എന്റെ ഇൻസെസ്റ് ( അമ്മയായി അമ്മ ) 4

Posted by

എന്റെ ഇൻസെസ്റ് ( അമ്മയായി അമ്മ ) 4 

ENTE INC*ST AMMAYIYAMMA 4 BY INC*STMAN | PREVIOUS PARTS

 

Sn^n¨p ko«nt`¡p DÅ ]m{S]n fWhv Wn_s] hpKmS A½¨n Ss¶ B]n^p¶p .
Nknan Nn«n] D½ IqXm_msS S§n Wn¡p¶p. H^p ^*p Unkhw NqXn AknsX
WnÂt¡*Sv B]n^p¶p . im ! CWn b_ªn«v Nm^yw CÃ . AXp¯ sÌbv F§sW tk\w. ASnsW bän Bt`mIn¡\w .

N`ym\¯nsâ Sn^¡v Hs¡ Njnªn^n¡p¶p. dnhnWhv t`¡v Sn^nsN . N`ym\w
D_¸n¨Sv fpSÂ C¯n^n {l² Np_kv k¶n^p¶p .

þþþþþþþþ þþþþþþ þþþþþþþþþþþ þþþþþþþþþþþ þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ

fq¶v fmh§Ä ¡p tlgw …H^p kymjmjv¨..4 f\n Hs¡ B]n¡m\pw

sfmssd AXn¡p¶p …. hpKmS A½¨n B\tÃm

Mm³ : it`m ! A½¨n ..

A½¨n : it`m ! tfm³

Mm³ : F´v D*v A½¨n kntlgw.

A½¨n : {btSyNn¨v H¶pw Cà . Mm³ sk_psS knan¨Sv B\v . bns¶ tfmWpw tfmapw
Ct§m«p H¶v bns¶ k¶nÃtÃm . CkntX Aѳ C¶s`]pw NqXn b_ªp .

Mm³ : k^mw A½¨n . ^*p tb^pw NqXn Njnª BjvI ]n Asà CkntX k¶n«v tbm]Sv . bns¶ F´m. CknXps¯ Sn^¡v A½¨n¡v A_n]tÃm.

A½¨n : ASv M§Ä At§m«v k¶Sv Asà . Ct§m«v Wn§av ^*p tb^pw k¶nÃtÃm . ^*p Unkht¯¡v H¶v km. tfmWv F¦n`pw H¶v k¶n«v tbmNmtÃm . M§av CknsX ^*p tb^pw fm{Sw Asà DÅp .

Mm³ : k^mw A½¨n . sk{bmaw bnXn¡tÃ. k^mw. tks_ Fs´ms¡ D*v bns¶ ..

A½¨n : ASv k¶m b_]mw.

Mm³ : Ss¶. F¶ k¶n«p b_ªm fSn .

A½¨n : tks_ H¶pw Cà tfmsW . CSv b_]m³ tk*n knan¨Sv. tfm³ k^t\ . F¶ sl^n

Mm³ : Hm ,,k^mw ..sl^n F¶ ….

A½¨ns] Nm\m³ DÅ H^p tfmiw FknsX Wnt¶m sb«¶v D*m]n . dnhnWhv Sn^¡nWv CX]n b`t¸mjpw knan¡m³ bän]n«p Cà . AkÀ A½]pw tfmapw F¶pw hwhm^n¡p¶ D*v . infs] Nan¡pt¼mÄ b`t¸mjpw A½¨ns] HmÀ¯p b\n]psf¦n`pw fäp Sn^¡pNÄ ¡p CX]n NqXpS fpt¶m«p tbmNm³ CSpks^ hmVn¨nà .

“”tfmWv F¦n`pw H¶v k¶n«p tbmNmtÃm “” þ A½¨n tcm\n b_ªSp Fsâ FknsXt]m sNm*p . hwl]w tk* …. sNm*Sv ..Fsâ Np®]n Ss¶ . N¼n Bkm³ SpX§n^n¡p¶p Bt`mIn¨pSpX§n]t¸mtj¡pw

Hä]v¡v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.