ശോഭ

Posted by

ശോഭ

Shobha bY Jayadevan

300-2

tU…. K]m tSm¶ymhw b_]msS tbmNp¶pt*m?
Bs^¦n`pw S§sa Nm\p¶pt*m F¶p {l²n¨psNm*m]n^p¶p tlme]psX hwhm^w.

Ft´m¶p tSm¶ymhw ? Mm³ Wnsâ fp`s]m¶p N*p. Fsâ hmVWw N¼n]Xn¨p. hmVm^\ CSp Nm\p¼w B\p§Ä¡p hwekn¡m_pÅSm CsSms¡.

K]tUk³ bSps¡ Aksa tNm^n¯^n¸n¡mWpÅ AXskXp¡pN]m\v.

Wo Ft¶mXp b_ªp tbm]n bnXn¨p Na]m³. Wnt¶msXm¶p bnXn¨p S^m³ MmWpw b_ªp. ASns`´m C{S tSm¶ymhw? M§av B\p§tXSv Wn§Ä sb\v\p§Ä¡p bnXn¡mWpw ANt¯m«ptNän sI¿mWpfpÅSm. Wn§Ä sb\v\p§sX fp`Nav M§Ä¡v bnXn¡mWpw SXkmWpw NpXn¡mWpw Hs¡s]mÅSm… AtÃ.. Asæn Wo b_ªp Sm….

tlme]v¡v D¯^w fp«n

WnW¡_n]mtfm tfmta…B\p§av Cu fp`t]Â H¶p bnXn¡p¼w D*mNp¶ hpOw… Smsj bnXn¡ptkw SXkptNw sM^XptNw sI¿p¼w D*mNp¶ ^hw…

Sm³ H¶p tNm^n¯^n¡p¶Sp tbms` tSm¶n tlme]v¡pw bt£ CSp kjn]m\v Bs^¦n`pw S§Ä C§sW Wn¡p¶Sp N*mÂ…

K]³ tbm¶pt*m H¶ptkw..

MmWn¨n^n tW^w NqXn CknsX Wn¡pw. Wnsâ sfm` Nm\pkp¶{Ss]¦n`pw H¶p Nm\s«..

tlme sbs«¶p Sn^nªp Wn¶p.

A§Wn¸w Nm\*m..

sbmXp¶sW K]tUk³ AkÄ¡p bn¶ns`¯n. bns¶ fpt¶m«p ssNNX¯n ^*p fp`Napw tIÀ¯v Hä sM¡v..

knXv K]m AkÄ NpS_n

Ak³ bs£ kn«nÃ. AkapsX gÀ«nsâ Njp¯n em¯pNqXn ANt¯¡p ssNNX¯n ^*p fmwhtma§apw sM^n¡m³ SpX§n.

H^p ssN sNm*p Aksa Ipän¸nXn¡pN]pw sI]vSp.

AkapsX kn^nª I´n]n `p¦n¡pÅn`qsX Aksâ hmVWw fp«nWn¶p^ªp

K]m Bt^`pw Nm\mw

Wm`©p sMt¡mXpNqXn AkÄ A]ªp SpX§n

B^pw Nm\¯nÃ. Wo]t§m«p WX¡v… Ak³ f{´n¨p.

Ft§m«v.

Akġp e]fm]n

tNm`n©n¡m«nt`¡v

At¿m tk*m…

K]tUk³ ko*pw tSmXnsâ C^pklt¯¡pw tWm¡n. B^pfnÃ. Ak³ ssV^yw NqXn.

sbs«¶k³ H^p ssN Smtj¡p NX¯n. AkapsX A^¸mkmX]v¡Xn]nt`¡p ssN NX¯n. bns¶ SpXs] H¶p SXkns¡m*p fpNant`¡p sNm*pk¶p.

K]m tk*m…

AkÄ N^]p¶ f«m]n.

At¸mtj¡pw Aksâ ssNkn^Â SpX]nXp¡ns`¯n.

AkÄ gZn V^n¨n^p¶p

Ak³ H^p kl¯pNqXn ASnWpÅnt`¡p ssNNX¯n.

im…

Akan Wn¶p ho¡m^w N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.