നവവധു 19 [JO]

Posted by

നവവധു 19

Nava Vadhu Part 19 bY JO |  Previous Parts CLICK HERE

Nm¯n^p¶p fpgnªp F¶_n]mw. bSnkptbms` £fn¡pN. F{S {lfn¨n«pw FWns¡m^p SrbvSn tSm¶m¯Sv sNm*p fm{Sfm\v C{S]pw sskNn]Sv. CSpks^ Fs¶ hin¨ FÃmkt^mXpw, ASm]Sv tZmÎÀ, Fsâ Pp^p¡³fmÀ km]W¡mÀ, fsäÃm Fjp¯pNmÀ, FÃmänWpfpb^n Fsâ {bn] lngy³, bns¶ Fs¶ GäkpfVnNw t{bmÕmin¸n¨ B `kWpw. FÃmkt^mXpw Wµn]psX H^p km¡v. Cu Np¯n¡p_n¡p¶Sv Wn§Ä¡v F{St¯maw co BNpsfs¶Wn¡_n]nÃ. Nm^\w Mm³ hzbvW¯n tbm`pw {bSo£n¡m¯ hzoN^\fm\v Wn§saWn¡v S¶Sv. Aà tI¨n¡v sNmXp¯Sv. B Hä Nm^\fm\v CSv tbmÌv sI¿m³ Fs¶ SX]p¶Spw. Wn§sams¡ F§sW hzoN^n¡pw Cu k^sk¶ tbXn. F´m]m`pw km]n¡pN. AenWµW§am]m`pw knfÀlW§am]m`pw Sp_¶pb_]pN… CWn]pw fpgn¸n¡p¶nÃ. WkkVpknsâ AkhmW emPfnSm….

Nps_tW^w N«n`n Im^n]n^p¶p Mm³ F¶Ss¶ bpÑn¨p. Wln¨ K³fw… hvtWin¨ FÃmt^]pw H^pS^¯n Asæn fsäm^p S^¯n N^]n¨ns«]pÅq….Aѳ…A½…hotS¨n… tPmtb«³…. hutfy¨n….lntk«³….A¨p…. bns¶ tI¨n…{lo… t_mhv….

hvtWin¨ FÃmt^]pw N^]n¨n^n¡p¶p… bt£ BÀ¡pw b^mSn]nÃ… Asæn Ak^Sv emkn¡p¶nÃ…. hvtWin¡m³ fm{Stf A_n]mkq Fs¶m^p tSm¶`p*m]n^p¶p…. Ct¸maSv fm_n]n^n¡p¶p…. FWn¡v….FWns¡Ãms^]pw N^]n¡m³ fm{Stf A_n]q… t{Umin¡msW A_n]q….

Bt`mIn¨p NnX¶v MmsWm¶v f]§nt¸m]n. tcm\Xn¡p¶Sv tN«m\v N®pSp_¶Sv. Nknans`ms¡ N®oÀ H«n¸nXn¨p k`nªp fp_pNp¶p…. CSnWnX¡v MmsWt¸mam\v N^ªSv??? FWn¡_n]nÃ…Ipäpw tWm¡n…C^p«v b^¶n^p¶p. dÄdv sSan]n¨n«p tcms\Xp¯p. hutfy¨n]m\v. sl^n¡pw Nps_ tW^¯nWv tlgw Mm³ At¸mjm\v kÀ¯fmWNm`¯nt`¡v k¶Sv…tI¨ns]¡p_n¨v HmÀfn¨Spw At¸mjm\v. A{S]pw tW^w…. fWÊnÂ…. AkÄ….t_mhv fm{Sfm]n^p¶p….AkÄ fm{Sw..-!

bpSn] Fs´¦n`pw HjnNjnkv– b_]mWmkpw. b_]s«….Asæn`pw tI¨n A¶v k¶nsæn ASm]n^p¶p FWnt¡äkpw ht´mgw…. Nm^\w…. Nm^\w Wn§Ä¡_n]mftÃm…. Nps_tW^w NqXn tk*n]n^p¶p FWns¡m¶p tWmÀf`mkm³…. Fsâ tI¨ns] FWns¡m¶p fWÊnt`¡v ko*pw Bkmin¡m³…. sl^n¡pw WnÀknNm^Wm]n Mm³ tcms\Xp¯p.

it`m…. it`m tKm¡p«m…..

A¸p_¯v Wn¶pw hutfy¨n]psX b^n{em´n Wn_ª hz^w.

fv…. ??? MmsWsâ f_pbXn H^p fqa`n HSp¡n.

Xm….Akav…. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.