കിരാത ഫെറ്റിഷം 3 [ഡോ.കിരാതന്‍]

Posted by

കിരാത ഫെറ്റിഷം 3
Kiratha fetishm by: ഡോ.കിരാതന്‍ | Previous Parts

bmÀkSn]½ F¶ WmX³ I^¡pw, kµW F¶ Ak^psX fNapw NnX¡]n H^pfn¨v NnX¡p¶p. fNapsX NmfmÀ¯n bq* A`À¨]n hSy¯n bmÀkSn]½ sM«nt¸m]n^p¶p. fNsa H¶pw sI¿^psSs]¶ Ak^psX Atb£ B Wnfng¯n F³s_ fWÊn kWyfm] knNm^w DaskXp¯p.

F´m]m`pw Fsâ kn«pNms^ bän¨v Np_s¨ms¡ D*m¡n]StÃ. At¸mÄ Cu f²yk]ÊntWmXXp¯ bmÀÆSn]½]pw Ak^psX fNÄ kµW]pw F³s_ Nmf WnÀkrSn¡v h½Sn¨v Ss¶ fSn]mNq. Asæn`pw CkÀs¡´m\v Wym]w b_]mWpÅSv. Cu kµWs]¶ bmÀkSn]½]psX fNapsX tUi¯v fpän NnX¡p¶ sWs¿ms¡ F³s_ S_kmXnsW bän¨p*m¡n]StÃ. F´nWv Cu bmÀkSn]½ SXn¨v sNmjp¯Spw B b\w sNm*tÃ….

“”……^mKotk…..U]kv sI]vSv Wo F³s_ fNsa sk_psS knX\w….””

bmÀkSn]½ tN\tb£n¨p. Mm³ sI_n] bpJv–Iemkt¯msX Aks^ tWm¡nsNm*v kµW]psX AXp¯v WnkÀ¶v NnX¶p. kµW Mm³ sNmXp¯ N©mkv k`n¨v Nn_p§n NnX¡pN]m]n^p¶p.

.””……Mm³ F´p tkt\`pw sI]vSv S^mw ..Wo b_]p¶sS´pw….ASnWv bN^fm]n F³s_ tfmsa Wo sk_psS knXptfm…???….””

……bmÀkSn]t½…..Wo tW^s¯ hpOn¨v Cu tfmapsX fp¶n`tà A`_n knan¨Sv…..As¸m bmÀkSn]½¡v hpOn¡mw….B hpOw tfmaWpekn¡m³ bmXnà AsÃ…..CsS´v Wym]fm bmÀkSn]t½……

…..^mKntk….ASv…ASv…

bmÀkSn]½ km¡pNÄ¡m]n b^¯n.

“”…FXo kµtW…..WnW¡v A½ hpOn¨ fmSn^n hpOn¡t\m…””

“”…B tk\w…^mKotk«m…..””.

“”.. ASnWv Wn³s_ A½ h½Sn¡p¶nsÃXo…..””

“”…A½t]mXv tbmNm³ b_…..^mKotk«³ F³s_ AXpt¯¡v km….””. kµW fmXn knan¨p.

B N^S`¯nWpÅnt`¡v Wqjv¶v Mm³ AkapsX fpNan N]_n NnX¶p. F³s_ em^w fpjpkWm]n AkapsX fpNan k^mSn^n¡mWm]n ssNNÄ Wn`¯v Np¯n]n^p¶p.

“”….bmÀÆSn]t½….fnÃv Wn§Ä¡v bm«¯nWv tk\sf¦n Mm³ b_]p¶sSÃmw sI]vSn^n¡\w….fWÊn`mt]m….””.

Mm³ k{Ndp²n]psX hwtQSfm] bmÀkSn]½]psX N®pNant`¡v Iqjv¶v tWm¡n sNm*v b_ªp. fnÃv Nn«psf¶pÅ F³s_ D_¸v b_ªt¸mÄ Ak^psX N®pNÄ Sna§p¶Sv Mm³ N*p.

CSp Ss¶ Akh^sf¶v knIm^n¨v Mm³ kµW]psX tWÀ¡v Sn^nªp.

“”…F³s_ kµW Np«n….. Wo H^p hp´^n I^¡v Ss¶]mXo…Wn³s_ Ip*v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.