അമ്മ രസം

Posted by

അമ്മ രസം

Amma Rasam bY Ramu

^mkns` F\oäp fpä¯p Iq`pfm]n Bân. A½ FknsX tWm¡n AXp¡a]n Cà Mm³ bn¶n sI¶p Uqs^ fm_n B\v Nn\À AknsX B³hn Bân .Bân Sp\n WW]vNp¶p .Wo F´m tW^s¯ F\otäm

Mm³ .A½ FknsX

ˇ

Bân .A_n]nà Wo Np_¨p skÅw tNm^ns¡. Mm³ skÅw tNm^n Bân H^p {Now ssWän B\v tkgw. {dm D*v .bmkmX CÃ. fpt«maw sbm¡n Np¯n] ssWän . skap¯ Nm`pNan t^mfw D*v FWn¡v AsSms¡ N*p N¼n B]n .

Bân. Wnsâ tNmtaKv AZvfng³ l^n B]n

Mm³. A¦nÄ b_ªp

Bân . C¶v A¦nansâ {dUÀ cmfn`n k^p¶p*v Wo NX]n tbmN\w sI¶p Npan¨p km

Mm³ _qfn tbmNp¶ kjn {loK Bân fpäw AXn¡p¶p ssWän knXkn`qsX B fp` ¨m Fsâ Nt{*mÄ tbm]n Mm³ HmXn tbm]n H^p km\w kn«p Npan¨p k¶p .Bân b_ªSv tbms` NX]n tbm]n k¶p.

k`n] S_km«n B\v Mm³ KWn¨Sv ko«n Nrgn tWm¡mWpw fäpw BapNÄ D*v .11f\n B]t¸mÄ A¦nansâ AWn]³ cmfn`n k¶p .A§sW ko«n`v BsN Sn^¡v AkÀ skt¡gWv CknXp*v F¶v tN«p .Mm³ Nan¡m³ tbm]n AknsX B^pw Cà bns¶ Sn^n¨p tbm¶p .At¸mÄ Fsâ Nhn³ k¶p 24k]hv

A§sW A¶v cpÄ tZ tbm]n. ^mkns` F\oäp tWm¡pt¼mÄ AWn tI«³ CÃ. Mm³ bÃv tS¨p Smsj sI¶p .tI«³ AXp¡a]n Bânfms^ him]n¡p¶p .MmWpw sI¶p tI«³ him]n¡p¶Sv Bânfm^psX ho³ bnXn¡pk. A§sW MmWpw ho³ tWm¡n C^p¶p. Mm³ bnt¶ tWs^ bp_¯v C_§n At¸mÄ N_k ¡m^³ k¶p. tb^v ^tflv 30k]hv .A½ sSmjp¯n D*v Mm³ sk_psS At§m«v– sI¶p .

^tflv . Btl¨n

A½ . Wo F´m Smfhn¨Sv Mm³ N_¡m³ tbmNpkm^p¶p ko«n BapNqXpS B\v

^tflv :A_n]mw .Np_p¼n blp FknsX

A½ :A¯¸p_¯p*v Npan¸n¨v AknsX sN«n Wo F´m]m`pw N_¡pw fp³bv ASnWp PpanN sNmXp¡\w

^tflv :Btl¨n km Hä¡v bänà .

Mm³ sSmjp¯nsâ sshZn C^p¶p sP]nw Nan¡pkm Fs¶ Nm\m³ AkÀ¡p bänÃ. Mm³ C^n¡p¶nXSv tWm¡n]m Np_p¼n blpsW Nm\pw . AknsX k]vt¡m sk¡p¶ Nm^\w bp_¯v Wn¶pw B^pw Nm\nà .A½ H^p s_Zv ssWän B\v Njp¯nWp C_¡w D*v ipNv Hs¡ bnWv Np¯n D*v .

A½ :Wnsâ N`ym\w Bt]mX

^tflv :CÃ tI¨n tWm¡p¶p*v . tI¨n f^p¶v Sm

A½ Np_p¼n blpknsW bnXn¨p ^tflv AXp¯v Wn¶v PpanN sNmXp¯p PpanN sNmXp¯p Njnªp blp NpS_n A½ ko\p.

^tflv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.