²n¡msS N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.