എന്റെ ഇൻസെസ്റ് ( അമ്മയായി അമ്മ ) 5

Posted by

എന്റെ ഇൻസെസ്റ് ( അമ്മയായി അമ്മ ) 5 

ENTE INC*ST AMMAYIYAMMA 5 BY INC*STMAN | PREVIOUS PARTS

 

sN«n k^nªp C^n¡p¶ Fsâ ssN]vNÄ A½¨n]n fp_pNp¶p*v . M§apsX l^o^§Ä S½nÂ
`]n¨p SpX§n] tbms`. {ZÊv sâ AN¨ fm{Sw . CSnWp fpt¶ H^n¡Â tbm`pw C{S¡v tIÀ¶v H^p fpSnÀ¶ hv{Sos]]pw fp«n Wn¶n«p Cà . Fsâ ^àw Sna¨p N]_p¶p . Np® fq¯p sNmjp¯p K«n¡pan NnX¶p kn§p¶p. Fsâ l^o^¯nsâ IqXpw PÔkpw fm_p¶p . Nj¸v ASnsâ b^tNmXn]n B\v .
H¶v fWhv bman]mÂ…..ssUktf bmatÃ

A½¨ns] Mm³ A§v sM¡n sbm«n¡pw þþþ H¶v NqXn ssN]vNÄ C_p¡n sNm*v Mm³ b_ªp.

sk_psS C^n¡X tfmsW þ sN«n k^n]p¶ Fsâ ssN]vNÄ¡p fosS ssN]vNÄ sk¨v sNm*v A½¨n b_ªp .

Fsâ ssN knXpkn¨Sp Aà ..bN^w Fsâ ssN]vNan bnXn¨n^n¡p¶p. FSnÀ¸v CÃ.
tbXn¡p CX]n`pw H^p Blzmhw .

Fsâ sbm¶p A½¨n Asà ..D½-! þþþþþ H¶v NqXn k^nªpw F¶nt`¡v– k`n¨p tIÀ¯v sNm*pw B\v Mm³ ASv b_ªSv. Nq«¯n sIkn¡p Fsâ DfnWo^v bäpw knVw H^p D½]pw sNmXp¯p .

Fsâ Wm¡nsâ WWkpw lmhz¯nsâ IqXpw A½¨n AWpekn¨p A_nªn^n¡p¶p.

Biv ! Biv ! F´pkm tfmsW Cu Nm\n¡pt¶ ..At¿ – A½fms^ C§sW Hs¡ f¡av sI¿ptfm þþþþ tSma¯p C^n¡p¶ Fsâ S`]nt`¡v A½¨n]psX S` I^n¨p fp«n¨p sNm*pw k`Sp ssN]v sbm¡n
N^w Fsâ k`t¯ Nknan bqÀ\fm]pw AfÀ¯n sNm*pw B\v ASv A½¨n ASv b_ªSv .

A½¨nsX l^o^w IqXv Bkp¶p Ctà ? AsS D*v …..Nm^\w D]À¶p C^n¡p¶ k`Sp ssN¿psX Ngv–N¯n Wn¶v H^p IqXv PÔw Fsâ fq¡nt`¡v AXn¡p¶p. Fsâ N®v H^p Wnfngw H¶v Smjs¡
tbm]n ..A½¨nsX hm^n S`¸nWp DÅn fp`NÄ Nq¼n Wn¡p¶p. hin¡m³ bäp¶nà .

Fsâ ssNNÄ kn_¡p¶p. H¶v fpNant`¡v ssNNÄ FXp¯m ^*p fp`Nsa]pw `man¡mw .
fp` N®pNÄ¡v Ipäpw kn^`pNÄ sNm*v kr¯w k^¡mw . »uhv Wp DÅn Nq¼n Wn¡p¶
fp`Nsa ssN]v skÅ]n Sm§n WnÀ¯n ASnsâ fpjp¸v BhzUn¡mw. CWn ASpw AsænÂ
ssNNÄ N£¯nsâ CX]n`qsX HmXn¨p fp`Nsa bqÀ\fm]pw SjpNn ^hn¡mw.

CWn H¶v AXnk]än`qsX ssN]v H¶v Smtjm«v tbm]mt`m ? hzÀ¤ NkmX¯n F¯pw. kn^`pNÄ sNm*v H¶v AknsX H¶vD^hn sNmXp¡mw Asæn H¶v S¸n bnXn¡mw . WXpkn^ hm^nsX fpNan`qsX Bs\¦n`pw H¶v C_¡mw .

sim – k¿ – FWn¡v k¿ . A½¨nsX I´n]n AfÀ¶p sM^n]p¶ Fsâ Np® ¡p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *