അയൽക്കാരി ജിഷ ചേച്ചി

Posted by

അയൽക്കാരി ജിഷ ചേച്ചി

Ayalkkari Jisha Chechi bY Manu

Fsâ tb^p fWp.19 k]Êv.Mm³ ¹hv XpknWp bYn¡pt¼mjp*m] AWpekfm\nSv. Fsâ A]¡m^n Kng tI¨n]m\v NT]ns` Wm]nN.Nm\m³ hpµ^n]m\v. tI¨n¡v Gjmw ¢mhn bYn¡p¶ H^p fNWp*v. eÀ¯mkv PÄcn`m\v tKm`n sI¿p¶Sv.ko«n`msN A½m]n A½]pw fNWpw fm{Stf DÅp. tI¨n b¯mw ¢mhv ks^s] bYn¨n«p Åp ASpsNm*p Ss¶ Fs´¦n`pw tcmw bq^n¸n¡m³ Fs¶]m\v knan¡m_pÅSv. tI¨n¡v tk*n NX]n tbm]n hmVW§sams¡ km§n sNmXp¡pN]pw fäp b` him]§apw Mm³ sI]vSp sNmXp¡m_p*v. Mm³ AVnN Unkhkpw tI¨n]psX ko«n b{Sw km]n¡m³ tbmNm_p*v.tI¨n Fs¶ hz´w fNsW tbms`]m\v N*n^p¶Sv. As¶m¶pw tI¨nt]mXv H^p SmÂb^ykpw tSm¶n]n«nÃ. F¦n`pw tI¨n]psX hzÀ\ bmUh^fn« skap¯ Nm`pNÄ FWn¡v CãvXfm]n^p¶p. b¯mw ¢mhv Njnªv Wà fmÀ¡pÅSpsNm*v Aѳ FWn¡v tcm¬ km§n S¶p. BUysfms¡ sP]nfpw Nan¡pN]pw bm«pw tN«n^n¡pN]pw sI]vS Mm³ bn ¶nXv shN-vhv koZnt]m Nm\mWpw km\w knXmWpw SpX§n. A§sW]n^ns¡ H^p Unkhw b{Sw km]n¡m³ tI¨n]psX ko«n tbm]n. Fs¶ N*Spw.

tI¨n: fWp WnW¡v Wma]tà hv¡qÄ Sp_¡p¶Sv

Mm³: B … Wmsa fpSÂ tbmN\w.

tI¨n: WnW¡v bpSn] tcms\ms¡ Nn«n F¶v Wnsâ A½ b_ªp. FXp¯nt¡m.

Mm³: B Nn«n.CSm tcm\p.

tI¨n: k`n] tcm\m\tÃm. CWn GSp hf]kpw CSn Np¯n]n^n¡*m.
Mm³: CÃ. tb¸À FknsX tI¨n

tI¨n: AN¯p tfl¸p_¯p*v.Wn tbm]n FXpt¯m .Mm³ A`¡m³ tbmkpN.

Mm³ AN¯p N]_n .tb¸À AknsXs]m¶pw N*nÃ.

Mm³: tI¨nt b¸À Nm\p¶nÃtÃm.

tI¨n: F¶m thmc]n Dt*mt¶m¡v.

Mm³: CknsX CÃ.

tI¨n: F¶m Mm³ k^p¶p.

tI¨n A`¡p¶nX¯p Wn¶p ANt¯¡p k¶p. A`¡p¶SnWm tfN-vhn N]än fXn]n Np¯n]n^p¶p. tI¨n]psX skap¯ Nm`p Mm³ W¶m]n N*p. F´p ewPn]m\v ASp Nm\m³. Mm³ AXp¯pÅSp sNm*m]n^n¡mw tI¨n tf¡vhn Smjv¯n.

tI¨n: Wo FÃm]nX¯pw tWm¡n t]m.

Mm³: tWm¡n. AknsXs]m¶pw Nm\p¶nÃ.

tI¨n: bns¶ AsSknsX tbmNm Wm. Mm³ _qfn tWm¡t«.

tI¨n _qfnt`¡v tbm]n

tI¨n: CknsX Ds*Xm.Mm³ km]n¨p f_¶p sk¨´m.

Mm³: tI¨n]psX H^p f_kn.

Fsâ N¿n tb¸_pw S¶v tI¨n Sp\n A`¡m³ tbm]n. tI¨n]psX Nm`p Nm\m³ FWn¡v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.