മുംബൈ ലൈഫ് 2 [Sailor]

Posted by

മുംബൈ ലൈഫ് 2

Mumbai Life Part 2 bY : Sailor Ak | Previous Part

 

പാർട്ട് 1ന് നൽകിയ എല്ലാ പ്രദികരണത്തിനും നന്ദി. ആദ്യത്തെ കഥയ്ക്ക് 250+ ലൈക് കിട്ടിയതിൽ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട്. വലിച്ചു നീട്ടുനില്ല പാർട്ട് 1ന് നൽകിയ അതേ പ്രതികരണം എല്ലാവരും തരുമെന്ന് പ്രദീശിക്കുന്നു………..!!!

പാർട്ട് 1 വായ്ക്കാത്തവർ ഈ ലിങ്കിൽ കയറുക

മുംബൈ ലൈഫ് പാർട്ട് 2
*ആദ്യ ദിവസം*

 

“”]m{S¡mÀ {l²n¡pN s{X]n³ W¼À 16630 f`dmÀ Fhvs{bÊv H¶mfs¯ ¹m_vtcmfn A`vb hf]¯nWpÅn F¯nt¨^p\mSm\v”” Ct¸mÄ tW^s¯ DÅSntW¡mÄ BÄ¡m^p*v tÌgWnÂ. f`dm_n _nhÀtkg³ sI]vSn«nsæn F_\mNpaw ks^ WntN*n k^pw…. AWpekw DÅSv sNm*v Mm³ tW^s¯ _nhÀkv– sI]vSn^p¶p Fhv8 hoäv W¼À 23 t`mkÀ sdÀSv B\v Fsâ hoäv. k*n bSpsN ¹m_vtcmfn N]_n k^p¶p*v. {bUogn¨Sv tbms` Ss¶ KW_ NwbmÀ«v–sfân Nm`pNp¯m³ Ø`fnÃ. s{X]nWn N]_n] Mm³ Fsâ hoäv sfmssd cv`mgv AXn¨v tWm¡n WX¶p. HXp¡w N*p bnXn¨p. Fsâ hoäv HjnsN dm¡n FÃm¯n`pw Bap*v FÃmk^pw Wà D_¡¯n`m\v. Mm³ Fsâ dmPv S` sk¡mWm]n kn³tZm]psX AXp¯ sk¨p. Wà fj¡v hmVyS]p*v S\p¯ Nmäv kolp*m]n^p¶p. Mm³ kn³tZm Np_¨v sbm¡n sk¨p. k*n Wo§n SpX§n Wà NmäXn¨p fj]pw sb]vSp. fj¯pÅnNÄ KW`n`qsX Fsâ fpO¯v k¶v ko\p. H^p kÃm¯ H^p Npan^v FWn¡v tSm¶n. FWn¡v D_§m³ tSm¶n]nÃ. N®X¨v sk_psS NnX¶p fWÊn Npt_ AWpek§Ä sNm*p S¶ B fpwssd Unkh§Ä Fsâ fWÊn HmXns]¯n…

{XnwPv {XnwPv…-! tcm¬ A`m_w sN«n«m\v Mm³ FjptWäSv. hf]w sskNpt¶^w 6:30 B]n^p¶p.. Wm«o¶v fpwssd ks^]pÅ ]m{Sm£o\w b_ª_n]n¡m³ bänÃ… 20 f\n¡qt_maw C^p¯w Ss¶. F´m]m`pw B £o\w D_§n Ss¶ SoÀ¯p. Fhn ]n Npt_ tW^w NnXWSpsNm*mkpw K`tUmgw bnXn¨n«p*v. Mm³ H^p N«³ Nm¸n CXmWm]n AXp¡a]n tbm]n tWm¡n. hmVW§Ä FÃmw N¼Wn sNm*psk¨n«p*v. H^p Nm¸n C« tlgw Mm³ H^p Xo gÀ«pw H^p bmâpw DXp¯v bp_s¯ms¡ Nm\m³ C_§n. knÃNapsXs]Ãmw b\n WX¶psNm*n^nNm\v dm¡n knÃNan H¶pw BaW¡w CÃ. Mm³ shNyq^nänt]mXv Nm^y§Ä BtWgn¨p.. inµn FWn¡v hwhm^n¡m³ ASymklyw A_]mkp¶Sv sNm*v hwPSn Fap¸fm]n. A]mÄ b_ªSv CSp ks^ 15 BÄ¡ms^ _qw FXp¯ns«mÅp, cmfn`n DÅkÀ¡v cmfn`n knà D*v ASp CkX¶v H^p 5 Nnt`mfoäÀ A¸p_¯m\v… AknsX 64 BÄ¡mÀ D*v shNyq^nän b_ªp. hwhm^n¨p WnNpt¼mjm\v N¼Wn NmÀ AkntX¡v k¶Sv. M§apsX fp¼n NmÀ k¶v WnÀ¯n. ASn Wn¶pw W½psX BÀ¨W]pw, A`og]pw NqsX tks_ H^p I^¡v NqXn D*m]n^p¶p AkÀ C_§n… A`og Fs¶ N*t¸mÄ “”ti]v hn²mÀTv CukWnwPv kmNnWn_§n]Smt\m??”” F¶v tImUn¨p. “”im]v… Mm³ Ip½m CkXs]ms¡ H¶v Nm\m³ C_§n]Sm. ko«n Hä¡v C^p¶v lo`fnà tbm^m¯SnWv CksX H^maWNkpw CÃ. bns¶ Ø`§Ä Hs¡ H¶v N*n^n¡mt`m ASm….-“” N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.