എന്റെ ഇൻസെസ്റ് ( അമ്മയായി അമ്മ ) 6

Posted by

എന്റെ ഇൻസെസ്റ് ( അമ്മയായി അമ്മ ) 6 

ENTE INC*ST AMMAYIYAMMA 6 BY INC*STMAN | PREVIOUS PARTS

 

A½¨n N®v Sp_¶p Fs¶ tWm¡n. H^p Wq dÔw tbm`pw CÃmsS
sNmjp¯p fq¸n¨ Np®]pw Nm\nIv Wn¡p¶ f^p fN³. A½¨nsX
N®pNÄ knXÀ¶p k^p¶Sv sl^n¡pw Nm\mw . GsSm^p fpSnÀ¶ hv{So]pw
sNmSn¡p¶ Wnfngw. Nma¡qäsâ N^p¯pfm]n H^p ]pkmkv
sSm«p fp¶nÂ. H^p Wnfngw A½¨n AXnfpXn Fs¶ tWm¡n.

At¿Xm ..Fsâ tfmtW..Wo CSp F´pkm Cu Nm\n¡pt¶…At¿…C¯n^n
Hs¡ Wm\w tkt*? þþþ b_ªp sNm*v A½¨n H^p klt¯¡v S` Sn^n¨p .

H^p AWy b^pgsâ Np® N*t¸mÄ A½¨n¡v Wm\w tSm¶n¡m\pw.
W½av bns¶ F¶ tk\w . Mm³ A½¨n]nt`¡v AXp¯v Wn¶p. Sp_¶p
NnX¡p¶ A½¨nsX fm_nX¯nWv fp¶n sSm«p sSm«nà F¶ tbms` Fsâ
sNmjp¯ Np® Wn¶v kn_¡p¶p.

At¿ þþ Nan]m¡p¶ tbms` A½¨n Fs¶ ko*pw tWm¡n In^n¨p.

F´pkm A½¨n þþ Mm³ sNm©ns¡m*p

N«n`n C^p¶p sNm*v Ss¶ A½¨n F¶vsW tIÀ¯p bnXn¨p Fsâ
AXnk]än fpOw AfÀ¯n . Fsâ sNmjp¯p SXn¨ Np® A½¨nsX fm_nX¯nÂ
Np¯n sS¶n. Cäp k¶p sNm*p]n^p¶ tS³ fm_nX¯n bän AknsX AsN WWªp .

A½¨nsX fpOw NqXpS Af^p¶ tbms` . H^p t^mfw tbm`pw CÃm¯Sp sNm*v
fpO¯p Np¯nN]_m³ H¶pw CÃ . C¶v ^mkns` NqXn cpÄ H¶v tgkv sI]vSSv B\v .
Ft¸mjm\v dn^n]m\n kna¼p¶Sv F¶v A_n]nÃtÃm . GSm]m`pw ASv W¶m]n.
ASpsNm*p Ss¶ bSnkn Nknª frUpSzw D*mNpw. ASm\v NqXpS fpOw
AfÀ¯m³ Nm^\w .

F´m tfmtW C§sW? F¶pw C§sW tgkv sI¿ptfm? þþþþ A½¨n ssNNÄ Fsâ
Np*n]n St`mXn sNm*v kas^ BÝ^y¯n tImUn¨p .

F§sW tImUn¡msS C^n¡pw..tUi¯v FknsXs]¦n`pw H^p t^mfw tkt* .
b*v FknsXt]m km]n¨p..b` hv{SoNÄ¡pw ¢o³ tgkv sI]vS bp^pgsW fms^
B\v tbm`pw NqXpSÂ Cãw . sl^n]mt\m Btkm ? F´m]`pw A¶v fpSÂ
SpX§n]Sv B\v cpÄ tgkv. Cs¸m AsSm^p lo`w B]n^n¡p¶p.

FWn¡v C§sW B\v Cãw. Ct¸mjpw ¢o³ B]n^n¡pftÃm þþþ Mm³ b_ªp.

A½¨n Fsâ AXnk]än tIÀ¯v sk¨n^p¶ fpOw D]À¯n Fs¶ tWm¡n ko*pw
In^n¨p. F¶n«p N«n`nt`¡v H^p A¸w Wo§n . fm_¯p Np¯n Wn¶ Fsâ sNmjp¯
Np® ko*pw WnkÀ¶p Wn¶v kn_¡m³ SpX§n . H¶v sSm«m Cs¸m sbm«pw. bns¶ H^p
{ba]w B]n^n¡pw . Np_¨p tW^pw B]n kn§m³ SpX§n«p.

sbmSpsk N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.