പ്രണയം, കാമം, ബന്ധങ്ങൾ, മരണം [J. Moriarty]

Posted by

പ്രണയം, കാമം, ബന്ധങ്ങൾ, മരണം

PRANAYAM KAAMAM BANDHANGAL MARANAM BY J. Moriarty

dm¦ns` tKm`n Njnªp PpK_m¯ns` B cv`män C¯n^n go\n¨m\v– k¶p tN_n]Sv. H^p Im] F«pNpXn¨p H¶v D_§mw F¶p knIm^n¨p N«n`n NnX¶p. bs£ D_¡w Aà bj] Nm^y§Ä B\v fWhnt`mXv k¶Sv .

F©nWo]_nwPv Njnªp tKm`n H¶pw Nn«mtV ko«n C^n¡p¶hf]w, ko«pNm^ptXw Wm«pNm^ptXw lÃyw hin¡p¶Sn`pw AVnNw. hf]w Na]m³ tchvdpNv Sp_¶p tWm¡n]t¸mÄ BSn^]psX sftÊKv N*p .BSn^ F³sX BUys¯ {b\]w .A{S¡pw hpµ^n H¶pw AsÃPn`pw Npj¸w CÃy F¶ptk\w b_]m³ .

NpjbRÄNnX]n Akam]n^p¶p FWn¡p H^p Blzmhw. AkÄ F¶pw Fs¶ Wn^vdÔn¡pfm]n^p¶p dm¦v tNm¨nwPnWv tI^m³ .AkÄ sNm¨Rv SpXPn]äp Npt_ Wmam]n bs£ H¶n`pw bmÊm]nÃ. ASnsâ kngfw F¶pw MmWm tNavNm^v , C{S bYn¸nÌm] AkÄ¡p Nn«n]n«nà bns¶ FWn¡p F§s¶ Nn«mWm F¶m In´ tks_]pw. At¸mÄ B\v AkÄ b_nªSv AkapsX NqsX tNm¨nRv sI_pN]sWPn ko«n¯s¶ C^n¡* AkapsX NqtX WX¡m³ Cuãw tbms` hf]wNn«pw ASp FWn¡p GãvXsb«p. bntä¶v Ss¶ N]v¨n§nWp tbm]n tIÀ¶p .¢mÊn D_¡kpw bp_¯p AkapsX NqtX N_¡kpw B]n^p¶p F³sX b^pbmXn At¸mjm\v r]l]psX H^p FN-vhmw k¶Sv. FN-vhmw FjpSn _nhÄ«v– k¶p F³sX sW]nw N®WpwNqXn CÃy AkapsX tb^p*v. _nhÄ«v– k¶t¸mÄ SpXPn]S AkapsX hwhm^w ,Mm³ Dj¸p¶p bYn¡p¶nà F§s¶ tbm]m W½p¡v N`ym\w Njn¡m³ tbm`pw bänà Fs¶ms¡ bs£ AsUm¶pw Fs¶ H¶pw sI]v–SnÃ.

A§s¶ ^*pfq¶p FN-vhmw k¶ptbm]n Mm³ bj] bmXn¯s¶ AkÄ _m¦v tN_ntN_n k¶psNm*n^p¶p.H^pUnkhw AkÄ Ft¶mXv b_nªp. “”CWn Fsâ l^o^¯n sSmX\w FPn N-vhmfnWv K]nt¨ bäp K]n¨nsÃPn W½p¡v bn^n]mw “”CSp tN«Spw F³sX fpjpk³ Kok³ tbm]n, bn^n]p¶Sn`pw UpxOw AkapsX fp`Nsa bnXn¡m³ bänÃtÃm F¶p HmÀ¯m]n^p¶p.

At¸mjm\v s]ltÃNv FN-vhmw k¶Sp .AkÄ cpÄ kmln]n`m]n^p¶p Ft¶mXv DÅ tUgykpw FÃmw Aksa FN-vhmw WÃk®w bYn¡m³ t{b^n¸n¨p .B fp`Nsa Wãs¸Xptfm F¶ tbXn Fs¶]pw FN-vhfnWp bYn¡m³ t{b^n¸n¨p. AkapsX fp¶n Dj¸n WX¶p CuskWnwPv ko«n C^p¶v bYn¨psNm*n^p¶p. FN-vhmw k¶p “”Cu FN-vhmw So^pfmWn¡pw Wfp¡v bn^n]mt\m tk*t]m F¶p. “”CSp b_nªp AkÄ FN-vhmw iman tN_n.

bYnÑv k¶ Mm³ B Z]t`mPv NqXn FÃmw f_¶p .FN-vhmw iman tN_n FtÔm¡t]m Np¯n¡p_n¨p C_§n sbm¶p. Aksa tchn¨m]WpÅ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.