ഗൃഹപ്രവേശം 2

Posted by

ഗൃഹപ്രവേശം 2

Grihapravesham Part 2 bY Rathikuttan | Previous Parts

 

kn_]mÀ¶ N^§Ä sNm*v tZmÀ im³ZnÂ`vbSps¡ bnXn¨v Sn^n¨p…

fq©n…. sZmÀ t`m¡vZm\p…. AXnsbman…km tbmNmw.. sINp¯msWs¶ Sn^n¨v bnXn¨v Xnkn]psX fp¶n sNm*n^p¯n. A¸w NjnMs¸m fpXn XÆ`psNm*v sN«n sk¨v tI¨n k¶p.

WnW¡v Npan¡pNs]m¶pw tkt*?

tkm tk*m… Npan ho³ Nm\m³ Njn]m¯Sn`pÅ Wn^ml Fsâ f_pbXn]n fpj§n Wn¶p..

tbm]n Npan¡Xm… F¶v b_ªp tI¨ns]Wns¡m^p tSmÀs¯_nMp S¶p.

Npan¨m fm{Sw fSnt]m.. FWn¡v fmän]pXp¡m³ tks_ s{ZsÊm¶pfnÃ.. Mm³ Sp\n]nÃmsS CknsX Wn¡t\m ?

B… Sp\n]nÃmsS Wn¡p¶Sv Nm\m³ Wà tI`m]n^n¡pw… A¨sâ `p¦ns]Xp¯v S^mw..

At¸m gÀt«m ?

Bim..tks_ kÃSpw tkt\m? sh¡³Zv tb¸À tk\sf¶v b_]^pSv..CknsX]SnÃ..

Bim..CknsX]mÀ¡pwfSntÃ?

tbmXm..tbm.. tbm]n Npan]v¡v. Aksâs]mt^m tImUy§ta..

tI¨n] BsNs]m¶v Wm\n¨p`ªSm]n FWn¡v tSm¶n.

hqIn¡p¯pNÄ tbms` gk_n Wn¶pw S\p¯ K`w tUit¯s¡mjpNn]n_§pt¼mÄ MmsWsâ Np®¡p«sW Smt`m`n¡pN]m^n¶p. A{NfmhvàWm]n Wn¡p¶ Aksâ lnt^mIÀ½w bn_Nnt`¡v k`n¨v Np®m{PemPw skůnÂs`mSp¡n¸nXn¨v hvbÀlW hpO¯nt`¡v Mm³ kjpSn ko\p. fWÊn tI¨n]psX WPvWl^o^w. AjNakpNÄ Wn_ª, WnPqZSNsaman¸n¡p¶ sb®pX Wr¯fmXp¶p. AktamsXm¸w Wr¯¯nÂ`vbs¦Xp¡m³ MmWSn]m]n B{Pin¨p. temPn¨v ^hn¡m³ bäp¶ sbs®m^p¯n sSm«Xp¯p*m]n«pw km\w knXmWm\tÃm t]mPw… hÀ¸hpµ^n]pfm]pÅ fm^tNanNtamÀ¯v ssN ASn{UpSw I`n¨p… bm`entgNw WX¯n WX Sp_¶v bp_¯v k¶p.. tI¨n S¶ `p¦n]pw tW^s¯]n« gÀ«pw V^n¨v Mm³ imans`¯n tI¨n]psX AXp¯n^p¶p.

C« gÀ«v Ss¶]mt\m Npan¨«nXp¶Sv.?. Wmäw Nm\pwsf¶v b_ªv tI¨ns]m¶v I^nsªsâ gÀ«v f\¯p..

tim.. kn]À¸v Wmäw.. Du^n¡a]Xm sI¡m..

tks_]nXmsWs´¦n`pfpt*m ?

A¨sâ gÀs«ms¡ WnW¡v k`pSm]n^n¡pw. H^pfmSn^n Nnak³ `p¡mNpw.. Wo]Sq^n sfgoWn`nXv, ^mkns`]mNpt¼msj¡pw D\§pw. MmsWm^p XÆs`Xp¯v S^mw. ASv sk¨v bpSt¨m.

tI¨n XÆs`Xp¡m³ tbm]n, Mm³ gÀ«q^n sfgoWn`n«v Hm¬ sI]vSp.

Bim WnW¡v fÊns`ms¡]m]tÃmXm, XÆ`pfm]n Sn^n¨v k¶ tI¨ns]sâ fm_t¯¡v tWm¡n Wn¡p¶p.

F¶m`pw tI¨n]psX]{S fÊns`Wn¡nÃ, N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *