പ്രണയാനുഭവങ്ങൾ 3

Posted by

പ്രണയാനുഭവങ്ങൾ 3

Pranayanubhavangal Part 3 bY Norest Shotgun | Previous Parts

^mf³ Wm]À S«n³ bp_t¯¡v– tNm\n k¨v– N]_n H^mÄ¡v– NX¡mkp¶ Nnan kmSn`qsX S` ANt¯¡n«v– tWm¡n,

“”H¶pw Nm\p¶nÃtÃm AN¯v– WÃ C^p«m\p”” A]mÄ Smtj¡v– tWm¡n b_ªq,

“”Bt\m Mm³ sXmÀ¨v– FXp¯v– k^mw”” S¼p^m«n ANt¯¡v– WX¶q, Ak^psX WX¸pw tWm¡n Wn¶p, Wm¸Sv—- k]hntWmX¯v– {bm]w Nm\pw AkÀ¡v– Ct¸mjpw l^o^Nm´n¡v– H^p Np_kpw hwekn¨n«nÃ, knkmiw Njn¨n«nÃm¯SnWm Ak]§Äs¡m¶pw H^p tNm«kpw bän]n«nÃ. fm_nX§apw A\n k]_pw FÃmw ]pkSnNsa¡mÄ fnN¨p Wn¡pw, AkÀ FÃm buÀ®fn Wman`pw bm`n Npan¡pWSv– sNm*m\p Ct¸mjpw ]pkSzw C§sW Wn`Wn¡p¶sS¶v b_¼n b\n¡v– k^p¶ sb®p§Ä NplpNplp¡m_qÅSv– A]mÄ HmÀ¯p, ASà sI_n] sI¡·m^psX Kok^hw NpXn¡p¶Sv– sNm*ms\¶v fäv– In`^pw b_]p¶Sv– tNÄ¡m_p*v–, C{S Nm`fm]n ^mf³ Wm]À CsSm¶pw H^n¡`pw N*n«nÃ, Cïv– S¼p^m«n]psX NqsX NqXn]n«v– Ct¸mÄ kÀgw b¯n^pbSm]n CXs¡ms¡m bqKm hmfmW§Ä F¯n¡p¶sSmjn¨v– S¼p^m«n¡v– tk*n {btSyNns¨m¶pw sI]m³ AkÀ Bklysb«n«nÃ, tSm«Sns` hN`¯nWnw tfÂtWm«kpw fäpfm]n S¼p^m«n]psX knlzhvSWm]n ^mf³ Wm]À Wm«ns`§pw A_n]s¸«n^p¶Sv–.

AkÀ tXmÀ¨pfm]n Sn^ns¨¯n.

“”CSm Cu sN\nNÄ NqsX S«n³bp_¯v– AknXnknX]m]n kt¨¡q”” Np_¨v– F`ns¡\nNÄ NqsX A]mÄ¡v– ssNfm_n sNm*v– AkÀ b_ªq.

“”Hm..”” A]mÄ S«n³bp_t¯¡v– k`nªv– N]_n fpNant`¡v– tWm¡n Wn¶ S¼p^m«n ^mf³ Wm]^psX B]pVw N*v– hvSÐ]m]n tbm]n,

“”hq£n¨p N]_t\, hmVWw AknsXw CknsX]psfms¡ fp«msS tWm¡\w”” S¼p^m«n b_Mq.

“”Hm..”” bn¶oXm\p ^mf³ Wm]À HmÀ¯Sv– S¼p^m«n F´nsW bän]m\p B b_ªSp, C¶pks^ A§nsWt]m^p kÀ¯fmWw Ak^psX emP¯v– Wn¶p*m]n«nÃ.

A]mÄ Ht^m¶mt`mIn¨v– S«n³ bp_¯v– N]_n, tXmÀ¨v– AXn¨v– IpänWpw tWm¡n, F`n]pÅ `£\sfm¶p N*nà At¸mjm\p AknsX Nps_ dp¡pNÄ ko\p NnX¡p¶Sv– N*Sv–

“”S¼p^m«n CknsX k¨n^n¡p¶ dp¡pNsams¡ Smsj ko\p NnX¡p¶tÃm””

“”dp¡pNtam, ASv– F§nsW AknsX k¶p”” S¼p^m«n Nnan kmSn`n`qsX S` ANt¯¡n«p,

Ak^psX huµ^yw C^p«n`pw tlmen¡p¶Sv– tbms` tSm¶n A]mÄ¡v–.

“” Um CknsX”” A]mÄ tXmÀ¨v– sSan¨q,

“”H¶v bnXn¡q”” AkÀ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *