സഞ്ജു എൻ്റെ കളികൾ 1

Posted by

സഞ്ജു എൻ്റെ കളികൾ 1

Sanju Ente Kalikal Part 1 bY mSa

Fsâ NanNÄ

Mm³ h©p , Ct¸mÄ 24 k]Êm]n. F³s_ 19 fs¯ k]Êv fpS`pÅ Np_¨p shN-vhv AWpek§am\v CknsX b_]mWpt±ln¡p¶Sv. fWÊn`pÅSv tbms` Ss¶ CknsX FjpSmWv Mm³ b^fmkVn {lfn¡mw.
F{St¯maw knK]n¡psf¶v A_n]nÃ. F¶m`pw FjpS\sf¶p tSm¶n, ASv sNm*v SpX§p¶p.
U]kv sI]vSp B^pw sbm¦m` CX^pSv.

ˇ

h©p 19 k]ÊpNm^³ b¿³, tNmtaKn bYn¡p¶ Nm`w. ASymklyw Wà l^o^ {bNrSw, C^p Wn_w, tbm¬ koZnt]m Nm\`pw km\fXn]p fp_¡v WX¡p¶p. ko«n D½]pw km¸]pw H^p AWpK¯n]pw… CkÀ¡p Cu NT]n t_mÄ H¶pfnà tNt«m, F¶m`pw H¶v b_sªs¶ DÅp. skt¡gWv ssXw, sskNn«v Nan Njnªp ko«n F¯n]t¸mÄ B\v D½ ASv b_]p¶Sv, CXn sk«n] tbm`m]n FWn¡v ,tks_ H¶pfà A]`s¯ ko«ns` Ak^psX ko«n skt¡gWv BtOmgn¡m³ tbm]n. C¡m¡v tKm`n D*m]Sv sNm*v tbm]nÃ, os, 2,3 Unkht¯¡v A]mÄ¡v– Nq«v NnX¡m³ tbmN\sf¶v. Fsâ sZ]n`n DÅ km\fXn fpX§ySm\v Fsâ kngfw. ASv D½mNv A_n]nÃtÃm. fWÊn A]msa {bmNn sNm*v Mm³ h½Sn¨p. F´m]m`pw Mm³ Npan¨p {cgv B]n,cpZv Njn¡m³ sI¶t¸mta¡pw, bp_¯p¶p knan, hMvKp… hMvKp… Mm³ tbm]n, tWm¡n]t¸mÄ WKofn¡m, Fs¶ knan¡m³ k¶Sm… Mm³ C¡ms] Njn¡m³ knan¨p, At¸mÄ C¡ b_ªp, “”tks*Xm, Wo]pw Njn¡*, Mm³ PFC km§n]n«p*v.. tkPw km..”” A§sW Mm³ D½t]mXv ]m{S b_ªn_§n.. C¡]psX ko«nt`¡v 300 foäÀ WX¡\w. A§sW H¶n¨p WX¶p.bmâpw Xo gÀ«pw B\v F³s_ tkgw. Mm³ tImUn¨p “”hpfn C¯]pw i¶]pw F¶v k^pw “”. C¡ “”Ak^v ^*p Unkhw Njn]psfXm””
MmsWm¶p fqan.

WKofn¡mNv H^p 42 k]Êv {bm]w k^pw,F¶m`pw Wà D_¨ l^o^w. hpfn C¯]vNv 35 k]Êv, Nm\m³ Wà hpµ^n]m, ASymklyw k`p¸fpÅ fp`NÄ, Nm\m³ Wà ^hfpÅ Np*nNÄ, Aaskm¶pw b_]m³ FWn¡_n]nà tNt«m, F¶m`pw Nmkym fmVk³s_ H^p l^o^ ewPn HmsN k^pw, tfmÄ i¶m 18 k]Êv ,
dn.tNmfnWv bYn¡p¶p, Nm\m³ A½s]t¸ms` Ss¶, fp`]pw Np*n]pw C¯n^n Np_]pw At{S DÅ.

M§Ä Hmt^m¶v hwhm^n¨p ko«n F¯n. C¡ b_ªp, “”Wo C^n¡v MmsWm¶p {cgv B]n«v k^mw””
Mm³ “”l^n C¡””. C¡ _qfn N]_n]t¸mÄ Mm³ tcm\n tbm¬ koZnt]m Nm\m³ SpX§n..
H^p 10 mln. Wà fqZn C^n¡pt¼mam\v, C¡ {cgv B]n k¶Sv. tSm`¨p, FWn¡v A]mtamXv kÃm¯ tUgyw tSm¶n. A]mÄ “”tdm_Xnt¨m, tv Nm\mªsS´m.. Hmiv, Cs¸m tv H¶pw tk*tÃm… FÃmw Cu Np´¯n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.